Socijalna reprodukcija: izvor života u kapitalizmu

Kapitalistički status quo, odnosno mogućnost nastavka globalne proizvodnje i akumulacije kapitala inherentno je vezana uz oblike discipliniranja reproduktivne sfere. U periodima ekonomskih kriza kapital pojačano spušta cijenu nadnice te prebacuje troškove egzistencije na produktivni, a osobito reproduktivni rad, temeljni resurs te „historijski i analitički preduvjet kapitalističkog načina proizvodnje“.

Manuel Rivero, Ado-Nay (izvor)
Istraživačka tradicija koja se bavi sredstvima i uvjetima reprodukcije života unutar kapitalističkih odnosa, koristi koncepte reprodukcije, socijalne reprodukcije i reproduktivnog rada kako bi ukazala na ambivalentan proces putem kojeg kapitalistička proizvodnja transformira i iskorištava reprodukciju života. Iz perspektive globalnog kapitalističkog sistema, reprodukcija života je reprodukcija radne snage i prirodnih resursa – ovo je temeljni sistemski odnos na temelju kojeg se pitanje reprodukcije unutar ove tradicije promatra.
 

Marx i Engels

Marxovu teoriju rada, vrijednosti i eksploatacije, kao i metodologiju historijskog materijalizma, koristile su i feminističke teorije koje su se bavile reprodukcijom, i teorija svjetskih sistema prilikom analiziranja reprodukcije u kontekstu njene povezanosti s kapitalističkom proizvodnjom. No, rad žena i reproduktivni rad ipak je teorijski podzastupljen aspekt Marxove teorije, kojem u njegovim tekstovima nedostaje koherentnosti. Ono što su feminističke teorije koje se bave reprodukcijom bez iznimke zadržale iz Marxove argumentacije jest spoznaja da je reprodukcija života fundamentalna pretpostavka ljudske povijesti, te da je režim reprodukcije života historijska osnova svakog društvenog fenomena. Štoviše, stalna reprodukcija radne snage i kapitala, tj. to da će radnik konzumirati proizvode rada, a da će kapital konzumirati radnu snagu radnika, simultane su nužnosti kapitalističke proizvodnje.[1]
 
Istovremeno se neposredni uvjeti reprodukcije života mogu smatrati slijepom pjegom teorije. Kada je riječ o dugoročnoj reprodukciji života – „proizvodnji novih ljudskih bića“ – Marx u značajnoj mjeri mehanizira taj proces. Opisuje kako jednostavna reprodukcija konstantno reproducira same odnose kapitala – s jedne strane kapitaliste, a s druge strane nadnične radnike – dok proširena reprodukcija, tj. akumulacija, reproducira odnose kapitala na proširenoj razini – tj. javlja se sve veći broj sve moćnijih kapitalista s jedne strane, te sve više nadničnih radnika s druge. Stoga je akumulacija kapitala izjednačena s multiplikacijom proletarijata[2]. Višak rada kojeg ova „multiplikacija“ nameće ženama nije tematiziran, kao da se rađanje i odgajanje djece jednostavno događaju. Također, one aktivnosti koje se ne mogu zamijeniti s produktivnom industrijskom aktivnošću iz perspektive te teorije smatraju se suvišnima – te se posljedično ne tematiziraju. Kada je riječ o kratkoročnoj reprodukciji života, Marx imaginira samoreproduktivnog radnika[3] koji se svakog dana samostalno reproducira kupujući svojom nadnicom hranu. Radnik jede, oblači se i vodi ljubav s objektom svoje seksualnosti na svakodnevnoj bazi. Istovremeno, nužni procesi kućanskog rada, koji se nameću uglavnom ženama, poput kupovine, kuhanja ili skrbi, isto tako nisu tematizirani, kao što je to slučaj i sa ženama kao aktericama u seksualnom činu. Iz te perspektive, reprodukcija nije dio reproduktivnog rada.
 
Kada je riječ o tzv. kućanskom radu, Marx ga je uglavnom smatrao pretečom i suprotnošću kapitalističkog i industrijskog rada, te stoga kao nešto tipičnije za feudalizam, nego kapitalizam, u kojem su, kao rezultat industrijalizacije i modernizacije, (skoro) sve aktivnosti izmještene iz kućanstva. Pretpostavilo je da će fizička snaga postepeno izgubiti svoj značaj u radu, te da će stoga rodne i starosne nejednakosti, koje su prema njemu nastale na temelju razlike u fizičkoj snazi, postupno nestati, te da će patrijarhalni eksploatacijski model porodice propasti.[4]
 

Marksistički feminizam

Nekoliko mjeseci nakon Sovjetske revolucije 1917. godine, uvedeno je nekoliko mjera kojima se u praksu uvodi Marxova i Engelsova teorija femininosti i obitelji, kako u simboličkom tako u materijalnom pogledu. Noćni i podzemni rad za žene bio je zabranjen, a uveden je i slobodan izbor prezimena u slučaju civilnog braka i razvoda. „Važnost definiranja sljedećeg kao zasebnog članka dobar je pokazatelj okolnosti vremena: ‘supruga ne mora slijediti svog supružnika ukoliko se on preseli na drugu lokaciju.’“[5]
 
Najutjecajnija feministička teoretičarka Partije, i od 1919. voditeljica Ženotdela – odjeljenja odgovornog za poboljšanje ženske situacije – te glavna pokretačica reformi posvećenih unaprjeđenju položaja žena, bila je Aleksandra Kollontaj. Kollontaj je uglavnom ostala unutar okvira Marxove teorije; no, za razliku od marksističke ortodoksije, njegovala je kompleksnije razumijevanje uloge kućanskog rada. Umjesto da zagovara razrješenje antagonizma produktivnog i reproduktivnog rada uz pomoć socijalnih institucija, držala je da su ciljevi Partije stvarno i potpuno dokidanje privatnih kućanstava i potpuna reforma odnosa između muškaraca i žena, kao i normi koje određuju porodicu i seksualnost. Kako piše, „[k]apitalizam je položio nemilosrdan teret na ramena žene: napravio je od nje nadničnu radnicu bez da je umanjio njene obveze kao kućanice ili majke.“[6] Osim toga, dijelila je Marxovo mišljenje da se rad obavljen unutar kućanstva može u potpunosti izmjestiti i nadići. Znala je letcima oglašavati da žene moraju biti oslobođene pritisaka reproduktivnog rada kako bi mogle kompletnu svoju radnu snagu usmjeriti prema produktivnom radu. Konačno, kao posljedice kontinuiranih kriza i kasnije staljinističkog zaokreta, u suprotnosti s ranim političkim planovima reforme, sovjetski napori prema industrijalizaciji doveli su do institucionalizacije – slične oblicima kapitalističke modernizacije – upravljanja podređenim, nevidljivim oblicima reproduktivnog rada prethodno zauzdanog u „privatnoj sferi“.
 
Zapadnu Europu i SAD prve polovice 20.stoljeća obilježila je tržišna integracija značajnog postotka žena, dijelom kao rezultat vojne službe muškaraca, kao i njihove velike smrtnosti za trajanja rata, a dijelom kao učinak novih oblika proizvodnje i ekonomskog prosperiteta tijekom uzlaznog perioda hegemonije SAD-a. S obzirom na ovu integraciju, žene u tim regijama postale su politički zastupljene, i to na dotad u svjetskoj povijesti neviđen način. Društvene predodžbe o femininosti su se također počele mijenjati. To je i vrijeme kada se pojavio i drugi feministički val – uglavnom poznat po imenima Simone de Beauvoir u Europi i Betty Friedan u SAD-u.
 
Feministkinje drugog vala (ponovno) su otkrile marksističku interpretaciju reprodukcije i uvele ju u (zapadni) feminizam, što je zauvijek promijenilo i marksizam i feminizam.[7] Dotada je već postalo jasno da teoretiziranje o oslobođenju žena utemeljeno isključivo na Marxovoj teoriji nije održivo. Istovremeno su pokušale interpretirati položaj žena u klasnom društvu oslanjajući se na Marxove koncepte razvijene za analizu kapitalističkih odnosa, poput odnosa kapital-rad, klase, viška vrijednosti, eksploatacije, te proizvodnje i reprodukcije.
 
Svratile su pozornost na činjenicu da je, pridonoseći stalnoj obnovi ponude radne snage, kao i svakodnevnoj reprodukciji radnika, reproduktivni rad kućanice nužan segment procesa kapitalističke akumulacije vrijednosti. Definirale su kućanski rad kao kapitalistički rad, što je bilo važno u dva pogleda: kao prvo, lociralo je femininost kao proizvodnu poziciju u kapitalizmu, svraćajući pozornost na stratešku ulogu žena u antikapitalističkoj borbi; i kao drugo, omogućilo je razumijevanje materijalne baze sekundarnog, podređenog položaja žena. Autorice su koristile kategorije marksističke političke ekonomije u području u kojem te kategorije ranije nisu bile prisutne: sferi kućanstva i porodici.
 
Na tragu prethodno navedenih autorica, u 1980-ima i 1990-ima, Maria Mies i Silvia Federici istaknule su sljedeće: kada je riječ o reproduktivnom radu, primitivna akumulacije nikada nije potpuno zamijenjena kapitalističkom akumulacijom, a moderna biopolitika nikada nije u potpunosti zamijenila izravnu i nasilnu kontrolu tijela. U ženskom slučaju, primitivnu akumulaciju predstavlja mehaniziranje tijela radnika u stroj koji proizvodi nove radnike.[8] Štoviše, discipliniranje (ženskog) tijela kroz direktno nasilje strukturalna je komponenta kapitalizma. Oblici nasilja nad ženama – kućansko nasilje, seksualno nasilje, prostitucija i pornografska industrija, ograničavanje reproduktivnih prava te obstretičko nasilje, oblici su primitivne akumulacije kojima se dan danas u ime interesa kapitalističke akumulacije vrši direktno nasilje nad tijelima žena.
 

Istraživanje neplaćenog kućanskog rada i neformalnosti

Škola teorije svjetskih sistema je u 1980-ima promatrajući globalnu strukturu kapitalizma razvila vlastiti istraživački pravac kako bi interpretirala ženski rad kao element svjetske kapitalističke akumulacije. U reakciji na kritike Wallersteinovih originalnih historijskih radova u 1980-ima, sljedbenici teorije svjetskih sistema pokušali su razviti metodološko oruđe za obuhvat srednjeg sloja koje je trebalo omogućiti točno interpretiranje procesa na globalnoj razini akumulacije. Jedno od ovih oruđa je ideja globalnih proizvodnih lanaca, a još jedno slično oruđe za obuhvat srednjeg sloja je ideja o kućanstvu kao ekonomskoj jedinici koja utvrđuje nejednake odnose akumulacije na različitim razinama globalnog procesa akumulacije. Istraživanja koja su se bavila kućanstvima slažu se oko sljedećih polazišnih točaka:
 
• Temeljni preduvjet kapitalističke akumulacije jest da globalno gledano kapital ne plaća troškove vezane uz reprodukciju radne snage. Globalna nejednakost u razinama nadnica, uz činjenicu da veći dio globalne radne snage ne može preživjeti tek od nadnica pa stoga upotpunjuje svoje prihode drugim – samodostatnim, neformalnim – resursima, elementarna je karakteristika kapitalizma.
 
• Kućanstvo je elementarno čvorište globalne hijerarhije akumulacije, u smislu da je upravo to mjesto gdje se nadnični prihod kombinira s drugim oblicima rada – uključujući kućanski rad i druge oblike reproduktivnog rada – u procesu reprodukcije radne snage. Drugim riječima: reproduktivni i drugi oblici jeftinog ili neplaćenog rada osiguravaju u prilog troškova rada za kapital svojevrsnu „subvenciju odozdol“, a spajanje ove reproduktivne „subvencije“ s formalnim kanalima kapitala događa se upravo unutar jedinica kućanstva i unutar globalnog međusobnog odnosa kućanstava. Održavanje hijerarhije između različitih tipova rada unutar kućanstva – te stoga izostanak priznanja ženskog rada i održavanje primarne važnosti nadničnog rada – preduvjet je za subvencioniranje globalne kapitalističke akumulacije kroz reproduktivne i druge neplaćene oblike rada.
 
• Na temelju ovoga istraživači svjetskih sistema definirali su kućanstvo ne kao jedinicu koja se bazira na srodstvu, emocijama ili prebivalištu, već kao jedinicu reprodukcije radne snage, koja kombinira formalni nadnični prihod s drugim oblicima rada te stoga funkcionira kao temeljna jedinica akumulacije unutar odnosa kapital-rad.
 
Slično onome kako su feminističke naučnice koristile Marxov koncept reprodukcije, istraživanje kućanstava teorije svjetskih sistema bilo je usmjereno prema razumijevanju načina na koje je ženski rad smješten u cjelokupnost kapitalističke akumulacije. Njezina specifičnost leži u fokusu na spajanje oblika rada unutar kućanstva uzduž odnosa jezgre-periferije, klasnih odnosa i dinamike svjetskih ekonomskih ciklusa. Na osnovi odnosa jezgre i periferije te klasnih hijerarhija, ovaj istraživački pravac naglašava da se spajanje oblika rada unutar različitih kućanstava odvija unutar određenih odnosa između kućanstava s različitim statusom uzimajući u obzir cjelokupni sistem. Primjerice, neformalni i samodostatni prihodi u kućanstvima na periferiji ono su što omogućava razinu potrošnje za kućanstva u jezgri, dok reprodukcija na periferiji odgovara potražnji za radom u jezgri, a ekstrakcija ženskog reproduktivnog rada nižih klasa omogućava ženskoj radnoj snazi da se integrira na više pozicije na tržištu rada jezgre.
 
Osim feminističkog istraživanja koje se bavi konkretno ženskim radom, ova tradicija dovodi u vezu druga dva istraživačka pravca koja danas nude zaključke u skladu s feminističkim nalazima. Jedan od njih je istraživački pravac koji se bavi pitanjem neformalnog rada. Alejandro Portes[9] definirao je odnos između formalnog i neformalnog rada kao fundamentalnu dinamiku kapitalizma – u suprotnosti s onim mišljenjima koja tranziciju neformalne ekonomije u formalnu smatraju nužnim oblikom ekonomskog razvoja. Opisuje neformaliziranje latinoameričke ekonomije 1980-ih kao proces putem kojeg su u kriznim uvjetima troškovi reprodukcije radne snage prebačeni s poduzeća na populaciju. No, pitanje neformalnog rada nije povezano s pitanjem kućanstava i ženskog rada samo iz aspekta neformalizacije o kojoj raspravlja Portes.
 
Drugi, širi pravac, vezan uz ranije spomenute pristupe ženskom radu, istraživanje je usmjereno na globalne statuse neplaćenog rada. U vezi s pitanjem tranzicije iz feudalizma u kapitalizam, Wallerstein[10] je naglasio kako je ideja linearnog historijskog razvoja, od feudalne društvene organizacije prema kapitalističkoj svjetskoj ekonomiji, promašena: oblici rada karakteristični za feudalizam u stvarnosti su se održali kroz čitavu modernu historiju te su postali funkcionalnim dijelom kapitalističke akumulacije. Proleterizacija i „feudalni“ oblici rada komplementarne su funkcije, na način da tijekom perioda uspona, potonji služe kao demografski resurs za proleterizaciju, dok tijekom perioda krize apsorbiraju rad koji je postao suvišan, a kombinacija samodostatnih i proleteriziranih oblika umanjuje troškove rada. Moderni kapitalistički svjetski sistem stoga nije obilježen univerzalnim širenjem slobodnog rada, već kombinacijom slobodnih i neslobodnih oblika rada, koja se mijenja u skladu s promjenjivom dinamikom kapitalističke akumulacije.
 
Jason Moore razmatra odnos kapitalizma i reproduktivnih resursa kao historijskog procesa tijekom kojeg ekonomsko-socijalni sistem, optimiziran u skladu s ciljevima kapitalističke akumulacije, opetovano prisvaja reproduktivne resurse kao “jeftine“ ili „besplatne“. Primjeri ovoga su prisilna „housewifizacija“ ženske radne snage (pretvaranje žena u kućanice i supruge), tretiranje prirodnih i ljudskih resursa kolonija kao „besplatnih“, te nametanje štetnih posljedica ekonomskoj aktivnosti periferija ili budućnosti. Iz ove perspektive, ženski, neformalni, kolonijalni ili seljački rad ili prirodni resursi nisu po svojoj prirodi „izvanjski“ resursi kapitalističke akumulacije, već resursi koji se – često nasilno – pretvaraju u „jeftine“ ili „besplatne“ kroz kapitalističku aktivnost usmjerenu vlastitim ciljevima. Naravno, rad i prirodni resursi koji se koriste kao „jeftini“ ili „besplatni“ imaju svoje troškove, no oni nisu – direktno – realizirani kao troškovi unutar kapitalističkog sistema. Patel i Moore[11] shvaćaju povijest globalnog kapitalizma kao povijest stvaranja i organizacije „sedam jeftinih resursa“ – tj. prirode, novca, rada, skrbi, prehrane, energije i života. Ova perspektiva povezuje razmišljanja o ženskom reproduktivnom radu stavljajući naglasak na mehanizme kojima se prikazuje kao „besplatan“ ili „jeftin“. Oni pristupi koji razmatraju sistemsku vezu između ženskog rada i drugih „besplatnih“ i „jeftinih“ resursa, iz perspektive političkih alternativa i političkog djelovanja ističu drugu stranu ovog odnosa: kako se ekstra-kapitalistička logika reprodukcije života može braniti i širiti svoj utjecaj. Ovakva je paradigma uglavnom vezana uz samoodrživu ekonomiju periferije, političke inicijative vezane uz urođeničke ili seljačke pokrete, ženske pokrete, zelene i klimatske pokrete.
 
Frenand Braudel Centar i istraživanja kućanstava teoretičara svjetskog sistema, uz literaturu vezanu uz rad koji se smatra „jeftinim“ ili „besplatnim“, također donose važne uvide u razumijevanje globalne umještenosti istočnoeuropskih poluperifernih kućanstava. U perifernim i poluperifernim područjima kapitalističke izgradnje, modernizacija nikada nije stvorila većinsko slobodno radništvo.[12] Na periferijama, te stoga i u Istočnoj Europi, nailazimo na vrlo specifičan tip poluproleterskog kućanstva, koje kombinira formalni i neformalni rad na način da neformalni segment radnog portfelja premašuje opseg kućanskih zadataka i također uključuje značajnu količinu produktivnog rada kojim se osiguravaju materijalni uvjeti za preživljavanje i reprodukciju.
 
Tijekom socijalističkog perioda, posebno među poljodjelskom populacijom, prisilna industrijalizacija bila je moguća zbog toga što se rad smatrao jeftinim upravo radi eksploatacije ženskog reproduktivnog rada i dopunskog rada koji se obavljao u neformalnom sektoru. Centralizacija poljodjelskih resursa kroz sistem kvota uroda i prisilnu kolektivizaciju, te usmjeravanje „besplatnog“ ili „jeftinog“ rada u industriju, koristilo se kao „subvencija“ poljodjelskih reproduktivnih resursa industrijskom razvoju.
 

Socijalna reprodukcija

Što je socijalna reprodukcija ako pođemo od ranije navedenih perspektiva? Kao prvo, reproduktivni rad je preduvjet za sav produktivni rad, kako u historijskom, tako u analitičkom smislu. Historijski, tranzicija prema kapitalističkom načinu proizvodnje zahtijevala je ne samo akumulaciju radne snage i sredstava za proizvodnju, nego i reproduktivnog rada potrebnog za konstantnu reprodukciju radne snage. U tu svrhu, putem birokratizacije progona vještica i procesa „pretvaranja žena u kućanice i supruge“, europske države i crkva tog perioda morale su uskladiti žensku reproduktivnu radnu snagu s logikom kapitalističke proizvodnje dobara. Reprodukcija života u kolonijama bila je silom integrirana kao subvencija kapitalističkoj akumulaciji jezgre. Analitički, kako bi radnik mogao obavljati svoj svakodnevni produktivni rad, putem kojeg može zaraditi nadnicu i proizvesti vrijednost za kapitalističku akumulaciju viška vrijednosti, nužno je da obnovi svoju radnu snagu nakon prethodnog dana produktivnog rada. Obnavljanje radne snage odvija se u kućanstvu, skrbi, ljubavi i seksualnosti.
 
Kao drugo, kombinacija neformalnog produktivnog i reproduktivnog rada te formalnog nadničnog rada omogućava akumulaciju kapitala tako što kapital konzumira više rada za akumulaciju nego što nadoknađuje kroz nadnice. Ako pogledamo kapitalistički svjetski sistem u njegovom totalitetu, vidimo da mišljenje, po kojem se formalni nadnični rad i eksploatacija događaju jedino u nadničnom radu, čini samo jedan segment svjetskog sistema. Zbog ovoga možemo reći da je reproduktivni rad preduvjet ne samo produktivnog rada, nego i akumulacije viška vrijednosti, što znači da je reproduktivni rad historijski i analitički preduvjet kapitalističkog načina proizvodnje.
 
Konačno, tijekom perioda uspona globalne akumulacije, reprodukcija je služila kao demografski preduvjet za ekspanziju kapitalističkog načina proizvodnje i povećanje razina proizvodnje dobara. Tijekom perioda krize, kapital može spustiti nadnice koristeći se fleksibilnošću radnih portfelja unutar kućanstva te prebacujući troškove izdržavanja na neformalni reproduktivni i produktivni rad. Stoga reproduktivni rad također funkcionira kao amortizer koji apsorbira društvene troškove fluktuacije nadničnog rada, jamčeći da se tijekom perioda krize sistem proizvodnje dobara neće urušiti unatoč tome što nadnice dugoročno ostaju ispod razine potrebne za izdržavanje, te osiguravajući radnu snagu potrebnu za idući ciklus uspona. Dakle, sve u svemu, reproduktivni rad funkcionira kao temeljni resurs kapitalističkog svjetskog sistema; a temeljni je preduvjet za sistemsko iskorištavanje ovog ključnog resursa poricanje i nevidljivost vrijednosti ovog rada u obračunu kojim raspolaže sistem.


Bilješke:

[1] Marx, Karl (1990): Capital, Vol.1. Penguin.

[2] Marx, Karl (1990): Capital, Vol.1. Penguin.

[3] Federici, Silvia (2017): Notes on Gender in Marx’s Capital. In: Continental Thought & Theory: A Journal of Intellectual Freedom, Vol. 1., No. 4.: 19–37.

[4] Federici, Silvia (2017): Notes on Gender in Marx’s Capital. In: Continental Thought & Theory: A Journal of Intellectual Freedom, Vol. 1., No. 4.: 19–37.

[5] Somlai Péter (1990): A szabad szerelemtől az ellenőrzött magánéletig. Családpolitika a Szovjetunióban 1917 után. In: Társadalmi Szemle, Vol. 1990., No. 6.: 25–40.

[6] Kollontai, Alexandra (1920): Communism and the Family. https://www.marxists.org/archive/kollonta/1920/communism-family.htm

[7] Federici, Silvia (2017): Notes on Gender in Marx’s Capital. In: Continental Thought & Theory: A Journal of Intellectual Freedom, Vol. 1., No. 4.: 19–37.

[8] Federici, Silvia (1998): Caliban and the Witch. Women, the Body and Primitive Accumulation. Autonomedia.

[9] Portes, Alejandro (1983): The informal sector: Definition, controversy, and relation to national development. In: Review (Fernand Braudel Center), Vol. 7., No. 1.: 151–174.

[10] Wallerstein, Immanuel (1976): From Feudalism to Capitalism: Transition or Transitions? In: Social Forces, Vol. 55., No. 2.: 273–283.

[11] Patel, Raj – Moore, Jason W. (2017): A History of the World in Seven Cheap Things: A Guide to Capitalism, Nature, and the Future of the Planet. University of California Press.

[12] Linden, van der Marcel (2008): Workers of the world. Essays Toward a Global Labor History. Brill.

Tekst je financiran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije za 2018. godinu.
Napomena: Tekst predstavlja prilagođenu, skraćenu verziju rada koji su Ágnes Gagyi, Ágnes Kerékgyártó i Gergely Csányi izvorno objavili 2018. godine pod naslovom “Társadalmi reprodukció. Az élet újratermelése a kapitalizmusban” u časopisu Fordulat, br. 24, (5–29).

Vezani članci

 • 14. travnja 2018. Kapital je društveni odnos Kapitalizam kao proizvodni, ali i društveno-vlasnički odnos, specifičan je historijski poredak koji odgovarajućim institucionalnim mehanizmima osigurava uvjete za vlastiti opstanak. O tome kako liberalna pravno-institucionalna aparatura formalizira, a potom i afirmira klasne, rodne i rasne razlike, o doprinosima luksemburgijanske kritike političke ekonomije suvremenim marksističkim feminističkim analizama, te o emancipatornim antikapitalističkim strategijama otpora koje nužno moraju uključivati i aspekt proizvodnje i aspekt reprodukcije, razgovarale/i smo s Ankicom Čakardić, docenticom na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu.
 • 20. rujna 2017. Politička dimenzija reproduktivne sfere Historijsko-materijalistički pristup koji temu reproduktivnih prava politizira unutar neoliberalnog socio-ekonomskog okvira, a kao temeljno polje borbe prepoznaje sferu šire društvene reprodukcije, odnosno kapitalističkog sustava akumulacije, marginaliziran je unutar feminističkih strategija otpora koje argumentacijsku liniju grade na reaktivnim liberalno-legislativnim zahtjevima i konzervativnom zagovaranju autonomije ženskog tijela. O pravu na abortus i pravu na roditeljstvo kao ekonomskim kategorijama, posljedicama institucionalizacije socijalnih zahtjeva desnih subpolitičkih subjekata, režimima roda unutar kapitalizma, klasnim mobilizacijskim potencijalima LGBTIQ+ aktivizma, te o borbi za reproduktivno zdravlje kao dijelu šireg socijalističkog projekta razgovarale_i smo s Mijom Gonan, feminističkom i queer aktivistkinjom i teoretičarkom.
 • 26. prosinca 2017. Od socijalne države do socijalne majke U interesu kapitala i nacionalnih država, populacijske politike sve više posežu za instant socijalnim mjerama i jačanjem uloge obitelji i porodice, restrikcijama u području reproduktivnog zdravlja, te radu migrantkinja i migranata u komodificiranoj sferi društvene reprodukcije. O raznim načinima proizvodnje i oblicima zasnovanosti režimâ materinstva, njihovim ulogama u proizvodnji rodno uvjetovane prekarnosti u vrijeme krize kapitalizma i konzervativnog napada na reproduktivna prava te neophodnosti socijalizacije polja reprodukcije, razgovarale/i smo s Anom Vilenicom, historičarkom i teoretičarkom umjetnosti iz Beograda te istraživačicom na London South Bank Universityju.
 • 3. siječnja 2016. Život nakon ucjene nadnicom Bezuvjetni temeljni dohodak kao model socijalne sigurnosti prema kojemu država svim građanima mjesečno isplaćuje određen iznos novca, proteklih se nekoliko godina sve češće spominje kao moguće rješenje problema nezaposlenosti, ali i drugih ekonomskih i društvenih kontradikcija. Uvodni tekst novinarskog projekta „I nakon rada - rad: Bezuvjetni temeljni dohodak“ ugrubo skicira potencijalna ograničenja i ambivalencije u implementaciji BTD-a: "Kako zagovaratelji BTD-a zastupaju pozicije diljem političkog spektra, a usto se i pozivaju na psihodeličnu lepezu ideoloških preteča (od Thomasa Painea i Miltona Friedmana do Martina Luthera Kinga i Andréa Gorza), svaku inicijativu za BTD ne možemo bezuvjetno tumačiti kao progresivan potez.
 • 22. listopada 2017. 11 HM teza Feministička borba za reproduktivna prava na području bivše Jugoslavije već više od dva desetljeća svoje argumente promišlja primarno u okvirima liberalnog koncepta ljudskih prava, strateški odvojena od socioekonomskog konteksta i vlastitog socijalističkog nasljeđa. Ponuđenih jedanaest historijsko-materijalističkih teza dio su nastojanja da se borbu za pravo na abortus ponovno pozicionira u kontekst klasne borbe, a feminističku teoriju i praksu u kontekst šireg antikapitalističkog projekta, što je i jedini način da legalni pobačaj postane i egalitaran, odnosno dostupan svim ženama. Tekst je korišten kao argumentacijska podloga prosvjedne akcije koju je u rujnu ove godine u Zagrebu organizirala Platforma za obranu reproduktivnih prava žena.
 • 9. srpnja 2018. Prema kraju socijaliziranog zdravstva Prijedlogom Zakona o zdravstvenoj zaštiti, koji je krajem lipnja Vlada uputila u saborsku proceduru, potiče se daljnji proces komercijalizacije i privatizacije javnog zdravstvenog sustava, započet početkom devedesetih godina prošlog stoljeća. Pročitajte razgovor s Anom Vračar, članicom BRID-ove istraživačke grupe za zdravstvo, o važnosti demokratizacije upravljanja zdravstvenim sustavom i urušavanju modela socijalne medicine, te posljedicama koje uvođenje koncesija u sustav primarne zdravstvene zaštite, pogoršanje radnih uvjeta u zdravstvenom sustavu i promišljanje istog izvan šireg socioekonomskog konteksta ima na stabilnost i kvalitetu javne zdravstvene zaštite.
 • 31. prosinca 2018. Solidarnost na institucionalnoj vjetrometini Donosimo vam kratak etnografski rad o iskustvu agencijskog čišćenja. Autorica je čistila jednu njemačku drogeriju u Zagrebu tokom dva mjeseca početkom 2018. godine. Kroz prikaz svakodnevice agencijskih čistačica, rad ukazuje na sustavna ograničenja koja priječe uspostavljanje radničke solidarnosti. Tekst je nastao kao završni rad u okviru ženskostudijskog obrazovnog programa Centra za ženske studije, studijske grupe 17/18, uz mentorstvo Karoline Leaković.
 • 17. siječnja 2016. Fotografija je preuzeta s Flickr računa Jamesa Cohena po Attribution 2.0 Generic licenci Bezuvjetni temeljni dohodak – radikalni potencijal reformističkog zahtjeva U prvom dijelu razgovora o bezuvjetnom temeljnom dohotku s političkom znanstvenicom Wandom Vrasti, autorica i njezina sugovornica analiziraju i problematiziraju različite aspekte BTD-a kao konkretne politike, ali i misaonog okvira, odnosno utopističkog projekta: "Konkretna provokacija BTD-a leži u sljedećem: ako se kapitalizam u svojoj biti temelji na eksproprijaciji određene klase ljudi od apsolutno svega što posjeduju ne bi li ih se dovelo u položaj u kojem mogu preživjeti isključivo prodajući svoje radno vrijeme, BTD taj odnos želi izokrenuti. Želi prekinuti vezu između rada i ekonomske potrebe, pružiti svim ljudima temeljne uvjete za život i to bezuvjetno, a zatim neka potrebe, stvarni interesi (strasti) i demokratska razmjena odlučuju kakav je rad društvu potreban."
 • 28. studenoga 2018. Platforma za novu politiku U listopadu ove godine u Tbilisiju u Gruziji održan je New Politics in Post-Socialist Europe and the Former Soviet Union, prvi sastanak progresivnih lijevih organizacija, partija i kolektiva iz zemalja Jugoistočne Europe i bivšeg Sovjetskog Saveza s ciljem stvaranja platforme za drukčiju politiku. Pročitajte izvještaj Andreje Gregorine, jedne od govornica na panelu „Autoritativne tendencije, biopolitika i politička ekologija reprodukcije“, na kojem se iz feminističko-materijalističke perspektive raspravljalo o strategijama otpora protiv konzervativnih pokreta i inicijativa u zemljama Jugoistočne Europe te bivšeg Sovjetskog Saveza.
 • 30. rujna 2011. Učinak socioekonomskog statusa na obrazovno postignuće učenika
 • 1. ožujka 2018. Dok se svaka kuharica ne politizuje Dovođenje u pitanje eksplanatorne moći historijsko-materijalističke analize eksploatacije žena nije samo udaljilo feminističku borbu od socioekonomskih pitanja, nego i otvorilo put aproprijaciji progresivnih dosega socijalističkog i marksističkog feminizma. Iz 9. broja časopisa Stvar prenosimo tekst u kojem Maja Solar analizira položaj žena u carističkoj Rusiji i nakon Oktobra, ukazujući na važnost promišljanja „ženskog pitanja“ kao dijela klasne borbe i emancipatornih dosega revolucionarnog nasljeđa u području socijalnih, ekonomskih i političkih prava, koja su danas ponovo pod direktnim udarom kapitala.
 • 11. ožujka 2017. Klasno cvijeće U osvrtu na revolucionarni historijat Osmog marta, autorica evaluira njegova suvremena obilježavanja koja više nego ikad moramo jasno pozicionirati kroz antikapitalističku optiku te ekonomski i politički angažman žena kako bismo nadišli/e liberalno konceptualiziranje oslobođenja žena oprimjereno individualnim uspjesima snažnih pojedinki. O socijalističkom nasljeđu obilježavanja Osmog marta te važnosti dugoročnih strategija obrane reproduktivnih i drugih prava piše Andreja Gregorina, koordinatorica obrazovnog programa Centra za ženske studije i članica feminističkog kolektiva FAKTIV.
 • 31. prosinca 2018. Transfobija i ljevica Za kapitalističke države u posljednje je vrijeme karakterističan uspon ultrakonzervativnih pokreta koji, u skladu s neoliberalnom ekonomskom logikom izvlačenja profita iz reproduktivne sfere, naglasak stavljaju na tradicionalne oblike obitelji i teže održavanju jasnih rodno-spolnih kategorija. Lijeva bi borba stoga neminovno trebala uključivati i borbu onih koji odstupaju od heteropatrijarhalne norme. O problemu transfobije na ljevici pročitajte u tekstu Mie i Line Gonan.
 • 31. prosinca 2018. Institucionalni patrijarhat kao zakonitost kapitalizma Donosimo kratak pregled knjige „Restavracija kapitalizma: repatriarhalizacija družbe,“ autorice Lilijane Burcar, koja uskoro izlazi i u hrvatskom prijevodu. Razmatrajući niz tema, od pojma patrijarhata, uloge i strukture obitelji te statusa žena u društvu, do analize institucionalnih mjera koje uokviruju reproduktivnu sferu, Burcar naglašava da su odnosi moći unutar obitelji i društva uvjetovani materijalnom podlogom na kojoj se društvo temelji i poručuje da je „institucionalni patrijarhat jedna od središnjih operativnih zakonitosti kapitalističkog sistema“.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve