Sažetak najvažnijih odluka plenuma (zaključno s plenumom održanim 3.11.09.)

Odluke donesene na plenumu obvezujuće su za sve, ali nisu nepromjenjive ili neopozive. Preporuča se, međutim, da se donesena odluka ne mijenja tijekom istog plenuma na kojemu je donesena. Moderatore se moli da se s popisanim odlukama upoznaju prije moderiranja plenuma. Odluke su podijeljene u nekoliko sekcija (i podsekcija), a na kraju je i popis važnih izjava i događaja koji se tiču Inicijative, a moglo ih se čuti na plenumu. Snalaženje u ovome sažetku pokušali smo olakšati podebljavanjem „ključne riječi“ svake točke.


Sadržaj

 1. Tehničko funkcioniranje plenuma
  » Pitanja moderatora i glasnogovornika
 2. Blokiranje nastave
 3. Daljnje akcije (osim blokiranja nastave)
  » Akcije koje nisu pod direktnom upravom Plenuma
 4. Zahtjevi Plenuma FFZG
  » Osnovni zahtjev (i povezana pitanja)
  » Ostala pitanja (kvote, Bolonja…)
 5. Odluke o dijalogu s vanjskim stranama (Ministarstvo, sindikati…)
  » Općeniti principi
  » Partikularne odluke
 6. Medijska strategija
  » Općenite odluke
  » Partikularne odluke
 7. Međuplenumska suradnja
 8. Važne izjave


1. Tehničko funkcioniranje plenuma
 • Za vrijeme plenuma svi sudionici mogu moderatorima poslati svoje mišljenje na papiru.
 • Nakon pola sata rasprave o nekoj točki provodi se glasanje o njenom nastavku; ukoliko se izglasa da se rasprava prekida, saziva se naknadni plenum, tribina, kružok ili radionica na temu o kojoj se raspravljalo.
 • Redari ne dopuštaju davanje mikrofona osobama pod utjecajem alkohola i opijata.
 • Na svakom plenumu zahvaljuje se svakom obliku podrške; također se redovno pozdravlja svako priključenje inicijativi.
 • Profesori su pozvani da se pridruže u blokadi i radu plenuma; upućen je i formalan poziv (9. plenum).
 • Plenumi se održavaju i preko vikenda.
 • Moli se sudionike da ne podržavaju ovacijama govore mržnje te da verbalno ne napadaju ljude koji imaju suprotno mišljenje.
 • Na plenumu glasaju svi prisutni (potvrđeno na 18. plenumu).
 • Neka točka smije na glasanje tek nakon pola sata rasprave.
 • Točke dnevnog reda valja prijaviti do 18h ili na radnoj grupi o tehničkom funkcioniranju plenuma (A220) do 19h; svi dodatni prijedlozi moraju se argumentirati.
 • Pod točku razno idu teme oko kojih ne treba glasati
 • Plenum pri donošenju odluka teži konsenzusu. Ako do njega ne dođe,treba omogućiti manjini da istakne protuargumente. (14.05.2009.)
 • Odluci o slanju delegata treba prethoditi rasprava o potrebi slanja.Pri tome nije presudno za što su njima delegati potrebni,nego za što smo ih mi voljni poslati. (14.05.2009.)
 • Ako plenum odluči slati delegate, potrebno je ispuniti slijedeće uvjete:
  a) delegati moraju od plenuma dobiti mandat
  b) sastanci moraju biti snimani u cjelosti
  c) ako je u pitanju više sastanaka,delegati se moraju rotirati (14.05.2009.)
 • Način biranja delegata:
  a) dopušta se predlaganje neograničenog broja kandidata
  b) kandidate se mora pitati prihvaćaju li kandidaturu
  c) moraju se dopustiti argumenti za i protiv pojedinog kandidata
  d) budućim se delegatima mora izglasati povjerenje (14.05.2009.)
 • Nakon svake točke dnevnog reda otvara se rasprava. Ukoliko nema zainteresiranih za istu, može se prijeći na glasanje.(17.05.2009.)
 • Pitanje ˝je li plenum za prekid rasprave˝ uvijek mora sadržavati definiciju onoga što će se dogoditi ako se rasprava prekine, dakle: ˝je li plenum za prekid rasprave i prelazak na sljedeću točku dnevnog reda˝ ili ˝je li plenum za prekid rasprave i glasanje o X˝. (17.05.2009.)
 • Nakon što moderatori formuliraju pitanje za glasanje, prije izglasavanja postavljaju pitanje: ˝ima li tko konkretni komentar na formulaciju pitanja ili prigovor na kršenje procedure prije glasanja?˝ (17.05.2009.)
 • Osobe koje iznose zaključke radnih grupa staju pred plenum, ali se nakon podnesenog izvješća vraćaju na svoje mjesto odakle odgovaraju na eventualna pitanja. (17.05.2009.)
 • Redovni plenumi nakon blokade sazivat će se najmanje jednom mjesečno. Prijedlozi za točke dnevnog reda zaprimat će se do dva dana prije zakazanog plenuma. Svi prijedlozi iza tog roka moraju imati obrazloženje kašnjenja. (21.05.2009.)
 • Moderatori prošlog i narednog plenuma osnova su grupe za tehnikalije koja eventualno ima redovne sastanke svaki tjedan. Obavezni sastanci održavat će se dva dana prije plenuma, nakon što se zaprime prijedlozi za točke dnevnog reda, te na sam dan plenuma (obavezno je i prisustvo predstavnika radnih grupa koji predaju izvješća). Grupa za tehnikalije otvorena je za sve zainteresirane. (21.05.2009.)
 • Svako osnivanje nove radne grupe između zasjedanja plenuma prijavljuje se moderatorima koji to javno obznanjuju (kako bi svi zainteresirani mogli prisustvovati). (21.05.2009.)
 • Na plenumima nakon blokade moći će kao i dosada prisustvovati svi zainteresirani. (21.05.2009.)
 • Na svakom plenumu bira se koordinator (koji se može i ponavljati, a ako se promjeni stari koordinator ima dužnost uputiti novoga u sve detalje). Koordinator osigurava dovoljan broj educiranih redara kako bi plenum uspješno funkcionirao. (21.05.2009.)
 • U razdoblju između zasjedanja plenuma, članovi plenuma mogu komunicirati preko bloga, majling liste, info liste, foruma, oglasne ploče i sandučića za prijedloge. Detaljnije će se razraditi načini komunikacije.
 • Prihvaćena je modificirana osma točka kodeksa ponašanja koja sada glasi: ˝Sve odluke koje se tiču daljnjeg djelovanja Nezavisne studentske inicijative donose se na plenumima odlukom većine svih prisutnih. Sudjelovati na plenumu imaju pravo svi zainteresirani, bili oni studenti Filozofskog fakulteta ili ne. Rasprava prije glasovanja na plenumu odvija se u pristojnom i tolerantnom tonu po pravilima koja postavlja moderator plenuma, a koja su u skladu s pravilima i smjernicama koja je plenum usvojio u dosadašnjem radu. Odluke donesene na plenumu obvezujuće su za sve.˝ (26. 05. 2009.)
 • Prijedlozi za dnevni red mogu se poslati na mail adresu: plenum.tehnikalije[at]gmail.com, najkasnije do 18h na dan plenuma. (26. 05. 2009.)
 • Dio rečenice iz pravila i smjernica ˝odluke se donose odlukom većine svih prisutnih˝ izmjenjen u ˝odluke se donose relativnom većinom svih glasova˝. (02. 06. 2009.)
 • Prihvaćena bivša sociološka knjižnica kao privremeno rješenje za rad nezavisne studentske inicijative. (02. 06. 2009.)
 • Prihvaćena su nova pravila i smjernice koja je sastavila grupa za tehnička pitanja. (18. 06. 2009.)
 • Prihvaćena izmjena osme točke kodeksa, koja sada glasi: ˝Sve odluke koje se tiču daljnjeg funkcioniranja studentske kontrole fakulteta, njezina daljnjeg trajanja ili prekida, unošenja određenih promjena u program, kodeks ponašanja i dr. donose se na sjednicama plenuma prema pravilima i smjernicama plenuma Filozofskog fakulteta u Zagrebu.˝ (15. 07. 2009.)
 • Prihvaćena dopuna devete točke kodeksa koja glasi: ˝Za trajanja studentske kontrole fakulteta, plenumi se održavaju svakodnevno.˝ (15. 07. 2009.)
 • Izglasana promjena termina ˝sjednica Plenuma˝ u termin ˝Plenum˝. (15. 07. 2009.)
 • Usvojen prijedlog da se za razdoblje ljetne pauze odrede koordinatori za svaku grupu koji će svakodnevno pratiti dnevnopolitička zbivanja i po potrebi koordinirati ljude koji će preko ljeta biti spremni djelovati. Izabrani koordinatori za sljedeće grupe: međuplenumska, medijska, informiranje, analiza aktualnih dokumenata, webmasteri. (15. 07. 2009.)
 • Prihvaćen dodatak petoj točki pravila koji glasi: ˝I moderatori i tehničko osoblje plenuma mogu iznositi svoje osobne stavove plenumu pod istim uvjetima kao i svi ostali sudionici. Prijavljivanjem za riječ i dobivanjem iste kad na njih dođe red, pri čemu moderator mora naglasiti kada iznosi svoj osobni stav.˝ (22.09.2009.)
 • Odlučeno je da Sloga nije mailing lista plenuma. (27.10.2009.)
 • Odbijen prijedlog radne grupe za forum o otvaranju službene mailing liste plenuma. (03.11.2009.)
 • Odlučeno da trenutno, za vrijeme suspenzije blokade, nema potrebe za češćim plenumima.(03.11.2009.)

Pitanja moderatora i glasnogovornika
 • Svi izglasani na sve funkcije i delegacije moraju se javiti moderatoru nakon plenuma.
 • Profesori mogu biti birani u funkcije glasnogovornika.
 • Jedan moderator sumira iznesene argumente svakih petnaestak minuta.
 • Pitanja koja idu na glasanje definira moderator, a ne zapisničar(ka).
 • Moderatori se moraju upoznati s odlukama donesenim na svim prethodnim plenumima.
 • Prijedlozi za ove funkcije mogu tijekom plenuma dolaziti na papirićima.
 • Moderatori moraju obrazložiti zašto su neke točke odbijene.
 • Moderatori trebaju na dan stupanja na dužnost cijeli dan biti na Fakultetu te prisustvovati radnoj grupi za tehnička pitanja koja se održava u A220 u 17.30h.
 • Nadopuna osme točke kodeksa: ˝….prema pravilima koja postavlja moderator, a koja su u skladu s pravilima i smjernicama koja je plenum usvojio u dosadašnjem radu.˝ (12.05.2009.)
 • Osobe koje su već bile na funkciji moderatora ili glasnogovornika mogu biti izabrane za onu funkciju na kojoj nisu bile. Načelnu prednost pri izboru imala bi osoba koja do sada nije obavljala niti jednu od te dvije funkcije. (12.05.2009.)
 • Prije izglasavanja moderatora za idući dan trebalo bi ostaviti vremena za prigovore. (12.05.2009.) 

2. Blokiranje nastave
 • Kolokvije se tijekom blokade sprječava na svaki način, ali ukoliko se neki uspije održati, neće biti poništen; studenti koji nisu pristupili kolokviju trebaju u dogovoru s profesorom izaći na kolokvij naknadno, bez ikakvih sankcija (ova je odluka potvrđena dva puta); sprečavaju se i kolokviji u knjižnici.
 • Studentima starog sustava, dakle i apsolventima, dopušta se održavanje ispita svih oblika (pismenih i usmenih)
 • Studentima koji nisu prisustvovali nastavi koja se održala unatoč blokadi moraju se poništiti minusi.
 • O neodržanoj nastavi raspravlja se nakon završetka blokade.
 • Dopušta se rad nastavnih centara koji nisu dio FFZG (Croaticum, Centar za strane jezike).
 • Ne blokira se nastavu na drugim fakultetima; zasad ostaje jedino mogućnost da to čine studenti tih fakulteta.
 • Dopušta se nastava za studente koji studiraju uz rad.
 • Stranim profesorima se ne dopušta održavanje nastave; pozvani su da sudjeluju u alternativnoj nastavi (za informacije o takvim profesorima možete se javiti na kreso_jurak[at]yahoo.com).
 • Nastavu na alternativnim lokacijama neće se blokirati, već samo diskreditirati u medijskoj izjavi; također, studentima se upućuje poziv na bojkot, a profesorima poziv na „bijeli štrajk“.
 • Izglasana je suspenzija blokade. (23.05.2009.) 

3. Daljnje akcije (osim blokiranja nastave)
 • Organizira se peticija te je izglasan tekst peticije; oformljena je grupa za peticiju koja je svakim danom u prostoriji A306 od 9 do 20 sati; osim fizičke postoji i online peticija, dostupna na www.ffzg.hr/peticija.
 • Uz postojeću peticiju se ne stavlja i peticija protiv besplatnog školstva.
 • Pitanje „osvježavanja“ fakultetskog pročelja; prijedlozi prihvaćeni bez rasprave:

  1) VI STE SE BESPLATNO ŠKOLOVALI
  A ZAŠTO NE BISMO I MI?

  2) ISPUNITE SVOJA OBEĆANJA –
  OSTVARITE DRUŠTVO ZNANJA!

  3) BUDIMO REALNI, TRAŽIMO MOGUĆE! ’09.
  SOYONS RÉALISTES, DEMANDONS L’IMPOSSIBLE! ’68.
 • Na osmome plenumu odlučeno da se dan poslije neće blokirati rektorat; ostaje prijedlog da se odnese veća količina Skripti.
 • Poslani izaslanici na sindikalni prosvjed u Maksimiru; pročitali su sažetu verziju izjave za medije koju je sastavila medijska grupa.
 • Napravit će se majice s otisnutim natpisom “Jedan svijet, jedna borba“; dio sredstava donirala je anonimna profesorica; zainteresirani pozvani da se popišu na listu i doniraju novac.
 • Dopušteno organiziranje tribina s gostima protiv blokade i/ili besplatnog obrazovanja.
 • Neće se organizirati referendum, ali je svakome dopušteno da to učini.
 • Zasada se ne održavaju prosvjedni marševi (odluka s 18. plenuma).
 • Odbačen prijedlog kolega i kolegica iz Rijeke da se organizirano blokira promet.
 • Referendum koji je pokrenuo Gjuro Kladarić karakterizira se kao metodološki neispravan i etički neprihvatljiv; načelno, referendum se smatra legitimnim oblikom izjašnjavanja, ali pod uvjetom da je tehnički i etički prihvatljiv.
 • Inicijativa se pridružuje sindikalnom prosvjedu te zajednički istupa na njemu; ispunjenje zahtjeva inicijative ne mijenja ovu odluku; prihvaća se neki oblik obraćanja javnosti na trgu (nije još precizirano).
 • Plenum šalje dva delegata na prosvjed u Pulu.
 • Plenum je zatražio da SZFFZG-a zatraži pismeno očitovanje FFZG-a o načinu sankcioniranja nedolaska na nastavu tjekom trajanja blokade. Član SZFFZG-a obavjestio je plenum da će učiniti što je zatraženo. (13.05.2009.)
 • Odlučeno da se u subotu javno istupa. Kreće se sa Filozofskog fakulteta i maršira do Trga bana Jelačića. (14.05.2009.)
 • Izabrana delegatkinja plenuma koja ide u Berlin na sastanak sa studentima Umjetničke akademije. (14.05.2009.)
 • Osnovana radna grupa za logistiku (14.05.2009.)
 • Osnovana radna grupa za nastavak djelovanja plenuma nakon blokade (14.05.2009.)
 • Grupi za analizu trenutne situacije dat mandat da napiše i pošalje dopis u kojem tražimo jamstvo od Fakultetskog vijeća i dekana da neće biti nikakvih sankcija za studente zbog nedolaženja na dislociranu nastavu za vrijeme blokade. (21.05.2009.). 
 • Prihvaćen poziv za sudjelovanje na okruglom stolu ˝Pristup obrazovanju kao odrednica socijalne uključenosti˝ i izglasan delegat. (23. 05. 2009.)
 • Izglasan je koordinator redara za mirnodopski plenum i koordinator za obavijesti. (23. 05. 2009.)
 • Odlučeno je da se od uprave zatraži prostorija za rad nezavisne studentske inicijative za pravo na besplatno obrazovanje na cjelodnevno korištenje do daljnjega. Prostorija mora biti adekvatne kvadrature i potpuno opremljena (računala,projektor i sl.). Također tražimo da ustupljenu prostoriju možemo po potrebi koristiti i nakon 22h, pri čemu će se NSI brinuti za mjere sigurnosti i poštivanje kućnog reda. (26. 05. 2009.)
 • Oformljena je radna grupa za pripreme za prijemni ispit. (02. 06. 2009.)
 • Izabrani delegati za Međunarodnu studentsku konferenciju na Ekonomskom fakultetu. (02. 06. 2009.)
 • Odlučeno je da se pošalje službeno pismo podrške Zagreb prideu koji će se održati 13. lipnja 2009. (08.06.2009.)
 • 15. lipnja u 60 njemačkih gradova počinje veliki tjedan akcija i štrajkova. Izglasano je slanje pismene i video podrške ovoj akciji. (08. 06. 2009.)
 • Medijskoj grupi dan je mandat za slanje delegata na konferenciju ˝Cenzura, mediji, Hrvatska˝ u organizaciji Instituta Otvoreno društvo. (24. 06. 2009.)
 • Odlučeno da se studentima u Sao Paolu pošalje pismo podrške. (24. 06. 2009.)
 • Nije prihvaćen poziv na sudjelovanje na okruglom stolu u Europskom domu 15. srpnja 2009. (01. 07. 2009.)
 • Izglasano je potpisivanje reakcije Mreže mladih Hrvatske na kriterije za raspodjelu mjesta u studentskim domovima studentskih centara i učenićkim domovima u Republici Hrvatskoj u akademskoj godini 2009/2010. (08. 07. 2009.) 
 • Odlučeno da se pošalje pismo podrške radnicima brodogradilišta ˝3.maj˝. (02.09.2009.)
 • Izabran delegat koji će sudjelovati na panelu Omnibusa direktne demokracije. (02.09.2009.)
 • Prihvaćen poziv za sudjelovanje na Max art festivalu. (02.09.2009.)
 • Izabrani delegati za sastanak s koleg(ic)ama u Osijeku. (02.09.2009.)
 • Na prošlom plenumu, održanom u srijedu, 2. rujna, dogovoreno je da će šestero promatrača odabranih od plenuma prisustvovati organizacijskim sastancima HUS-a. Kako naši promatrači nisu pozvani na organizacijske sastanke, plenum zaključuje da se suradnja u ovom trenutku ne može ostvariti jer uvjeti stavljeni pred HUS nisu ispunjeni: osim što nismo pozvani na sastanak, plenum ne zna ni s kojim programom HUS izlazi u javnost. (07.09.2009.)
 • Odlučeno da se pošalju dva delegata na javnu tribinu o izravnoj demokraciji u organizaciji Centra za civilne inicijative Karlovac. (14.09.2009.)
 • Odbijen poziv na sudjelovanje u raspravi na okruglom stolu ˝Pravo na obrazovanje kao jedno od temeljnih ljudskih prava˝ u organizaciji udruge Novo društvo i zaklade Friedrich Ebert. (14.09.2009.) 
 • Odlučeno je da se pošalje pismo potpore studentima u Kaliforniji koji prosvjeduju zbog rezanja proračuna za obrazovanje i povećanja školarina. (22.09.2009.)
 • Izabrana delegatkinja koja će održati prezentaciju plenuma na uvodnom predavanju za brucoše. (29.09.2009.)
 • Odlučeno da se osim prezentacije na uvodnom predavanju održi i edukativna tribina na kojoj će se detaljnije predstaviti rad plenuma i zahtjev. (29.09.2009.)
 • Plenum podržava Zelenu akciju u zahtjevu da Ministarstvo zaštite okoliša obustavi apsurdan prekršajni postupak koji je pokrenulo protiv iste. Medijska sekcija će napisati pismo podrške. (29.09.2009.)
 • Sastanak sa francuskim filozofom Alainom Badiouom je, nažalost, otkazan zbog bolesti. Plenum će mu uputiti poziv za održavanje predavanja na našem fakultetu kada bude u mogućnosti. (06.10.2009.)
 • Odlučeno da se pošalje pismo podrške studentima u Pittsburghu. (06.10.2009.)
 • Prihvaćen poziv na sudjelovanje na Anti-fa festivalu u Puli. (06.10.2009.)
 • Plenum podržava vukovarske srednjoškolce koji bojkotiraju nastavu i prosvjeduju kako bi izborili besplatan prijevoz te će im uputiti pismo podrške. (06.10.2009.)
 • Odlučeno da se pismo podrške u zahtjevu i metodi pošalje radnicima vranjičkog Salonita u stečaju koji su u borbi za svoja prava okupirali urede zgrade Splitsko-dalmatinske županije. (06.10.2009.) 
 • Izabran delegat koji će predstaviti plenum na Anti-fa festivalu. (13.10.2009.)
 • Odlučeno je da se još neće sazivati izvanredna konferencija za novinare. (13.10.2009.)
 • Izložen prijedlog organiziranja osiguranja fakulteta tjekom moguće jesenske blokade. Plenum je odbio dati mandat ikome ponaosob, a prijedlog je vraćen radnoj grupi na doradu. (23.10.2009.)
 • Grupa za procjenu situacije i daljnje djelovanje preimenovana u grupu za operativu, logistiku i osiguranje. (23.10.2009.)
 • Izglasana tri delegata za sudjelovanje na 10. sjednici Povjerenstva za razvoj studija. (23.10.2009.)
 • Odlučeno je da će se sudjelovati u Međunarodnom danu borbe protiv komercijalizacije obrazovanja, 5.11., a grupa za mini akcije detaljnije će osmisliti prigodnu akciju. (27.10.2009.)
 • Izabran delegat koji će sudjelovati na okruglom stolu u sklopu manifestacije Slavistički duh. (27.10.2009.)
 • Izabran još jedan delegat koji će sudjelovati na tribini u sklopu Anti-fa festivala u Puli. (27.10.2009.)
 • Prihvaća se ideja da se studentska prostorija A-002 preuredi i otvori za studente između 11 i 17h kako bi svi zainteresirani mogli dobiti informacije o besplatnom obrazovanju, direktnoj demokraciji i plenumu. (27.10.2009.)
 • Odlučeno da se uputi zahtjev za fakultetskom e-mail adresom plenuma koja će biti dodana na listu Svi studenti. (27.10.2009.)
 • Odlučeno da se zatraži objavljivanje adrese portala Slobodni Filozofski na službenim stranicama fakulteta. (27.10.2009.)
    
Akcije koje nisu pod direktnom upravom Plenuma
 • Prihvaćena umjetnička instalacija Igora Grubića.
 • Usklopu radionice „Suvremena umjetnost i aktivizam“ oformljene tri grupe: grupa za akcije, grupa za video radove te grupa za vizualni identitet (e-mail miniakcije[at]gmail.com; videosekcija.ffzg[at]gmail.com).
 • Podržana akcija „5 do 12“.
 • Odlučeno da se štand „uzmi ili ostavi“ neće micati.
 • Podršku profesora i članova akademske zajednice prikuplja prof. Pletenac; rezultati na blogu.
 • Podržana akcija „trubi ako želiš besplatno obrazovanje“; zainteresirani se javljaju grupi za mini akcije.
 • Podržana akcija za uručenje zahtjeva MZOŠ-u.
 • Prihvaćen spot studenata s Akademije dramskih umjetnosti.
 • Organizacijski odbor 7. Festivala prvih glavnu je nagradu jednoglasno dodijelio nezavisnoj inicijativi za besplatno obrazovanje za najbolji rad pod nazivom „Blokada“.
 • Podržana akcija “Kupujmo hrvatske studente“.
 • Civilne udruge održale tiskovnu konferenciju podrške “To je i naša stvar!“.

4. Zahtjevi Plenuma FFZG

Osnovni zahtjev (i povezana pitanja)
 • Četvrta točka odluke Fakultetskog vijeća uvrštena je u našu peticiju te zahtjeve; radi se o sljedećoj točki: “IV. Fakultetsko vijeće također zahtijeva da se svi zakoni koji se odnose na znanost i visoko obrazovanje prije upućivanja u saborsku proceduru daju na očitovanje svim znanstvenim i visokoobrazovnim institucijama.”
 • Vezano uz plaćanje pada godine te plaćanje ECTS bodova u slučaju potrebe za ponovnim upisom kolegija: besplatno obrazovanje uključuje ponovni upis kolegija, a protiv „vječnog studiranja“ već postoji dovoljno zaštitnih mehanizama.
 • Plenum odbacuje prijedloge povjerenstva Fakultetskog vijeća. (14.05.2009.)
 • Prihvaćen prijedlog radne grupe za analizu dokumenata.
  Prijedlog: ˝Studij mora biti besplatan za sve i na smije postojati nikakav vid naplaćivanja tijekom visokog obrazovanja. Kao rješenje nudi se proširenje sadašnjega modela besplatnoga studiranja na sve studente koji su stekli pravo na studij uz dodatak da nitko ne može izgubiti to pravo. Regulacije u pogledu upisivanja novoga studija, prebacivanja na drugi studij, upisivanja paralelnoga studija,studentskih prava itd. ostaju iste kao i dosada, samo što nitko više ne bi plaćao studij. Smatramo da je dovoljan korektiv za neredovito izvršavanje studentskih obveza privremeno uskraćivanje ili gubitak studentskih prava, a nikako plaćanje studija, ECTS bodova, kolegija ili drugi oblici novčane penalizacije. Birokratske tehnikalije Bolonjskoga procesa (kao što je ponovno upisivanje kolegija) ne smiju biti prepreka potpuno javno financiranom obrazovanju, niti smiju biti opravdanje za uvođenje mehanizma plaćanja u sustav bez plaćanja.˝ (16.05.2009.)
 • Odbijen prijedlog grupe Fakultetskog vijeća da se pravo na studij gubi nakon 7 godina (17.05.2009.)
 • Prihvaćen je prijedlog radne grupe za analizu dokumenata da iz zahtjeva izbaci sporni zadnji dio rečenice: ˝Kao rješenje se nudi proširenje sadašnjega modela besplatnoga studiranja na sve studente koji su stekli pravo na studij uz dodatak da nitko ne može izgubiti to pravo.˝ Zaključeno je da prihvaćamo sadašnji model gubitka prava na studij. Postavljamo zahtjeve i prijedloge u okvirima Bolonjskog sustava. (18.05.2009.) 
 • Odlučeno da nećemo proširivati naše zahtjeve. (29.09.2009.)
   
Ostala pitanja (kvote, Bolonja…)
 • Odlučeno da rasprava o Bolonji ne može rezultirati konstruktivnim rješenjima pa je ta tema odgođena za kasnije plenume.
 • Opitanju odnosa upisnih kvota i kvalitete obrazovanja na pojedinim fakultetima se raspravlja na radnoj skupini posebno organiziranoj za tu temu.
 • Predložena je posebna diskusija o pitanju menze na FF.
 • Pitanja na temu Studentskih zborova biti će odgovorena na tribini u budućnosti (s pitanjima se može javiti se na e-mail szbor[at]ffzg.hr, sz[at]ffzg.hr, ili u prostoriju A 015).
 • Odbijen službeni fakultetski prijedlog o pisanju magisterija. (24.06.2009.)
 • Pročitani su prijedlozi Povjerenstva za razvoj studija i usvojeni sljedeći zaključci:
  a) plenum želi da se Filozofski fakultet i dalje razvija u smjeru znanstveno-istraživačke ustanove.
  b) podržavamo mogućnost dvopredmetnog studija.
  c) studenti koji studiraju dvopredmetno upisuju obje grupe po programu A (A+A=50%+50%). Plenum odbacuje model A+B, gdje B označava onu studijsku grupu u kojoj se sluša 30% programa. (Nakon završetka studija određene studijske grupe, po modelu B student/ica ne dobiva titulu kao nakon odslušane studijske grupe po programu A koja, kod dvopredmetnog studija, obuhvaća 50% programa.)
  d) plenum je odabrao model integriranog studija 0+5 umjesto dosadašnjeg modela 3+2. (Smatramo da tri godine nisu dovoljne za stjecanje potrebnog znanja te da bi studij trebao biti cjelovit, a ne rascjepkan na dva djela.)
  e) plenum je odbacio prijedlog o modelu 0+5 uz mogućnost izlaska nakon treće, odnosno četvrte godine studija zbog toga što ne vidi bitnu razliku između tog prijedloga i modela 3+2. Plenum se slaže s petom točkom prijedloga Povjerenstva za razvoj studija: ˝Nastavničke se kompetencije, ako ih student želi, stječu kao poseban modul tijekom cijelog studija ili nakon njega. Student upisuje predmete iz modula kada izabere,od prve do pete godine ili poslije pete godine.˝ (Praksa je do sada bila da se kolegije kojima se stječe nastavnička kompetencija može upisati samo u zadnje dvije godine studija, što je studenti(ca)ma diplomskog studija onemogućavalo slušanje dovoljnog broja stručnih predmeta sa svojih odsjeka.) (01.07.2009.)

5. Odluke o dijalogu s vanjskim stranama (Ministarstvo,
sindikati…)


Općeniti principi
 • Protivimo se tradicionalnim pregovorima.
 • Na neslužbene i poluslužbene pozive na pregovore se ne odgovara, a isto tako se nikakve pregovore niti ne traži; smatra se kako je zahtjev inicijative dovoljno jednostavan i jasan; na pregovore ili razgovore bilo koje vrste s Ministarstvom se ne ide dok se ne ispune naši jasno artikulirani zahtjevi.
 • Pojedine se građane (npr. ministra MZOŠ, rektora Sveučilišta u Zagrebu, itd.) eksplicitno ne poziva na plenum; svi su građani i građanke pozvani sudjelovati na plenumu.
 • Podržava se sindikate
 • Civilne udruge koje su podržale inicijativu se pozivaju da se priključe konkretnim akcijama; oni nude podršku u organizaciji, ljudstvu, poslat će EU komisiji dopis o kršenjima ljudskih prava (Hrvatski studiji), organizacija tribina izvan prostora fakulteta, koncerti izvan fakulteta, dat će kontakte stranih medija, odvjetnike (CMS), printanje, lijepljenje, zatrpavanje Vlade pismima, faksevima, i sl., vrbovanje javnih osoba za zalaganje za naš cilj, besplatni print majica; zajednička mailing lista je u izradi (14. plenum).
 • Svi su građanke i građani pozvani da sudjeluju u radnim grupama; (pa tako i Duje Bonacci koji je posjetio 17. plenum).
 • Uprava i Vijeće FFZG pozvani su na komunikaciju redovnim kanalima (radne grupe, e-mail, mobitel te plenum); specijalni posrednici između plenuma i uprave neće se slati.
Partikularne odluke
 • Na službeni poziv na razgovor od strane Senata Sveučilišta slati će se delegati, u istom svojstvu u kojemu su bili na izvanrednoj sjednici Fakultetskog vijeća 22. travnja.
 • 24. travnja odlučeno da se ne ide na službeni razgovor s rektorom Sveučilišta u Zagrebu, dr. sc. A. Bjelišem, (dotični je prisustvovao plenumu te je pročitano njegovo otvoreno pismo, kao i službeni poziv na razgovor). Senat Sveučilišta, a ne rektor, može podržati naše zahtjeve, a na njih može odgovoriti Vlada RH, prenamjenom proračunskih sredstava.
 • Rektorski zbor je izglasao sljedeće: izmjena Zakona o visokoškolskom obrazovanju ide tek 2010. godine; ponudio besplatno obrazovanje, ali po neutvrđenom kriteriju uspješnosti; odlučio da linearni model plaćanja ostaje na snazi tamo gdje postoji; osudio blokadu i zatražio nadoknadu nastave.

  Odlučeno je da se blokada nastavlja unatoč ovim zaključcima.

  Dekan Filozofskog fakulteta izjavio je na plenumu kako će komentar na ove zaključke moći dati tek nakon izvanredne sjednice Fakultetskog vijeća 29. travnja; odabrano je šest delegata koji će prisustvovati toj sjednici.
 • Poslano pet predstavnika na izvanrednu sjednicu Fakultetskog vijeća 29. 4.
 • Fakultetskom vijeću je dano povjerenje za formuliranje zakonskih prijedloga; plenum će verificirati te prijedloge.
 • Dopis Ministarstva odbačen (ali bez glasanja, neformalno) zbog više spornih točaka (ne spominje se potpuno javno financiranje obrazovanja, ne spominje se rok do kad se obvezuju donijeti zakon…); Ministar nema isto poimanje „redovitog studenta“ kao mi (kaže: (sada) nijedan redoviti student ne plaća školarinu); dopis opsežno proučen u radnoj skupini za seciranje (detaljniji izvještaj u sažetku 16. plenuma).
 • Na gorespomenuti dopis Ministarstva odgovorilo se u formi dvaju medijskih izjava (5. 5. i 6. 5.).
 • Neće se osnovati zakladu za studente slabijega imovinskog stanja prema prijedlogu malih dioničara NAME, iako su oni pozvani i podržani da sami to učine.
 • Prihvaćen prijedlog da se sutra (zajedno s ekipom za snimanje) pošalje četveročlana delegacija na sastanak radne grupe Fakultetskog vijeća za izradu zakonskog prijedloga. (13.05.2009.) 
 • Prijedlog radne skupine Fakultetskog vijeća, na čijem su zadnjem sastanku sudjelovala četiri delegata, je odbačen na 25. plenumu.
 • Na dvadeset i devetom plenumu prihvaćena je finalna formulacija prijedloga radne skupine za analizu dokumenata kao stav plenuma koji će se poslati Fakultetskom vijeću te drugim nadležnim instancama i javnosti:
  a) studij mora biti besplatan za sve i ne smije postojati nikakav vid naplaćivanja tijekom visokog obrazovanja. Kao rješenje nudi se proširenje sadašnjega modela besplatnoga studiranja na sve studente koji su stekli pravo na studij. Regulacije u pogledu upisivanja novoga studija, prebacivanja na drugi studij, upisivanja paralelnoga studija, studentskih prava itd. ostaju iste kao i dosada, samo što nitko više ne bi plaćao studij.
  b) smatramo da je dovoljan korektiv za neredovito izvršavanje studentskih obveza privremeno uskraćivanje ili gubitak studentskih prava, a nikako plaćanje studija, ECTS-bodova, kolegija ili dr. oblici novčane penalizacije.
  c) birokratske tehnikalije bolonjskoga procesa (kao što je ponovno upisivanje kolegija) ne smiju biti prepreka potpuno javno financiranom obrazovanju, niti smiju biti opravdanje za uvođenje mehanizma plaćanja u sustav bez plaćanja.
 • Izabrano je pet delegata za sudjelovanje u raspravi na sjednici Povjerenstva za razvoj studija Filozofskog fakulteta. (24. 06. 2009.)
 • Izabrano je pet delegata koji idu na slijedeći (06.07.2009.) sastanak Povjerenstva za razvoj studija Filozofskog fakulteta. (01. 07. 2009.)
 • Odlučeno je da se Fakultetskom vijeću prije zasjedanja (vezanog uz prijedlog odluke o završnim radovima) pošalje dopis za čije je sastavljanje oformljena radna grupa. Stav plenuma je da završnost dvopredmetnog studija podrazumjeva ispunjavanje obaveza propisanih programom studija, polaganje svih ispita i pisanje jednog magistarskog rada te da je svaki odsjek dužan definirati što na njemu vrijedi kao završnost, koja ne bi smjela uključivati završni ispit. (15. 07. 2009.)
 • Sindikalni predstavnici studentima su uputili poziv za sudjelovanjem u prosvjedima koje organiziraju u nekoliko hrvatskih gradova, a zasad je dogovoreno da će šestero delegata/promatrača odabranih na plenumu ovaj tjedan prisustvovati HUS-ovim organizacijskim sastancima. Na tim bi sastancima trebao biti izrađen program osnovnih zahtjeva koji će sindikati u javnost iznijeti idućeg utorka. Promatrači će ih prije toga predstaviti plenumu kako bi se moglo odlučiti jesu li u skladu sa studentskim zahtjevima te hoće li studentska inicijativa sudjelovati u prosvjedima koje organiziraju sindikati i, ako hoće, na koji način. (02.09.2009.) 

6. Medijska strategija

Općenite odluke
 • Oformljena medijska grupa (kontakt: Ivan Hamarić, e-mail medijske skupine: medijska.sekcija[at]gmail.com).
 • Vrijeme trajanja konferencija za medije produženo s 15 na 30 minuta.
 • Dopušteno snimanje rada radionica i predavanja tijekom dana, no ne i snimanje radnih grupa; zadržava se pravo autorizacije snimljenog materijala.
 • Uz izjavu, predstavnicima medija daje se uručak s podrškama, zahvalama, programom, kontaktima,…
 • Iz rasprave na trinaestom plenumu može se zaključiti: pojedine izjave koje sastavi medijska grupa se ne izglasavaju.
 • Medijska grupa sastavila otvoreno pismo za javnost; pismo se svakodnevno upućuje na izjavi za medije sve dok se MZOŠ i Vlada pozitivno ne očituju.
 • Javnosti će se na raznim mjestima (uključujući štandove za peticiju) dijeliti informativna brošura o inicijativi, sastavljena od strane medijske grupe.
 • Javnosti će se dijeliti novine Inicijative “5 do 12“.
 • Medijska grupa sastavila otvoreno pismo za javnost nakon odluke o suspenziji blokade

Partikularne odluke
 • Prihvaćen prijedlog snimanja radio-drame uz uvjet autorizacije prije emitiranja.
 • Saši Kosanoviću (Dossier.hr) dozvoljeno snimanje dijela jednog plenuma te odobren anonimni intervju s trima osobama; zadržava se pravo autorizacije snimljenog materijala; odluka o daljnjem snimanju i intervjuiranju donesena na 22. plenumu.
 • Dozvoljeno snimanje za emisiju „Mijenjam svijet“; zadržava se pravo autorizacije snimljenog materijala.
 • Kolegama iz Pravokutnika (pravokutnik.net) odobreno fotografiranje.
 • Studenti FPZ-a nude eter Radio Studenta na korištenje inicijativi.
 • Snimke prve točke plenuma plenumskih kamermana stavljaju se na www.restarted.hr odakle će ih pomoću lozinke moći preuzeti ostali mediji; lozinka se daje na zahtjev na jutarnjoj presici.
 • Medijska sekcija radi sa snimkama prve točke plenuma službeni kanal plenuma na www.youtube.com.
 • Radio studentu se dopušta čitanje Skripte i materijala s bloga.
 • Novinaru i snimatelju s portala www.net.hr se ne dopušta da provede noć na fakultetu radi opservacije i snimanja.
 • Kroz izjavu za medije pruža se formalna podrška profesorima s Hrvatskih studija kojima su neka prava uskraćena jer sudjeluju u blokadi.
 • Snimka ovacija s 11. plenuma puštena u medije.
 • Ako dođe do ozbiljnijih problema, video materijal se ustupa emisiji Dossier.hr (HRT) i/ili nekom drugom tko bi snimke plasirao na TV.
 • Govor studentice Pie s četrnaestog plenuma te reakcija plenuma na nju stavlja se na Internet te je dostupna medijima.
 • Dio medijske izjave ustupa se nekome s Hrvatskih studija, ako to žele.
 • Izglasano sudjelovanje u emisiji ˝Vrući stolac˝ na radiju 101 u kojoj gostuje ministar Dragan Primorac. (19.05.2009.) 
 • Ekipi iz emisije ˝Mijenjam svijet˝ nije dopušteno montiranje drugog dokumentarnog filma, ali je dopušteno duže trajanje emisije. (22.05.2009.)
 • Izabrani studenti koji će gostovati na Radio Sljemenu u emisiji ˝Studentske teme˝. (22.05.2009.)
 • Izabrani su delegati za emisiju ˝Izvan okvira˝ Hrvatskoga radija te novi delegati kao isprika za nedolazak u emisiju ˝Studentske teme˝ Radija Sljeme, u nadi za daljnjom uspješnijom suradnjom. (26.05.2009.)
 • Odbijen prijedlog pisanja dnevnika blokade za Jutarnji list. (26.05.2009.)
 • Osnovana je radna grupa za informiranje. (08.06.2009.)
 • Izabrana tri delegata za intervju sa Slobodnom Dalmacijom. (08.06.2009.)
 • Izabrano pet delegata koji će dati izjave za austrijsku radio emisiju. (10.06.2009.)
 • Dan je mandat medijskoj grupi za sastavljanje otvorenog pisma o trenutnim događajima i stanju u državi te o mogućnosti dolaska MMF-a i njihovu utjecaju. (01.07.2009.)
 • Plenum je izglasao da nam je potreban forum za informiranje i komunikaciju. Forum će moći čitati i gosti, a registrirati se i sudjelovati u raspravama moći će svi zainteresirani. (01.07.2009.)
 • Grupi za forum dan je mandat za izradu Pravilnika foruma. (08.07.2009.)
 • Odbijen poziv na sudjelovanje u reportaži za emisiju ˝Dobro jutro Hrvatska˝ (14.09.2009.) 
 • Plenum je odslušao radio dramu pod nazivom ˝Ten days that shook the world-pobuna na Filozofskom fakultetu˝ autora Ljube Pauzina i dopustio njeno emitiranje. (22.09.2009.)
 • Odobreno korištenje snimke posljednjeg plenuma koji se održao tjekom proljetne blokade za izlaganje o afektivnoj politici na simpoziju Diskrepancije. (27.10.2009.)
   
7. Međuplenumska suradnja
 • općenito, suradnja među plenumima je poželjna; u tu svrhu je organizirana i mobilna akcijska grupa (MAG) koja putuje na plenume drugih fakulteta
 • oformljena radna grupa za izradu deklaracije o pravu na besplatno obrazovanje koja je radila na tekstu Deklaracije; tekst Deklaracije je prihvaćen, kao i to da se isti predloži ostalim plenumima kako bi i oni o njemu raspravili i po mogućnosti ga prihvatili
 • svi aktivni plenumi osim Zadra i Osijeka prihvatili su naš prijedlog Deklaracije. Zadar i Osijek razmišljaju (9. plenum)
 • poslano dvoje delegata (bez ovlasti za donošenje odluka) u Rijeku na međuplenumski sastanak koji bi se morao snimati kako bi bilo moguće provjeriti rad; raspravljalo se i o Deklaraciji
 • studenti drugih fakulteta su pozvani da koriste prostorije našeg fakulteta tijekom trajanja blokade
 • odbačen prijedlog Osječkog plenuma (13. plenum)
 • zahtjevi Zadarskog plenuma nisu prihvaćeni kao zajednički; njihovi zahtjevi su podržani, oni imaju pravo na njih kao autonomni plenum (15. plenum)
 • formirana je služba za odlaske na druge fakultete radi poučavanja o organizaciji tribina
 • Riječki plenum pozvao je da se dokument sa zajedničkim zahtjevima uputi MZOŠ-u i Vladi, prijedlog je odbijen
 • Poslana delegatkinja u Berlin na poziv Umjetničke akademije. 

8. Važne izjave
 • 27. 4.
  dekan Miljenko Jurković kratko se obratio nazočnima te u potpunosti podržao studentsku inicijativu za pravo na besplatno obrazovanje.

 • 29. 4.
  S obzirom na to da nije došlo do primjerenog očitovanja MZOŠ-a ili Vlade na postavljene zahtjeve, Fakultetsko vijeće ne može inzistirati na uspostavi cjelovitoga nastavnog procesa

  Predstavnici Vijeća spremni su aktivno sudjelovati u što žurnijoj pripremi zakonskoga osiguranja potpunoga javnog financiranja obrazovanja na svim razinama, zaključno s poslijediplomskim studijem

  Fakultetsko vijeće osuđuje sve oblike pritisaka na akademsku zajednicu, a osobito na studente, nastavnike i Upravu Filozofskog fakulteta

 • 2. 5.
  obavijest dekana o odluci Senata

  Prema odluci Senata Sveučilišta u Zagrebu od 30. travnja 2009. godine nastava na svim sastavnicama Sveučilišta u Zagrebu mora se odmah nastaviti, a ona neodržana nadoknaditi. U skladu sa Statutom Sveučilišta u Zagrebu, odluka Senata obvezujuća je za sve sastavnice Sveučilišta pa tako i za nastavnike i studente Filozofskog fakulteta. Stoga pozivam sve nastavnike i studente Filozofskog fakulteta da od ponedjeljka, 4. svibnja 2009. godine započnu s održavanjem nastave prema izvedbenom planu studija i rasporedu

  Dekan naglašava: odluke Senata obvezujuće su za sve.

 • 3. 5.
  Dekan poziva na prestanak blokade

  Ne poštujući dnevni red, Dekan se obratio plenumu kratkom izjavom: Daljnja blokada nastave nema smisla jer se izgubljeno sada već jedva može nadoknaditi. Daljnje neodržavanje nastave može dovesti i do toga da se poništi semestar. Osim toga, obećano je da će se problem riješiti.

  Student: Homogenizacija ljudi je provedena, javnost je dovoljno obaviještena. Ako ćemo inzistirati na metodi, stavit ćemo ciljeve u drugi plan.

  Igor: Cilj je potpuno javno financirano visoko obrazovanje i taj cilj nije ispunjen, nitko se još nije obvezao ni na što niti je itko dao jamstvo. Ne postoji metoda koja se svima sviđa.

 • 4. 5.
  Reakcije uprave na inicijativu Rektorskog zbora

  Prihvaća se inicijativa rektorskog zbora. Ubrzat će se pokretanje postupka izmjene zakona. Imenovat će se povjerenstvo sastavljeno od članova ak. zajednice (u njemu će biti i profesori i studenti).

  Kriteriji uspješnosti: redovitost ispunjavanja studentskih obveza. Definirat će se sustav financiranja putem kojeg će se poticati uspješnost u studiranju. Pritom će se kao osnovni kriterij uspješnosti utvrditi redovitost u studiranju, čime će se omogućiti besplatan studij onim studentima koji redovito ispunjavaju svoje studentske obveze, koje su utvrđene sukladno Ustavom zajamčenoj autonomiji, od strane samih sveučilišta i njihovih sastavnica. Razmotrit će se modele stipendiranja (primjenjivat će se kriterij izvrsnosti, uz supsidijarnu primjenu socijalnih kriterija) i kreditiranja (za ne-izvrsne; počeli su pregovori s Europskom investicijskom bankom).

  Novi model spreman do početka ak. god. 2010./11.

  Dekan: Besplatno je visoko obrazovanje za svakoga tko zadovolji uvjete studiranja; Najbolji (dodatno) dobiju stipendiju; Manje uspješni i socijalno ugroženi mogu dignuti kredit; Kriterij izvrsnosti određuju sveučilište i njegove sastavnice; Također kaže: Omogućit će sve vidove prosvjeda, osim blokade nastave. Nastava je u kritičnoj situaciji; Blokada više nije smiješna. (odgovor: blokada nije smiješna još od prvog dana.)

  Ovoga istog datuma MZOŠ je poslao dopis Rektorskom zboru

 •  5. 5.
  Sa sastanka predstavnika Studentskog zbora s dekanom

  Dekanski kolegij i dalje smatra da je ponuda upućena iz Ministarstva prvi korak ka ispunjenju naših zahtjeva. Nastava bi se od sutra mogla početi održavati na alternativnim lokacijama.

  Dekan nas još jednom poziva, u ime Vijeća, da dopustimo održavanje nastave na našem fakultetu za one stvari koje su kritične i ključne na našem fakultetu. Naglašava da to ne može bitno utjecati na nastavak prosvjeda.

  Šest pročelnika danas je podnijelo ostavku na mjesto pročelnika. Poziv jednoga od njih dekanu da dâ ostavku na mjesto dekana kako bi spasio obraz fakultetu i svima nama, kao i poziv plenumu da dopusti odvijanje težih predavanja, lektorskih vježbi i sl., po svom izboru.

  Prodekanica Mildner kaže da je uprava od početka blokade zabrinuta i naglašava da uprava svim sredstvima koja joj stoje na raspolaganju radi na ispunjenju naših ciljeva. Kaže da se moramo odlučiti hoćemo li sudjelovati u javnoj raspravi ili gotova rješenja koja odgovaraju našim zahtjevima. Traži pet imena za povjerenstvo koje bi se sastajalo s Ministarstvom.

  Stav plenuma je oduvijek: nema predstavničke demokracije!

  Vijeće pročelnika, kao savjetodavno tijelo, odluku o nastavi na alternativnim lokacijama smatra katastrofalnom, neizvedivom i nezakonitom.

 • 6. 5.
  Posjet Duje Bonaccija, glasnogovornika MZOŠa
  Ispričao se što je sudionike inicijative nazvao dječurlijom. Pozvan da sudjeluje u radnoj skupini za analizu dokumenata.
  Ministar na TV-u izjavio da Ministarstvo ide u izmjene zakona.

 • 7. 5.
  Duje Bonacci nije posjetio radne grupe.

 •  8. 5.
  Neven Budak izvijestio o preliminarnim rezultatima rada fakultetskog povjerenstva za izradu prijedloga za izmjenu zakona. Za sada imamo jedan prijedlog:Pravo na visoko obrazovanje u cijelosti financirano iz državnog proračuna imaju svi studenti koji po prvi put upišu fakultet na bilo kojem od visokih učilišta.
  To znači da se ukidaju sljedeće podjele odnosno razlike:
  » redoviti/izvanredni studenti
  » preddiplomski/diplomski/postdiplomski studij
  » sveučilište/veleučilište.

  Sljedeće će točke njihova prijedloga obuhvatiti sljedeće: izvrsni studenti mogu studirati još jedan studij; svaki student može jednom promijeniti studij. Diskusija se odgađa do nakon artikulacije drugih dvaju točaka. Preko dekana via Studentski zbor poručeno je da studenti mogu doći u Ministarstvo gdje će im biti rastumačen sporni popularni dokument. Rektorski zbor uputio dopis: formira se povjerenstvo za rad na zakonskom prijedlogu u koje će ući 3 profesora i 2 studenta sa Sveučilišta u Zagrebu.

 • 13.5.
  Profesor Budak obratio se plenumu. Prenio je informaciju o današnjoj sjednici Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje koje je, među ostalim, raspravljalo i o situaciji vezanoj uz blokadu. Njihov će zaključak biti objavljen sutra, no podržavaju cilj prosvjeda: besplatno obrazovanje za sve. Radna grupa za izradu zakonskog prijedloga zasjedala je i jučer. Prof. Budak prenosi kako radna grupa ima čvrst stav o tome da konačni prijedlog ne uključuje kvalitetu studenata definiranu kroz ˝izvrsnost˝ ni ocjene ni redovitost, eventualno tek kroz neki broj ECTS bodova koji bi definirali ˝normalno uspješnog˝ studenta. Predlaže da se toj radnoj grupi priključe još 4 studentska predstavnika.
   
 • 17.5.
  Stav dekana je da će svaki profesor odlučiti da li će i kako sankcionirati studente koji ne dolaze na nastavu na alternativnim lokacijama.Neće se pokretati etički i stegovni postupak protiv studenata,ali se ne može garantirati hoće li pojedini profesori uskratiti potpis.
   
 • 18.5.
  Plenum je uputio sljedeće zahtjeve dekanu te Fakultetskom vijeću:
  1. da ne bude nikakvih sankcija za studente koji nisu dolazili na predavanja na alternativnim lokacijama;
  2. da se, u skladu s odlukom Fakultetskog vijeća od 15. svibnja, nastava odrađuje najmanje dva tjedna nakon 12. lipnja 2009. tražimo da ljetni ispitni rok započne tek nakon odrade nadoknade nastave;
  3. da se osiguraju prostorije za daljnji rad naših radnih grupa i barem jednotjednog plenuma.

 • 18.5.
  Dekan donosi odluku u vezi blokade nastave:
  1. Dekan neće pokretati nikakve postupke za primjenu sankcija koje spadaju u etičku i stegovnu odgovornost studenata, a prema Etičkom kodeksu i Pravilniku o stegovnoj odgovornosti studenata.
  2. U skladu s odlukom Fakultetskog vijeća, ljetni ispitni rok započet će nakon održavanja nastave, najranije 26. lipnja, osim u slučajevima kada je ispit dio nastavnog procesa (održava se na satu nastave). Nastavnici mogu objaviti i predrok kao ispitni termin više od obveznih.
  3. U skladu s odlukom Fakultetskog vijeća osigurat će se, prema raspoloživim mogućnostima, prostor za daljnji rad radnih grupa plenuma i barem jednog plenuma tjedno Nezavisne studentske inicijative za pravo na besplatno obrazovanje do ljetnih praznika.

  Odluke vrijede u slučaju da se odmah prekine blokada Filozofskog fakulteta, najkasnije zaključno s plenumom u petak, 22. svibnja 2009. 
 • 19.5.
  Radna grupa za analizu dokumenata se osvrnula na prijedlog radne grupe Fakuteltskog Vijeća u obliku u kojem ga je ono prihvatilo.

  1. Pravo na visoko obrazovanje u cijelosti financirano iz državnog proračuna imaju svi studenti koji prvi put upišu studij na bilo kojoj razini javnih visokih učilišta (definiranih sukladno članku 49. stavak 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju).

  2. Pravo na visoko obrazovanje u cijelosti financirano iz državnog proračuna uključuje i pravo na jednu promjenu studija na preddiplomskoj razini isključivo nakon prve godine studija.

  3. Ministarstvo može na temelju molbe, studentu financirati još jedan studij na bilo kojoj razini, a pod uvjetima iz točke 1.

  4. Pravo na visoko obrazovanje u cijelosti financirano iz državnog proračuna student zadržava ako će ispuniti određene uvjete o kojima ce se odlučiti u daljnjoj raspravi.

  Osvrt na zaključke Vijeća fakulteta:
   
  Usprkos naporima radne grupe odabrane od strane Fakultetskog vijeća za izradu zakonskih prijedloga, moramo istaknuti neke sporne točke na koje smo naišli u zaključcima Fakultetskog vijeća od 15.05.2009. god. Prijedlog je nejasan, uvodi mehanizme plaćanja u model koji je navodno bez plaćanja i znatno je restriktivniji od postojećeg modela bez plaćanja.

  1. Problematično je definirano pravilo prvog upisa jer podrazumijeva da postoji mogućnost naplaćivanja prilikom drugog upisa nekog studija (što je restriktivnije od sadašnjeg modela bez plaćanja).

  2. Problematično je to što se studij može mijenjati samo jednom i to isključivo nakon prve godine (što je također znatno restriktivnije od sadašnjeg modela bez plaćanja)

  3. Četvrta točka je posve nejasna jer otvara i mogućnosti uvođenja modela plaćanja koji su kontradiktorni osnovnoj intenciji posve javno financiranog obrazovanja, kao i drugih mjera koje su restriktivnije od sada važećih.
   
 • 20.5.
  Plenum je zamolio gospodina Slavka Sonntaga da prekine štrajk glađu koji je namjeravao držati do ministrove ostavke. Zahvaljujemo mu na podršci i pomoći koju nam je pružao od prvoga dana blokade i apeliramo da odmah prestane sa štrajkom glađu te da ne ugrožava svoje zdravlje jer nijedna ostavka nije vrijedna toga. Očekujemo ga na sutrašnjem plenumu.
   
 • 20.5.
  Dekan je poslao dopis u kojem stoji kako on neće pokretati nikakve postupke za primjenu sankcija za studente koji nisu pohađali predavanja na alternativnim lokacijama. (20.05.2009.)
 • 20.5.
  Radničko vijeće iznjelo je stav da dolazak na nastavu od početka do kraja blokade nastave, odnosno do kraja semestra akademske godine 2008/09 studentima ne može biti uvjet za izlazak na ispit.

 • 26.5. 
  Fakultetsko vijeće je donijelo odluku da se izostanci s nastave od 20. travnja do 24. svibnja 2009. ne uzimaju se u obzir kao izostanci za uskraćivanje potpisa. Nastavnici mogu u skladu sa silabusom tražiti zamjenske vrste nadoknade studijskih obaveza nastalih za vrijeme održavanja nastave na alternativnim lokacijama (od 11. do 24. svibnja 2009.). Svim će se studentima omogućiti ispunjavanje studijskih obveza koje nisu ispunili za vrijeme blokade te izrada seminarskih radova, polaganje kolokvija i drugih uvjeta za pristup ispitima u skladu sa silabusima. 
   
 • 29.5.
  Objavljeno imenovanje povjerenstva MZOŠ-a za za izradbu promjene zakonske regulative o visokom obrazovanju. Ministar znanosti, obrazovanja i športa imenovao je spomenuto povjerenstvo na osnovi zaključaka Rektorskog zbora od 28. travnja, kad je predloženo da se pristupi promjeni zakonske legislative o visokom obrazovanju kojom će se definirati novi sustav studiranja i sudjelovanja u troškovima studiranja. Također svim će se socijalnim kategorijama omogućiti jednak pristup visokom obrazovanju primjenom novog sustava stipendiranja i kreditiranja.

Vezani članci

 • 9. svibnja 2024. Antikapitalistički seminar Slobodni Filozofski i Subversive festival u sklopu Škole suvremene humanistike organiziraju četvrti po redu Antikapitalistički seminar, program političke edukacije koji će se i ove godine kroz predavanja, rasprave i radionice kritički osvrnuti na isprepletenost teorije i prakse te važnost proizvodnje kolektivnog znanja. Prijave traju do 26. svibnja 2024. godine, a program će se održavati u prostoru SKD „Prosvjeta“ u Zagrebu od 3. do 9. lipnja 2024. Vidimo se!
 • 23. prosinca 2023. Ima li Gaza budućnost? Nakon napada palestinskih oružanih snaga pod vodstvom Hamasa na izraelsko stanovništvo, uslijedila je odmazda Izraela. Sukob se dogodio u kontekstu pragmatičnih geopolitičkih nastojanja normalizacije odnosa Izraela s arapskim državama (pod palicom SAD-a), te u situaciji sve većeg pomicanja izraelskog političkog spektra udesno. Neki od motiva za napad su okupacija i kontinuirana represija nad palestinskim stanovništvom, neprekidno naseljavanje Židova na palestinskim teritorijima i izbacivanje Palestinaca s njihove zemlje te međunarodna normalizacija režima aparthejda. Odgovor Izraela, uz prešutno savezništvo Zapada, dosegnuo je strahovite razmjere ljudskih žrtava i razaranja gradova u Gazi. Autor nudi tri moguća scenarija.
 • 22. prosinca 2023. Vazduh koji dišemo na kapitalističkoj periferiji Zagađenje zraka i životne sredine ogromni su problemi u Srbiji i drugim zemljama kapitalističke (polu)periferije, ali se to ili zanemaruje ili se problematika smješta u kvazi politički neutralne narative. Knjiga Vazduh kao zajedničko dobro Predraga Momčilovića je pregledna publikacija ‒ o historiji zagađenja zraka, o trenutnoj kvaliteti zraka, ključnim zagađivačima te njihovom utjecaju na zdravlje, o društveno-ekonomskim uzrocima zagađenja zraka i dominantnim narativima kroz koje se to predstavlja, kao i o politikama te borbama za čist zrak. Budući da polazi od suštinske veze kapitalizma i zagađenja, autor borbu protiv zagađenja odnosno privatizacije zraka misli u antikapitalističkom ključu: za čist zajednički zrak i druga dobra kojima ćemo upravljati demokratski.
 • 4. prosinca 2023. Psihologija kao potiskivanje politike, teorije i psihoanalize Emocije, afekti i mentalni fenomeni ujedno su društvene i kulturne prakse, ali njihova sveopća psihologizacija i privatizacija gura ih u polje koje je omeđeno kao individualno i kojem se pretežno pristupa kroz psihološka razvrstavanja i tipologizacije. Pritom se određeni psihološki pristupi nameću kao dominantni, dok se drugi istiskuju kao nepoželjni (posebice psihoanaliza). Kada se psihologija prelije i na druga društvena polja, te nastoji biti zamjena za teoriju i politiku, onda i psihologizirani aktivizam klizi u prikrivanje političke i teorijske impotencije, nerazumijevanja, neznanja i dezorganiziranosti, a kolektivno djelovanje brka se s kvazi-kolektivnom praksom razmjene osobnih iskustava. Prikriva se i ključni ulog psihologije i psihoterapije u reprodukciji kapitalizma, osobito kroz biznis temeljen na obećanju „popravljanja“ psihe, a onda i radnih tijela, te uvećanju njihove funkcionalnosti, a onda i produktivnosti. Psihologija i psihoterapija ipak ne mogu nadomjestiti posvećeno političko djelovanje i rigoroznu teorijsku proizvodnju. Ljevica bi brigu o mentalnom zdravlju prvenstveno trebala usmjeriti u borbu za podruštvljenje zdravstva i institucija mentalne skrbi koje će biti dostupne svima.
 • 2. prosinca 2023. Nevidljivi aspekt moći: nijema prinuda proizvodnih odnosa Unatoč nerazrješivim kontradikcijama i krizama, kapitalizam 21. stoljeća nastavlja opstajati. Kako bismo razumjeli paradoksalnu ekspanziju i opstojnost kapitala usred kriza i nemira, potrebno nam je razumijevanje specifičnih povijesnih oblika apstraktne i nepersonalne moći koja je pokrenuta podvrgavanjem društvenog života profitnom imperativu. Nadograđujući kritičku rekonstrukciju Marxove nedovršene kritike političke ekonomije i nadovezujući se na suvremenu marksističku teoriju, Søren Mau u svojoj knjizi obrazlaže kako kapital steže svoj obruč oko društvenog života, na način da stalno preoblikuje materijalne uvjete društvene reprodukcije.
 • 30. studenoga 2023. Usta puna djetetine U kratkom osvrtu na vlastito iskustvo trans djeteta, autor razmatra aktualni val legislativne transfobije.
 • 20. studenoga 2023. Lezbijke nisu žene: materijalistički lezbijski feminizam Monique Wittig Recepcija materijalističkog feminizma kod nas, koji nastaje sintetiziranjem marksističkih i radikalnofeminističkih tumačenja naravi, granica i funkcije roda, sužena je uglavnom na eseje Monique Wittig. Marksistička terminologija u njima je dekontekstualizirana iz Marxovih i Engelsovih pojašnjenja, gubeći svoja značenja u metaforama i analogijama kojima se nastojala prevladati nekomplementarnost s radikalnofeminističkim atomističkim viđenjima roda. No Wittigini eseji predstavljaju i iskorak iz toga korpusa, ukazujući na potrebu za strukturiranijim razmatranjem roda (kao režima) i povijesnom analizom njegova razvoja te, najvažnije, pozivajući na aboliciju roda, što i danas predstavljaju temeljni zahtjev kvir marksističkog feminizma. Učeći iz lezbijstva i drugih oblika koje rod stječe, Wittig podsjeća na relevantnost obuhvatne i razgranate empirijske analize da bi se kompleksni fenomeni koji strukturiraju našu svakodnevnicu mogli razumjeti.
 • 10. studenoga 2023. Pozornica kao moralna institucija Predstava „Možeš biti sve što želiš“ na dramaturško-režijsko-izvedbenom planu donosi avangardističku i subverzivnu jukstapoziciju raznorodnih prizora u kojima likovi dviju zaigranih djevojčica razgovaraju o društvenim fenomenima, demontirajući pritom artificijelnost oprirodnjenih društvenih uloga, ali i konvencionaliziranu samorazumljivost kazališnog stvaranja. Podrivajući elitističke i projektno-orijentirane norme teatra, a na tragu Schillerova razumijevanja kazališta kao estetskog, moralnog i društveno-političkog aparata, kroz ovu se predstavu vraća i dimenzija totaliteta, težnja da se obuhvati cjelinu, kroz koju se proizvodi kritika, provokacija i intervencija, ali i didaktika brehtijanskog tipa, odozdo, iz mjesta govora potlačenih.
 • 8. studenoga 2023. Iran – kratka istorija revolucija i nade U sedamdesetogodišnjici od iranskog puča i svrgavanja s vlasti sekularno-nacionalističkog premijera Muhameda Mosadeka, analitičko-političku pažnju valja usmjeriti šire, na društveno-historijski okvir koji ga je odredio, kao i na veze s drugim neuralgičnim elementima iranske historije i sadašnjice. Nacionalizacija naftne industrije koja je poljuljala britanske ekonomske interese u vrijeme Mosadekove vlade, u hladnoratovskom je kontekstu poslužila i kao apologija za spašavanje Irana od mogućeg posrnuća u komunizam. Nakon svrgavanja Mosadeka, iranski Šah Muhamed Reza Pahlavi nastavio je svoju represivnu vladavinu, gušeći radničke štrajkove i borbe, kao i pobune drugih opozicijskih elemenata, sve do Iranske revolucije iz 1979. godine (poznate i pod nazivom Islamska revolucija). Međutim, islamska demokracija te revolucije ‒ zamišljena kao antiteza imperijalnom projektu liberalne demokracije ‒ u osnovi nije izmijenila socioekonomske odnose, već je u interesu novonastale vladajuće klase učvrstila neoliberalnu ekonomiju. Historijsko-sociološki pregled Irana podcrtava to da su se revolucionarni elementi pojavljivali u proplamsajima, otvarajući daljnji horizont nade.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve