Rad na određeno: od iznimke prema pravilu

Hrvatska je jedna od europskih zemalja koje prednjače po broju zaposlenih na određeno, kao i po kratkoći ugovora privremeno zaposlenih osoba, napominje se u publikaciji Raditi na određeno: raširenost, regulacija i iskustva rada putem ugovora na određeno vrijeme u Hrvatskoj. Ova forma zaposlenja, pored visoke zastupljenosti u privatnom sektoru, sve više se primjenjuje i u javnom sektoru. Širenje rada na određeno, platformskog rada, kao i drugih oblika nestandardnog rada, produbljuje prekarnost i potplaćenost, dodatno srozava razinu radničkih prava, otežava sindikalno organiziranje, olakšava diskriminaciju na radnom mjestu, ukida brojne beneficije, onemogućuje bilo kakvo dugoročnije planiranje i doprinosi urušavanju mentalno-emotivnog i fizičkog zdravlja radnika_ca.

Prosvjedni performans „Posljednji ugovor o radu na neodređeno vrijeme u Hrvatskoj“ ispred vlade RH, Zagreb, 16. studenog 2016. godine (izvor: Libela.org)
„Svaki oblik rada iz kojega ne proizlaze sva prava predviđena za standardno zaposlene radnike i radnice možemo smatrati u većoj ili manjoj mjeri prekarnim“, navodi se u publikaciji Raditi na određeno: raširenost, regulacija i iskustva rada putem ugovora na određeno vrijeme u Hrvatskoj, čiji su nakladnici Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) i Institut za društvena istraživanja u Zagrebu (IDIZ). Glavna tema publikacije je, kako joj naslov kaže, rad na određeno – formalno standardni oblik ugovora o radu, koji bi radnicima trebao donijeti sigurnost barem na određeni rok. No, u praksi se događa upravo suprotno.
 
Autor i autorice publikacije Teo Matković, Katarina Jaklin, Jelena Ostojić i Sunčica Brnardić donose opširan pregled pojave rada na određeno i objašnjenjâ konteksta u kojemu se širio unatoč zakonskoj definiciji koja kaže da se radi o privremenom radu. Obuhvaćen je i usporedni pregled zakonskih regulativa rada na određeno na nacionalnoj razini i u zemljama Europske unije, kao i na razini same EU. Također, publikacija obuhvaća sažetak brojnih istraživanja na navedenu temu, objavljenih u zadnjih dvadesetak godina u Hrvatskoj, ali daje i novi doprinos temi. Uključeni su rezultati dva nova istraživanja – prvo je istraživanje SSSH o zadovoljstvu radnim mjestom, provedeno u travnju 2018. na uzorku od 500 osoba zaposlenih na određeno, sezonski, preko agencija za zapošljavanje odnosno putem drugih nestandardnih radnih aranžmana. Drugo istraživanje dizajnirao je i proveo Institut za društvena istraživanja u Zagrebu na uzorku od 1000 ispitanih.
 
U publikaciji se najprije objašnjava da je slabljenje radnog zakonodavstva glavni razlog širenja rada na određeno izvan zakonske definicije. To znači da su ugovori na određeno trenutno sve češća praksa na poslovima koji zapravo nisu privremene prirode, poput zamjena u školama, te da nerijetko neopravdano služe kao zamjena za probni rad, a česti su i kod agencijskog zapošljavanja (koje je dominantno u prehrambenoj industriji i telekomunikacijama).
 
„Cijeli teret eksterne fleksibilnosti tržišta rada prebačen [je] upravo na privremeno zaposlene radnike_ce“, navodi se u publikaciji. Taj teret prelama se preko radničkih plaća i odražava se kao „niže plaće, niže šanse pokrivenosti uplatama zdravstvenih i mirovinskih doprinosa, niže šanse dobivanja naknade za nezaposlenost među zaposlenima na određeno“, odnosno kao lošiji uvjeti rada i otežano ostvarivanje socijalnih prava.
 
U publikaciji se ističu dva glavna razloga zapošljavanja na određeno. Prvi je u svrhu probnog rada, a drugi je povećani opseg posla. Navodi se kako se takvi ugovori često obnavljaju i onda prelaze u stalno zaposlenje, ali i postavlja pitanje je li to uopće pozitivno. Naime, mnogo je slučajeva osoba koje nisu niti trebale biti zaposlene na određeno, već zadovoljavaju kriterije za stalno zaposlenje (primjerice kod probnog rada). „Takvo zapošljavanje na određeno samo pridonosi normalizaciji toga nesigurnog oblika zaposlenja, te drži radnike_ce u neizvjesnoj i nesigurnoj poziciji“, zaključuje se u publikaciji.
 
Jedan od važnijih pokazatelja istraživanja jest da zaposleni na određeno imaju drukčiji tretman od onih zaposlenih na neodređeno. „Kada sam pitala za godišnji odmor rekli su mi da prvo biraju oni koji su na neodređeno“, jedan je citat iz istraživanja.
 
Druga radnica kaže: „Nisam dobila povećanje plaće. Porastao je koeficijent za plaće, ali ja nisam dobila povećanje jer u mom ugovoru o radu stoji da radim za fiksnu plaću s obzirom na to da je ugovor na određeno vrijeme.“
 
Također, istraživanja su pokazala da zaposleni na određeno imaju praksu dolaziti na posao bolesni. U publikaciji se stoga zaključuje da, „osim zbog većeg pritiska zbog mogućnosti gubitka posla i nesigurnosti zaposlenja, zaposleni na određeno češće rade za vrijeme bolesti i zbog drugih značajki takvog tipa ugovora koji mogu uključivati, primjerice, nedostatak mogućnosti ostvarivanja prava na plaćeno bolovanje i slično“.
 
Na jasne razlike između zaposlenih na određeno i neodređeno u publikaciji se ukazuje kroz primjer akademske zajednice i navodi da se znanstvenici zaposleni na određeno „češće osjećaju iscrpljenima, češće brinu o gubitku radnoga mjesta, manje procjenjuju svoj posao kreativnim, te rjeđe smatraju da ih istraživački rad ispunjava“. Što se tiče materijalnih uvjeta rada, „rjeđe smatraju da mogu dodatno zaraditi na poslovima vezanima uz svoju kompetenciju, manje procjenjuju da su adekvatno plaćeni za svoj rad i manje su zadovoljni radnim prostorom i tehničkom opremljenošću prostora.“
 

Neslavni prvaci u radu na određeno

Nesigurnost, niske plaće, niža razina prava, zakidanje na materijalnim dodacima poput božićnica i uskrsnica, nemogućnost planiranja života, otežano organiziranje u sindikat – sve su to obilježja rada na određeno koji je u Hrvatskoj poprimio ogromne razmjere i nadmašio većinu zemalja EU.
 
Prosječni udio privremene zaposlenosti u EU u posljednjih desetak godina kreće se između 14 i 15 posto ukupne zaposlenosti, a Hrvatska bilježi najveće povećanje. Tako je udio privremenog rada u 2019. iznosio 18,1 posto. Od 2014. brojka ne pada ispod 200 000 privremeno zaposlenih, čak ni u pandemijskoj 2020. kad velikom broju zaposlenih nisu produženi ugovori.
 
U razdoblju od 2015. do 2018. zaposlenih na određeno bilo je najviše, a otprilike je podjednak broj muškaraca i žena. U 2020. su više poslova izgubile žene, „što potencijalno podupire nalaze prema kojima su u EU radnice na slabo plaćenim poslovima (najniži platni kvintil), uz mlađe radnice i radnike imale najveću vjerojatnost gubitka posla“, smatra se u istraživanju.
 
Što se mladih tiče, u 2019. godini je otprilike četiri od deset osoba mlađih od 29 godina bilo u nekom od privremenih radnih aranžmana. U postocima, broj mladih zaposlenih na određeno iznosio je 42 posto, što poprilično nadmašuje EU prosjek od 35,5 posto.
 
U istraživanju se ističe da su trendovi nesigurnog zapošljavanja sve rašireniji i unutar starije populacije. Udjeli privremeno zaposlenih starijih radnika i radnica kretali su se otprilike između 2 i 4 posto u razdoblju od 2007. do 2013. godine. Rastu zajedno sa širenjem privremene zaposlenosti koja se u Hrvatskoj događa od 2014. Od 2017. do 2019. godine oko 9 posto ukupno zaposlenih starijih od 55 godina radilo je preko privremenih ugovora.
 
Tu nije kraj crnim brojkama – najučestaliji razlog privremene zaposlenosti je nemogućnost pronalaska stalnog posla. Veći broj onih zaposlenih na određeno iz tog razloga od Hrvatske (84,7 posto) u 2019. imao je samo Cipar (93,4 posto).
 
Uz navedeno, neslavni smo prvaci i po trajanju kratkoročnih ugovora. U 2019. godini osam od deset privremeno zaposlenih osoba imalo je ugovor kraći od godinu dana, a čak šest od deset privremeno zaposlenih imalo je ugovore kraće od šest mjeseci. Iako Zakon o radu tako ne predviđa, gotovo sva nova zapošljavanja počinju ugovorima na određeno, a tek svaka deseta osoba zaposlena na određeno prelazi na ugovor za stalno unutar tri mjeseca.
 

Za maksimalno skraćivanje ugovora na određeno

Dok je u 2000-ima rad na određeno uglavnom bio koncentriran u privatnom sektoru, u novije vrijeme raste i u privatnom i u javnom, ali ne u istom omjeru. U 2017. godini u privatnom sektoru je 22,6 posto zaposlenih radilo putem ugovora o radu na određeno vrijeme, a u javnom sektoru njih 10,2 posto.
 
Širenje rada na određeno i nestandardnih oblika rada negativno je utjecalo i na sindikate, jer je sindikalno članstvo većinom koncentrirano u prerađivačkim djelatnostima i javnom sektoru. „Budući da su zbog nestabilnosti ugovora o radu kratko prisutni na pojedinome radnome mjestu, zaposlene na određeno teže je sindikalno organizirati. Također, zaposleni na određeno mogu lakše biti diskriminirani temeljem članstva u sindikatu i ‘kažnjeni’ time što im zbog sindikalne aktivnosti neće biti produžen radni odnos, odnosno ponuđen novi ugovor o radu“, ističe se u publikaciji.
 
Ipak, sličnosti u uvjetima rada privremeno i stalno zaposlenih (npr. činjenica da ni ugovor na neodređeno ne nudi nešto veću sigurnost, jer ga poslodavac može otkazati jednostavno i bez posljedica), i sve veća raširenost privremene zaposlenosti doveli su do većeg angažmana sindikata na području zaštite prava zaposlenih na određeno (i drugih privremeno i povremeno zaposlenih radnika i radnica). Postojeći sindikati započeli su organiziranje prekarnih radnica i radnika, a pojavile su se i nove inicijative za sindikalno organiziranje.
 
Na primjer, u 2021. su se platformski radnici i radnice organizirali u Sindikat radnika digitalnih platformi (SRDP), i osnovan je sindikat SKUPA – sindikalni kolektiv udruženih prekarnih radnica i aktivista, koji okuplja radnike i radnice u civilnom sektoru. Sindikalna inicijativa „Osobni asistenti zajedno“ već se nekoliko godina bori za prava osobnih asistenata osobama s invaliditetom, a platforma „Za K.R.U.H.“ koja okuplja kulturne radnike i radnice u borbi za bolja materijalna prava, uvjete rada i sigurnije poslove postoji od 2020. godine.
 
Istraživanje i utjecaj rada na određeno na radne uvjete treba promatrati u kontekstu donošenja Izmjena i dopuna Zakona o radu. Definicija u Vladinom prijedlogu uglavnom je ista kao i u aktualnom Zakonu. Ipak, novi prijedlog ograničava maksimalni broj uzastopnih ugovora na određeno na tri, čije maksimalno trajanje ne smije biti dulje od tri godine. Također, u Zakon o radu dodaje se stavak koji propisuje da se novi ugovor na određeno s istim radnikom može sklapati tek nakon što prođe šest mjeseci nakon isteka roka od tri godine.
 
Ovo jesu neki ograničavajući mehanizmi za poslodavce, ali prema dosadašnjoj praksi, pretpostavljamo da će oni naći rupe u zakonu i da izmjene neće puno smanjiti zloupotrebu ugovora na određeno, pogotovo jer nisu konkretnije definirani razlozi zbog kojih je moguće sklopiti takav novi ugovor. Trenutno prijedlog Izmjena i dopuna Zakona dopušta sklapanje takvog ugovora na određeno „ako je to potrebno zbog zamjene privremeno nenazočnog radnika“, „ako je to potrebno zbog dovršetka rada na projektu koji uključuje financiranje iz fondova Europske unije“ i „ako je to zbog nekih drugih objektivnih razloga, dopušteno posebnim zakonom ili kolektivnim ugovorom“ – ovakve definicije ostavljaju puno prostora za zlouporabu. Na primjer, neki nastavnici i nastavnice godinama rade na ugovore na određeno, jer glume zamjenu svim nastavnicama i nastavnicima koji su na bolovanju, porodiljnom i sl. Položaj zaposlenih na određeno dodatno bi osnažila zabrana zapošljavanja novih radnika na određeno na istom radnom mjestu ili neka slična odredba.
 
Na Izmjene i dopune Zakona o radu reagirala je i inicijativa „Za radnički ZOR“. Ona u svom prijedlogu izmjena Zakona navodi da „prijedlog reguliranja rada na određeno vrijeme do tri godine nedovoljno štiti radnike“ i zbog toga predlaže skraćivanje mogućeg zapošljavanja na određeno na jednu godinu. Također smatraju da iz Zakona treba maknuti mogućnost drugačijeg uređivanja tog prava kolektivnim ugovorom jer je „nedopustivo da se kolektivnim ugovorom ugovaraju lošiji radni uvjeti od zakonski određenih“.
 
Kolektivni ugovori trebaju služiti poboljšanju radnih uvjeta, a ne njihovom srozavanju. Primjer iz kojeg je vidljivo da se rad na određeno može ograničiti i kroz sindikalnu borbu dao je Novi sindikat. Oni su kolektivnim ugovorom s firmom Lipovljani Lignum d.o.o., sklopljenim 2017. godine, skratili rad na određeno na dvije godine, pa su radnice i radnici koji su u firmi radili dulje od dvije godine bili primljeni na stalno.
 
Osim rada na određeno, trenutno se događa i širenje drugih nestandardnih prekarnih oblika rada, poput platformskog i agencijskog rada. Sve to dodatno srozava položaj radnika i radnica u Hrvatskoj, a ujedno podiže i razinu anksioznosti i frustracija u društvu. Jedino rješenje je povezivanje i usmjeravanje snaga u zajedničku borbu protiv daljnjeg srozavanja.

Tekst je financiran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije za 2022. godinu.


Vezani članci

 • 26. rujna 2022. Djelomično automatizirani platformski kapitalizam Dok se tehnologija prikazuje kao lijek za sve društvene probleme, dobiva se još više (algoritamskog) nadziranja, slabo plaćenih mikro poslova i nevidljivih oblika rada. Umjetna inteligencija i platformizacija rada nisu omogućile punu automatizaciju, već su stvorile nove oblike jeftine i fleksibilne radne snage nejasnog pravnog statusa. Na koncu, one oblikuju i skučenu viziju politike kao digitalne tehnokracije. Umjesto nekadašnjeg tehnološkog optimizma, suvremeni žanr tehnobudućnosti ušančen je u društveni konzervativizam, ne odmičući od uvijek jedne te iste vizije budućnosti i odnosa moći.
 • 15. srpnja 2022. Gig ekonomija osiromašuje radnice i radnike "Dok takozvane gig-kompanije hvale prednosti fleksibilnih radnih aranžmana koji njihovu radnu snagu klasificiraju kao nezavisne izvođače, a ne kao zaposlenike, anketa pokazuje da je ta radna snaga pretrpjela znatno veće ekonomske teškoće od svojih W-2 parnjaka u niskoplaćenim poslovima u uslužnom sektoru. Lišeni radnih standarda koji dolaze sa statusom zaposlenika, kao što su zaštita nadnice i radnog vremena, zakoni protiv diskriminacije, naknade radnicima, zdravstvene i sigurnosne zaštite, naknade za nezaposlene i pravo na organiziranje i kolektivno pregovaranje, mnogi gig radnici ne uspijevaju spojiti kraj s krajem."
 • 29. prosinca 2019. Južni vjetar novog sindikalizma: region kao radnička priča U europskoj podjeli uloga, postsocijalističke zemlje Balkanskog poluotoka funkcioniraju kao rezervoar radne snage koja migrira u zemlje centra ili je firme iz centra jeftino upošljavaju putem podugovaranja i u sklopu direktnih stranih investicija. U pokušaju da stvore povoljnu investitorsku klimu, države oslabljuju i uklanjaju zakonske zaštite na koje se mogu pozvati radnice i radnici, dopuštajući i financijski potičući neljudske uvjete rada. Do relativno uspješnih radničkih borbi uglavnom dolazi u javnom sektoru, gdje je i sindikalna infrastruktura jača, kao u slučaju prosvjetnog štrajka u Hrvatskoj ili štrajka u Pošti Srbije. Međutim, otvaraju se i perspektive novog sindikalizma, kao odgovora na prekarnost u privatnom sektoru: nakon duge pravne bitke, 30 000 radnica i radnika zaposlenih u albanskim call centrima za talijansko tržište dobilo je svoj sindikat. Pročitajte pregled sindikalnih aktivnosti na europskoj periferiji.
 • 9. prosinca 2021. Domaći uradak: tri nove knjige o radu Knjige Heather Berg Porn Work: Sex, Labor, and Late Capitalism, Phila Jonesa Work without the Worker: Labour in the age of Platform Capitalism i Amelie Horgan Lost in Work: Escaping Capitalism produbljuju analize suvremenih oblika rada. Prva se bavi tipovima rada koji omogućuju pornografsku proizvodnju, a njihovo nijansirano promišljanje pokazuje prelaženje granica između rada i ne-rada, kao i pomjeranje klasnih pozicija: pa je tako u nastojanju da se bude sam svoj šef istovremeno moguće postati vlastiti štrajkolomac. Druga knjiga se bavi platformskim honorarnim radom i njegovom zaglibljenosti u liminalnom stanju između stroja i ljudskog bića, radnika i izvođača, rada i igre: pa tako možemo biti ne samo vlastiti štrajkolomac, nego i vlastita automatizacija. Treća knjiga propituje jaz između iskustva rada i njegove reprezentacije: rad se ne predstavlja kao nešto čemu smo podređeni i na što smo prinuđeni zbog opstanka, već kao nešto što nas konstituira kao subjekte, ne kao nešto što moramo nego kao nešto što jesmo. Sve tri knjige mogle bi potaknuti ne samo propitivanje zastarjelih konceptualizacija rada, već i naznačiti horizont za nove načine borbe.
 • 23. srpnja 2014. “Perspektive novog sindikalizma”, 2.6.2014.
 • 29. prosinca 2019. Prema sindikalnom organiziranju nezaposlenih "Kada posjećujemo škole, fakultete i sveučilišta, govorimo o kolektivnoj moći i inherentnom sukobu na radnom mjestu, gdje se uvijek suočavamo sa suprotstavljenim pozicijama. To je prilično jednostavno za objasniti – zadovoljenje radničkih potreba smanjuje profit zapošljavatelja. Nužno dolazi do pretakanja, odnosno redistribucije, stoga je jasno da su ciljevi zapošljavatelja i radnika u suprotnosti. Dakle, klasno diferencirane perspektive početna su točka edukacije naših predstavnika. Škole, fakulteti i sveučilišta trebaju objektivno pripremiti učenike i studente za svijet rada te ih educirati kako da prozru panegirički diskurs o tržištu rada koji im plasiraju zapošljavatelji, navodeći ih da se poistovjete s njihovim setom vrijednosti."
 • 31. prosinca 2018. Ne svatko za sebe, nego svi zajedno – Organiziranje na radnom mjestu: zašto i kako? Današnjem duboko prekariziranom radništvu prijeko su potrebne snažne sindikalne strukture. No, one mogu biti uspostavljene samo kroz dugoročno organiziranje na terenu. Donosimo prijevod teksta skupine istraživača iz kranjskog Centra za društveno istraživanje – kratke upute za sindikalne organizatore i one koji se tako osjećaju.
 • 25. travnja 2014. Tko stvara radna mjesta?
 • 4. svibnja 2019.
  Featured Video Play Icon
  Što je teorija socijalne reprodukcije?
  Ususret dvama predavanjima Tithi Bhattacharyje na ovogodišnjem 12. Subversive festivalu, donosimo prijevod kratkog intervjua u kojem pojašnjava što je teorija socijalne reprodukcije i tko proizvodi radnu snagu u kapitalizmu, upućujući nas na nužnost nadilaženja istraživačkog fokusa na obitelj te uključivanja šireg antisistemskog otpora kako u teorijsko tako u praktično feminističko djelovanje.
 • 11. rujna 2012. “Krvavo podugovaranje” u umreženom društvu: migracije i postfordističko restrukturiranje u Europskoj uniji
 • 25. srpnja 2014. Američki koledž sport i sindikalno udruživanje igrača
 • 11. listopada 2020. COVID-19 i globalna ovisnost o jeftinom migrantskom radu "COVID-19 pandemija usmjerila je pozornost na strukturnu ovisnost svijeta o radu koji je moguće eksploatirati."
 • 9. svibnja 2017. Diktat norme u agencijskom čišćenju U rastućem broju prekarnog, outsourcanog radništva među koje značajan dio otpada na iznimno potplaćene i fizički zahtjevne, često feminizirane poslove čišćenja i održavanja (gdje se u više od 90 % slučajeva zapošljavaju žene), podjednako u javnom kao i u privatnom sektoru, još se uvijek nije pronašao adekvatni model za sindikalni otpor i organiziranje. Autorica je u ovoj autoetnografskoj crtici zabilježila iskustvo prekarno zaposlene medijske radnice, ukazujući na neravnopravnost i nezaštićenost radnog odnosa kojega posreduju agencije za zapošljavanje te u kojemu radnik/ca još jednom izvlači deblji kraj.
 • 24. srpnja 2022. Radnički ponos u Sindikatu pomorskih kuhara i stjuarda "Desetljećima prije modernog LGBTQ+ pokreta, mali, ali militantni sindikat pomorskih radnika na Zapadnoj obali s autanim gej članovima i vođama skovao je slogan koji povezuje diskriminaciju gej muškaraca, rasnu diskriminaciju i hajku na ljevičare. Tijekom većeg dijela perioda od dva desetljeća, Sindikat pomorskih kuhara i stjuarda borio se protiv diskriminacije na brodovima na kojima su radili njegovi članovi i šire u društvu, sve dok ga nisu slomile iste korporativne i vladine snage koje su pokušale uništiti Ujedinjene sindikate energetike SAD-a tijekom Hladnog rata."
 • 9. srpnja 2011. Europska unija, neizvjesni rad i fleksigurnost
 • 30. srpnja 2011. Europski radnički pokret – opasnosti i izazovi
 • 27. svibnja 2011. Europsko radništvo: ideološko nasljeđe društvenog ugovora
 • 31. prosinca 2019.
  Featured Video Play Icon
  Rodno, seksualno i ekonomsko nasilje u neoliberalizmu
  Iako se rodno uvjetovano nasilje pri tumačenju često svodi na interpersonalno nasilje, marksistička feministkinja Tithi Bhattacharya pokušava utvrditi kakve socioekonomske okolnosti pogoduju njegovoj proizvodnji. Eskalaciju nasilja razmatra u kontekstu četrdesetogodišnjeg pogubnog utjecaja neoliberalnih politika na polje socijalne reprodukcije i tržište rada. Pogledajte snimku i pročitajte pregled predavanja održanog u sklopu 12. Subversive festivala u suradnji s Centrom za ženske studije, a snimke s proteklih festivala potražite na plejlisti.
 • 31. siječnja 2016. Imigranti su ključan element radničke klase U razgovoru o migracijama Sandro Mezzadra sa Sveučilišta u Bologni promatra iste kao društveni pokret s posebnim naglaskom na subjektivnom stremljenju za boljim životom, razlažući kako su zapravo prodiruće silnice kapitala te koje stubokom mijenjaju uvjete života i rada na prostoru Europe. Govori i o Dublinskom protokolu – režimu azila u okvirima implementacije Schengenskog sporazuma, te o jačanju rasizma koje podcrtava potrebu za kolektivnim europskim odgovorom na spomenute probleme.
 • 4. siječnja 2015. Kako Walmart obučava svoje upravitelje
 • 9. svibnja 2010. Michael D. Yates: Mi protiv njih – Radnička klasa u akademskoj tvornici
 • 2. rujna 2011. Mrtva točka radničkog pokreta i ljevica
 • 1. kolovoza 2012. Napad na javne usluge: hoće li sindikati žaliti zbog napada ili povesti otpor?
 • 28. siječnja 2013. Ne ulazi se u kompromis s onim koga se može pobijediti
 • 16. rujna 2013. Negativna solidarnost: prema definiciji koncepta
 • 25. srpnja 2021. Nema prava na život bez pristojne nadnice "Valja obratiti pozornost na temeljne radne standarde Međunarodne organizacije rada (International Labour Organization, ILO), sastavljene od osam konvencija, među kojima nije i ona o minimalnoj nadnici niti išta vezano uz minimalne nadnice. To je naprosto zapanjujuće. Konvencije jamče slobodu udruživanja i pravo na kolektivno pregovaranje, zabranjuju dječji rad, diskriminaciju, prisilni rad, itd. Međutim, izostaje konvencija o nadnicama, i to nije slučajno, jer je nadnica mjesto na kojem se kapital i rad frontalno sukobljavaju. Ova konvencija očito nije ušla u temeljne radne standarde tripartitnog sustava ILO-a iz političkih razloga."
 • 6. siječnja 2012. Novi sindikalizam u nastanku
 • 19. travnja 2022.
  Featured Video Play Icon
  Rod i rad u kvir teoriji
  Kvir nije eksces u smislu teatra, kiča, performansa, odjeće koju po potrebi presvlačimo – prepoznaje da su rad, rod, obitelj, država i kapital u neraskidivom pletivu i kritički propituje kako se sistem okorištava osobama čije su egzistencije označene kao nenormativne i čije ih patologiziranje ostavlja na marginama. Budući da je ukorijenjena u otporu i historijskom organiziranju višestruko potlačenih i eksploatiranih, kolektivna proizvodnja kvir znanja opire se institucionalizaciji, a politička subjektivacija trans_interspolnog_kvir radništva neprekidno je u raskoraku s kapitalističkim imperativima, nastojeći iznaći nove oblike kolektiviteta i solidarnosti onkraj obitelji, civilnog sektora i države, nikada ne gubeći iz vida utopijski horizont suštinske strukturne transformacije. Pogledajte snimku predavanja Nine Čolović, održanog u sklopu prošlogodišnjeg Antikapitalističkog seminara (plejlista).
 • 16. prosinca 2018. O kulturnom radu, njegovom globalnom karakteru i lokalnom aspektu Kako stoji u Strateškom planu Ministarstva Kulture RH za 2019-2021, država trenutno subvencionira socijalne doprinose za 9,58 posto samostalnih umjetnika_ca, odnosno samo 1349 osoba. Nadalje, plan je ne povećavati broj samostalnih umjetnika_ca, te ih definirati kao one „koji su ostvarili izniman doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti“. Što sa svima ostalima koji djeluju u iznimno prekariziranom sektoru kulture? O strukturnim preprekama koje onemogućavaju nadilaženje individualizacije i atomiziranosti kulturnog radništva pročitajte u tekstu Maria Kikaša.
 • 19. rujna 2016. Obrazovanje jeftine radne snage Implementacija neoliberalne agende u politiku obrazovanja u Srbiji započela je već početkom 1990-ih diskretnim povlačenjem države iz financiranja visokog obrazovanja i uvođenjem različitih modela „individualnog ulaganja u obrazovanje“. Prilagodba slobodnom tržištu intenzivirala se usprkos otporu studenata, a najava novog zakona o visokom obrazovanju pokazuje iste trendove. Posljedično, ova politika umanjuje dostupnost visokog obrazovanja velikom dijelu društva i uspješno antagonizira članove akademske zajednice, oslabljujući potencijal obrane javnog dobra. O visokom obrazovanju u Srbiji razgovarali smo s Jelenom Veljić iz Društvenog centra Oktobar.
 • 1. listopada 2012. Osporavanje tržištâ rada
 • 31. prosinca 2018. Pobijedimo „udarnički rad“: lansiran novi sindikat radnika u industriji kompjuterskih igara Digitalne informacijske tehnologije u posljednjih su nekoliko desetljeća doživjele nezapamćen procvat, zbog čega mnogi mladi ljudi svoju karijeru traže upravo unutar sektora kreativnih industrija. Međutim, u iznimno prekarnim uvjetima rada koji ondje u pravilu vladaju, inicijalni entuzijazam i strast za programiranjem neminovno smjenjuju osjećaji zamora i razočaranja. Pročitajte prijevod kratkog članka koji donosi priču o začecima sindikalnog organiziranja britanskih radnika_ica u industriji razvoja računalnih igara.
 • 13. ožujka 2021. Pobjeda za radnike i radnice u sudskom sporu oko Ubera Odlukom britanskog Vrhovnog suda koja daje pravo zaposlenima u Uberu na minimalnu nadnicu i plaćeni godišnji odmor, konačno ih se legalno prepoznaje kao radnice i radnike, a ne kao samozaposlene. Ova važna pobjeda za radničku klasu u sukobu rada i kapitala dolazi nakon dugotrajne borbe, prije svega zahvaljujući inovativnim sindikalnim grupama koje su prepoznale da novi oblici eksploatacije u okviru ekonomije honorarnih poslova iziskuju i nove oblike otpora i kolektivnog radničkog udruživanja.
 • 22. studenoga 2020. Radne žene traže svoj glas Borba oko Amandmana o jednakim pravima, koja se sedamdesetih godina prošloga stoljeća u SAD-u vodila između antifeminističkih konzervativki predvođenih Phyllis Schlafly i feministkinja kao što su Gloria Steinem, Betty Friedan, Shirley Chisholm i Bella Abzug, nedavno prikazana u miniseriji Mrs. America, zakriva val sindikalnog organiziranja radnih žena koje su istovremeno izvojevale niz pobjeda nad korporacijama – tematiku kojom se bavi dokumentarni film 9do5: Priča o jednom pokretu. U vrijeme novog vala organiziranja, ovi zanemareni narativi nisu samo od inspirativne, već i strateške važnosti.
 • 31. prosinca 2019. Seksualni rad nasuprot rada "Prepoznati seksualni rad kao rad za neke je liberalni čin koji se izjednačava s trgovanjem tijelima. Protivno takvoj, pogrešnoj ideji, Morgane Merteuil predlaže razmatranje seksualnog rada kao jednog aspekta reproduktivnog rada radne snage i uspostavlja poveznice koje ujedinjuju kapitalističku proizvodnju, eksploataciju najamnog rada i opresiju nad ženama. Ona zorno prikazuje kako je borba seksualnih radnica moćna poluga koja dovodi u pitanje rad u njegovoj cjelini, te kako represija putem seksualnog rada nije ništa drugo doli oruđe klasne dominacije u internacionalnoj (rasističkoj) podjeli rada i stigmatizaciji prostitutke, koje hrani patrijarhat." Prijevod ovoga teksta nastao je kao završni rad Ane Mrnarević u okviru ženskostudijskog obrazovnog programa Centra za ženske studije, studijske grupe 2019, uz mentorstvo dr. sc. Maje Solar.
 • 21. prosinca 2014. Šest mitova o tome kako sindikati uništavaju Britaniju
 • 22. listopada 2012. Solidarnost netko mora organizirati I.
 • 19. rujna 2022. Što je društveno potrebno radno vrijeme? "Društveno potrebno radno vrijeme je sila koja nas pritišće, disciplinira naše pokrete, tjera nas da proizvodimo vrijednost samo radi proizvodnje vrijednosti, nagrađuje nas kada uspijemo proizvoditi iznad prosječne produktivnosti i kažnjava nas kada zaostajemo."
 • 6. rujna 2020. Striptizete su radnice koje imaju moć sindikalnog udruživanja Pogrešna klasifikacija striptizeta i stripera, vozača i vozačica Ubera i Lyfta, instruktora_ica joge, plesača_ica, seksualnih radnica i seksualnih radnika i radnika_ca zaposlenih na sličnim poslovima kao nezavisnih izvođača_ica, a ne kao zaposlenika_ca ne samo da učvršćuje mogućnosti zapošljavatelja da uskraćuju inače obavezne beneficije (zdravstveno i mirovinsko osiguranje, plaćena bolovanja, plaćeni prekovremeni rad) već ne štiti radnice i radnike ni od uvriježenih maltretiranja, diskriminiranja i bahatih kršenja njihovih prava. Status radnica i radnika sa sobom povlači i pravo na sindikalno organizirani otpor u borbi za ostvarenje zakonski zajamčenih radnih i drugih prava.
 • 12. svibnja 2014. Svi smo mi prekarni – o konceptu prekarijata i njegovim pogrešnim uporabama
 • 29. prosinca 2017.
  Featured Video Play Icon
  Kako do neorganiziranih i podorganiziranih – Florian Wilde (RLS)
  Krajem listopada ove godine u Beogradu je održana konferencija „For Labour Rights! Trans-National Solidarity, Common Goods and Perspectives of Organizing“, u organizaciji Rosa Luxemburg Stiftung SEE. Donosimo integralnu snimku i tekstualni sažetak prvog od tri uvodna predavanja na konferenciji „Reaching the Un- and Under-Organized“ Floriana Wildea, radnika berlinskog ureda RLS-a u području sindikalnog organiziranja. Integriravši višegodišnje iskustvo djelovanja u društvenim pokretima i sindikatima te stranci Die Linke, Wilde je obrazložio neke od glavnih problema radničkog organiziranja te iznio prijedloge protustrategija i uloge lijevih političkih aktera u obnovi radničkog pokreta. Preostale snimke s konferencije pogledajte na playlisti.
 • 31. prosinca 2017.
  Featured Video Play Icon
  Kako do neorganiziranih i podorganiziranih – panel
  Tijekom trećega dana konferencije „For Labour Rights! Trans-National Solidarity, Common Goods and Perspectives of Organizing“, u organizaciji Rosa Luxemburg Stiftung SEE, održana je panel rasprava „Reaching the Un- and Under-Organized“ sa sudionicima Goranom Lukićem iz Delavske svetovalnice (SLO), Sinišom Miličićem iz Regionalnog industrijskog sindikata (HR), Samom Nelsonom iz organizacije Jobs With Justice (SAD) i Florianom Wildeom iz RLS centrale u Berlinu. Izlagači su iznosili iskustva iznalaženja novih, proaktivnih oblika organizacije radništva, dok je cilj rasprave bio ponuditi odgovore na pitanja koja su otvorena prethodnih dana u uvodnim predavanjima i radionicama. Donosimo integralnu snimku i tekstualni sažetak rasprave. Preostale snimke s konferencije pogledajte na playlisti.
 • 28. lipnja 2020.
  Featured Video Play Icon
  Onkraj logike paralelnih pokreta: treći feministički val kao klasna formacija
  Oslanjajući se na kritiku „logike paralelnih pokreta“ Lise Vogel, Cinzia Arruzza nadopunjuje teoriju socijalne reprodukcije klasnom analizom. Međutim, pojam klase kod Marxa je ambivalentan, a u marksističkoj tradiciji najčešće gravitira između objektivističkih i političkih interpretacija. Nastojeći da uobliči dinamičniji koncept klase, Arruzza se posebice nadovezuje na distinkciju Meiksins Wood, koja razumije klasu kao rezultat neurednog i složenog historijskog procesa klasne formacije, odnosno samokonstitucije, koji iziskuje i iskustvo borbe, a baziran je i na klasnoj situaciji, odnosno pozicioniranosti pojedinki i pojedinaca unutar društvenih hijerarhija sukladno objektivnim kriterijima. Ovakvo tumačenje omogućava da se uvidi kako i novi val feminističkih borbi – u čijem je središtu štrajk kao pokretačka snaga procesa feminističke antikapitalističke subjektivacije – ima klasni karakter. Donosimo snimku i tekstualni pregled predavanja.
 • 5. veljače 2017.
  Featured Video Play Icon
  Što da se radi? Politizacija radničkog pokreta kao kritika fašizma
  U srijedu 4. svibnja 2016. godine na 9. Subversive festivalu Rastko Močnik održao je predavanje „Što da se radi? Politizacija radničkog pokreta kao kritika fašizma“. Predavanje se sastojalo od tri dijela: u prvom je govorio o općem opisu društva nakon svjetske financijske krize iz 2007/2008. godine s fokusom na sociometriju društvenih nejednakosti u zemljama centra i periferije; u drugom dijelu o historijskoj putanji organiziranja radničke klase u zemljama postsocijalističke periferije nakon restauracije kapitalističkih odnosa; a u trećem dijelu, skraćenom zbog vremenskog ograničenja, Močnik je načeo temu politizacije radničkog otpora kao načinu antifašističke akcije. Donosimo snimku predavanja i izvještaj.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve