Društveni razvoj ekonomskih ideja

Ekonomija se u javnom i akademskom diskursu (samo)prezentira kao objektivna znanstvena disciplina koja, zahvaljujući svojoj neutralnosti i apstraktnosti, predstavlja neophodni alat za donošenje političkih odluka. Toni Prug svoje je izlaganje temeljio na tezi kako razvoj ekonomske misli ukazuje na njenu uvjetovanost društvenim i političkim kontekstom – ortodoksna, odnosno neoklasična ekonomija, kao srednja struja suvremene ekonomske misli, utemeljena je na aksiomima koji ne podliježu znanstvenoj verifikaciji, a njezina samoproglašena „nepolitičnost“ sredstvo je za legitimaciju kapitalističkog načina proizvodnje, akumulacije i distribucije viška vrijednosti. Predavač je stavio posebni naglasak na ahistorijski i nekritički prikaz prevladavajućih ekonomskih ideja u udžbenicima ekonomije, te ulogu institucija u podržavanju razvoja ekonomske misli. Pogledajte snimku i pročitajte pregled predavanja održanog na Ekonomskom fakultetu u sklopu kolegija „Politička ekonomija rasta“.

Featured Video Play Icon


Važna karakteristika ortodoksne, odnosno neoklasične ekonomije, naglasio je Prug, naturaliziranje je vlastite metodologije i objekta istraživanja: ova trenutno mainstream ekonomija, sljedeći postavke metodološkog individualizma i instrumentalizma, agregatne pojave izvodi iz individualnih, a kapitalizam tretira kao “prirodni”, ekvilibrirani sustav u kojem odstupanja predstavljaju tek prolazne nepravilnosti. Primjerice, za neoklasičnu ekonomiju svo oruđe u povijesti i sadašnjosti ljudske proizvodnje predstavlja kapital, dok je za druge škole kapital društveni odnos prisutan isključivo u kapitalizmu – neoklasičari ne prave razliku između viška koji se u feudalizmu pojavljuje u robnom obliku i ne monetizira posredstvom tržišta, te viška koji nastaje u kapitalizmu i predstavlja sredstvo za maksimizaciju profita. Tako definiran kategorijalni aparat, istaknuo je Prug, utječe na strukturiranje objekta istraživanja – primjerice, proizvodnja u javnom sektoru, kućanstvima i nevladinim organizacijama postaje iznimka koju nije moguće kategorizirati.

Povijesni razvoj ekonomske misli, istaknuo je Prug, sačinjen je od niza različitih pristupa, od kojih mnogi ukazuju na slijepa mjesta trenutno prevladavajuće neoklasične ekonomije. Nadalje, sociološki pristup definira objekt istraživanja u puno širem obimu od ortodoksne ekonomije: predmet njegove analize uključuje niz pojava koje mainstream ekonomija ne prepoznaje kao područje svojeg djelovanja, kao što su različiti oblici rada (primjerice, volonterski i neplaćeni kućanski rad), načini proizvodnje (primjerice, u javnom sektoru i nevladinim organizacijama), različite oblike opresija (rodnu, imovinsku, nacionalnu, etničku, vjersku itd.), kao i nacionalne te regionalne specifičnosti razvoja kapitalističkog načina proizvodnje.

Proces ukidanja i degradiranja povijesti ekonomske misli (history of economic thought) kao institucionalizirane ekonomske discipline započeo je 1980-ih, dok do njene djelomične rehabilitacije dolazi nakon 2008.-9. godine, porastom interesa za uvide neortodoksnih ekonomskih škola. Predavač je kao prikladniji naziv za znanstvenu disciplinu koja bi se bavila historijskim pregledom razvoja ekonomskih teorija predložio “društveni aspekt razvoja ekonomskih ideja”, smatrajući da se takva disciplina  ne bi smjela fokusirati samo na tehničke, nego i na političke aspekte razvoja ekonomske misli.

Predavač je podsjetio da se metodologija koju koristi neoklasična ekonomija u velikoj mjeri temelji na empirijski neprovjerljivim postulatima. Primjerice, njezina plauzibilnost zasnovana je na teoriji granične korisnosti, čija centralna kategorija nema mjernu jedinicu. Navodeći citate Paula Samuelsona iz knjige Potražnja i ponašanje potrošača, Prug je skrenuo pozornost na to da autor definira zakon opadajuće marginalne korisnosti kao znanstveni konstrukt koji objašnjava način na koji potrošač razumno raspodjeljuje svoja ograničena sredstva između proizvoda koji mu pričinjavaju zadovoljstvo. Međutim, istovremeno priznaje da “zadovoljstvo”, pomoću kojeg definira pojam granične korisnosti, nije moguće izmjeriti. Prednost sociološkog pristupa razvoju ekonomske misli, smatra Prug, omogućava nam da predmet svojeg istraživanja definiramo u relaciji prema materijalnoj stvarnosti, a ne u nepostojećem apstraktnom prostoru ekonomske znanosti.

Predavač je kroz predavanje prikazao historijat razvoja ekonomskih ideja, referirajući na osnovne teze merkantilista, fiziokrata i političkih ekonomista, da bi na kraju distingvirao Marxovu kritiku političke ekonomije, koja historizira kapitalistički (i svaki drugi) način proizvodnje, od neoklasične ekonomije, koja mu pristupa idealtipski. S obzirom na genezu makroekonomskih ideja, uvelike se oslanjao na knjigu Antoin E. Murphyja The Genesis of Macroeconomics: New Ideas from Sir William Petty to Henry Thornton (2008) naglasivši i Murphyjevu sugestiju da rad autora koje proučavamo treba čitati unutar historijskog konteksta, zbog stjecanja uvida u okolnosti koje su doprinijele oblikovanju njihovih teza.

Naime, Prug je istaknuo kako, prateći razvoj prvih makroekonomskih teorija od 17. stoljeća nadalje, lako možemo uočiti da su autori ranih studija u velikoj mjeri bili veleposjednici, vlasnici banaka, ratni profiteri te investitori u dionice, koji su makroekonomske ideje razvijali s ciljem uvećanja vlastitog bogatstva. Primjerice, William Petty (1623-1687), kojeg se danas ubraja među prve makroekonomiste, služio je Oliveru Cromwellu, engleskom republikanskom vojskovođi koji se borio protiv kralja za demokratizaciju vlasništva. Sredinom 17. stoljeća Petty je proveo mjerenje zemljišta u Irskoj kako bi ažurirao postojeće neadekvatne karte i potaknuo provođenje politike oduzimanja zemlje pobunjenim Ircima i njezino ustupanje vojnicima u zamjenu za plaću, otkupivši naknadno od njih veliki dio zemlje ispod njezine vrijednosti. Lobiranjem je utjecao na promjenu zakonske regulative, poput smanjenja poreza na zemlju i poticanja javnih radova, s ciljem smanjenja nezaposlenosti i povećanja agregatne potražnje (a samim time i prodaje poljoprivredne robe proizvedene na zemlji u njegovom vlasništvu), a sve temeljem kritike fiziokratskog principa, odnosno na osnovu uvida da se višak ne proizvodi samo u zemljoradničkim aktivnostima. John Law (1671-1729), vlasnik prve nacionalne banke u Francuskoj, koji je ujedno kontrolirao i najveću francusku kompaniju zaduženu za kolonijalnu trgovinu, zalagao se za povećanje količine novca u opticaju kako bi uvećao vrijednost (i svojih) dionica. Kao autore od velike važnosti za razvoj makroekonomske teorije predavač je još  spomenuo francuskog investitora Richarda Cantillona (1680-1734), koji je prvi ukazao na limitiranost i nestabilnost ekonomskih mjehura, te istaknuo ulogu poduzetnika i važnost rizika u ekonomskim procesima, kao i liječnika Francois Quesnaya (1694-1774), autor prve teorije rasta koja i danas predstavlja predmet ekonomskih analiza.

Na poticaj industrijalaca i ekonomista koji se zalažu za slobodniji uvoz, podsjetio je Prug, tijekom 19. stoljeća sve više slabe protekcionističke mjere utemeljene na merkantilističkom uvjerenju da samo prodaja vlastitih proizvoda kroz izvoz stvara novu vrijednost u obliku zlata i drugih dragocjenih metala. Ideja komparativne prednosti, koju su, primjerice, zagovarali klasični ekonomisti poput Davida Ricarda (1772-1823) i J. S. Milla (1806-1873), po prvi je puta donijela prevlast ideji slobodnog tržišta, otvorivši državne granice uvoznim proizvodima. Ideja razvoja države temeljem njene komparativne prednosti doživjela je mnogo kritika, istaknuo je Prug, osvrnuvši se na kritike njene konceptualne baze: teorija predstavlja povijesni odraz britanskih razvojnih interesa, utemeljena je na ideološkoj i interesnoj netrpeljivosti prema zemljoposjednicima (Joan Robinson), a tzv. komparativna prednost, koja se prezentira kao objektivni aspekt razvoja, uvjetovana je nejednakom raspodjelom moći uslijed kolonijalnih osvajanja (Ferdinand Braudel). S druge strane, istaknuo je Prug, vrlo je malen broj zemalja zaista primjenjivao ovu teoriju, koja je pak pronašla svoje mjesto u većini mainstream ekonomskih udžbenika i često se njome interpelira manje i srednje razvijene zemlje. Primjerice, SAD se, kao velika zagovornica slobodnog tržišta, nikada nije odrekla protekcionističkih trgovinskih mjera.

Eksplozija ekonomskih ideja tijekom 19. stoljeća odvijala se u kontekstu ubrzane industrijalizacije i sve intenzivnije akumulacije kapitala, ali i pojave prvih oblika radničkog (samo)organiziranja zbog izrazito loših radnih uvjeta i niskih plaća. Predavač je podsjetio na dugotrajnost procesa pretvaranja seljaka i seljanki u “slobodne građane/ke”, odnosno jeftinu radnu snagu za novi, kapitalistički način proizvodnje (proces ograđivanja, odnosno uspostave privatnog vlasništva nad komunalnom zemljom (land enclosure) u Engleskoj je trajao od 15. do početka 20. stoljeća). Također, ukazao je kako ideja o zajedničkom ulaganju, planiranju i alociranju sredstava prema potrebama zajednice historijski nije inicirana od strane države, nego radništva koje se samoorganiziralo kako bi zadovoljilo neke svoje potrebe. Fondove solidarne pomoći (friendly societies) radnici su organizirali u različitim zemljama, najviše u Njemačkoj, gdje se u drugoj polovici 19. stoljeća razvio snažan sindikalni i radnički pokret. Prug je iznio primjer samoorganiziranja rudara i radnika u čeličani iz malog velškog mjesta Tredegar koji su početkom 1870-ih putem zdravstvenog fonda solidarnosti svojim članovima pružali besplatne zdravstvene usluge i usluge ukopa (nakon osnivanja Tredegar Medical Aid Society krajem 19. stoljeća udruženje je uspjelo 1904. godine sagraditi javnu bolnicu bez državne pomoći). Nakon Drugog svjetskog rata, ovaj će način samoorganiziranja radnika postati model za izgradnju britanskog javnozdravstvenog sustava. U tom kontekstu Prug je podsjetio na izjavu prvog britanskog poslijeratnog ministra zdravstva Aneurina Bevana o potrebi tredegarizacije Velike Britanije, kao i da se danas za zajedničke potrebe u razvijenim zemljama izdvaja od 10 do 15 posto, u nekim zemljama i do 25 posto BDP-a, te po modelu planske ekonomije, bez imperativa stvaranja profita, distribuira u javni sektor.

U drugoj polovici 19. stoljeća sve više jačaju sindikati koji se bore za bolje uvjete rada i više plaće radnika/ica. Kao odgovor na sindikalne zahtjeve, podsjetio je predavač, građanska ekonomija osmislila je teoriju o fiksnom fondu plaća (fixed wage fund theory) koja radnike_ice pretvara u denominatore kojima su na raspolaganju ograničena sredstva i prema kojoj se s porastom broja radnika_ica (i članova njihovih obitelji) smanjuje i pojedinačna nadnica te kvaliteta njihovih života. Prebacivanje odgovornosti za niske nadnice na radnike_ice podržano je i od strane populacijskih teoretičara od kojih je najpoznatiji britanski politički ekonomist Thomas Malthus (1766-1834), zagovarača mjera ograničenja porasta stanovništva, koje su obuhvaćale, primjerice, i poticanje izbijanja kuge (“Esej o principima stanovništva”,1826).

Sa sve snažnijim razvojem socijalističkih ideja i poboljšanjem radničkog standarda u drugoj polovici 19. stoljeća, klasični su ekonomisti bili prisiljeni napustiti tezu o fiksnom fondu plaća te iznaći drugačije objašnjenje za isključivanje radništva iz podjele viška vrijednosti. Prug je podsjetio kako upravo tada započinje proces delegitimiranja političke ekonomije kao neznanstvene discipline zbog društvenog definiranja područja svojeg djelovanja od strane neoklasične škole. Karl Marx je prilikom analize inzistirao na društvenom karakteru kapitalističkog načina proizvodnje stavljajući, primjerice, naglasak na važnost uloge novca i društvenih oblik viška (poput profita, najamnine i kamata) u procesu kapitalističke akumulacije. Novostečena “sloboda” radnika/ice, smatrao je Marx, prikriva činjenicu da radništvo nema pravo odlučivanja o raspodjeli viška vrijednosti koji kapitalist prisvaja temeljem društvenog dogovora, a ne zbog prirodne uvjetovanosti kapitalističkog načina proizvodnje. Također, u drugoj polovici 19. stoljeća sve više jačaju socijaldemokratske partije koje temeljne Marxove teze, poput one o eksploataciji radnika/ice i nepravednom prisvajanju viška vrijednosti od strane kapitaliste, koriste kao sredstvo političke agitacije i propagande. Vrijeme je to, podsjetio je predavač, kada započinje proces inauguriranja neoklasične ekonomije kao apstraktne znanosti, koja iz političkih motiva naturalizira kapitalistički način proizvodnje putem niza aksiomatski postuliranih teza, poput, primjerice, one o nepostojanju viška vrijednosti i sukoba rada i kapitala.

Marxova teorija o eksploataciji radnika dobila je historijsku antitezu u prvim neoklasičnim teorijama – one, istaknuo je Prug, nisu nastale kao rezultat novih empirijskim spoznajama, nego predstavljaju ideološki odgovor na Marxovu kritiku političke ekonomije i jačanje radničkog i sindikalnog pokreta. Osvrnuo se na rad jednog od prvih neoklasičara, poznatog američkog ekonomiste J. B. Clarka (1847-1938), koji je komunističke i socijalističke ideje u ranim radovima (1877-1879) nazvao najvećom društvenom prijetnjom – protiv širenja njihovog utjecaja neophodno se istovremeno boriti “nasilnim suzbijanjem” i nizom, za sustav podnošljivih, ustupaka. Predavač je u Clarkovom zahtjevu prepoznao utjecaj Otta von Bismarcka (1815-1898), kancelara Njemačkog Carstva, koji je, kako bi onemogućio jačanje socijalističkog pokreta, istovremeno legislativnim putem zabranio djelovanje radničkim organizacija i partija (1878-1890) i implementirao niz socijalnim mjera (primjerice, uvodi zdravstveno osiguranje i starosne mirovine). Nadalje, govoreći o opasnosti od izbijanja revolucije, Clark je u knjizi “Kako se boriti s komunistima” (1878) istaknuo kako nije važno da li su radnici/ice potplaćeni ili nisu – mnogo je važnije uvjeriti ih da su plaćeni prema zasluzi (postulat o pravednoj plaći). U kasnijim radovima Clark je razvio teoriju marginalne (granične) korisnosti prema kojoj rad nije izvor vrijednosti, a profit ne postoji, jer su u tržišnim uvjetima svi faktori proizvodnje plaćeni pravedno, odnosno prema doprinosu. Prug je podsjetio kako je ovakav tip otvorenog iskazivanja netrpeljivosti prema radničkom pokretu i sindikatima netipičan za kasnije radove neoklasičnih ekonomista, poput Paula Samuelsona (1915-2009), koji su inzistirali na nekontaminiranosti svojeg rada ideološkim pobudama i političkim intervencionizmom.

Clarkova je teorija, pojasnio je Prug, u konačnosti poslužila kao kamen temeljac za osnovnu neoklasičnu tezu, koja je svoje mjesto pronašla u udžbenicima mainstream ekonomije, o tržištu kao najboljem rješenju za socijalne nejednakosti koje su imanentne kapitalističkom načinu proizvodnje. Od niza kritika, predavač je izdvojio onu Luigi Pasinettija (1930-) kako teorija marginalne produktivnosti nije nastala kao rezultat promatranja stvarnosti, nego reprezentira politički zahtjev za što manjom ulogom države u socioekonomskoj sferi. Također, podsjetio je kako su se kritike koje su upućene Thomasu Pikettyu, autoru “Kapitala u 21. stoljeću” (2013), u velikoj mjeri temeljile na nekritičnom usvajanju kategorijalnog aparata neoklasične ekonomije – polazeći od teze da smo svi plaćeni po zasluzi, Piketty je rješenja za rastuće klasne nejednakosti sveo na zahtjev za pravednijim poreznim i redistributivnim mehanizmima, ne zadirući u kapitalistički način proizvodnje i akumulacije.

Pred kraj predavanja Prug se osvrnuo na teoriju rasta kao još jednu nezaobilaznu temu ortodoksne ekonomije. Teorija rasta, koja ukupni domaći proizvod nacionalne ekonomije prezentiran kao funkciju rada i kapitala (Y=F(K,N)), doživjela je niz kritika od početka 20. stoljeća. Međutim, kritike poput onih da agregacija kapitala (za razliku od rada) nije moguća, ili da funkcija predstavlja tek drugačije izraženi zapis nacionalnog računovodstva, nisu prisutne u mainstream ekonomskim udžbenicima. Mnogi poznati neoklasični autori priznali su da ne raspolažu potrebnim argumentima za obranu ove teorije, zbog čega su se u raspravama pozivali na vlastito “uvjerenje” (statement of faith). Prug se osvrnuo na  članak o vjeri kao jedinom preostalom “argumentu” neoklasičnih ekonomista u kojima  autor mapira visoku učestalost upotrebe riječi “faith” u radovima poznatih neoklasičra poput J.B. Clarka, Irvinga Fischera, Friedricha von Hayeka, Paula Samuelsona u razdoblju od kraja 19. stoljeća do 1970ih godina.

Uloga institucija, koja predstavlja temelj razvoja kapitalističke proizvodnje i društvenih odnosa, nije prepoznata u neoklasičnoj ekonomiji. Kao trenutke važne za unapređenje makroekonomskih parametara kapitalističkog razvoja, Prug je istaknuo dvije velike krize kapitalizma koje su mainstream ekonomsku znanost prisile da prihvati vlastitu uvjetovanost materijalnom stvarnošću. Tijekom krize 1929-33. dolazi do eksplozije javnog sektora i aktiviranje države u ulozi proizvođača, dok 2007-09. započinje strukturirana kritika temeljnim neoklasičnih ekonomskih alata koji su se pokazali nedostatnim u kriznim situacijama.

Tijekom posljednje velike ekonomske krize došlo je do aktualizacije zahtjeva za implementacijom sociološke metodologija društvenog razvoja u promišljanju socioekonomskih odnosa. Primjerice, podsjetio je Prug, nesrazmjer između pozitivnih pokazatelja ekonomskog rasta i pada kvalitete životnog standarda ukazao je na neadekvatnost BDP-a kao neoklasičnog oruđa za analizu društvenog razvoja, te bi u konačnosti mogao dovesti u pitanje povjerenje ljudi u institucije liberalne demokracije. Temeljem preporuka komisije koju je 2009. godine osnovao konzervativni francuski predsjednik Nicolasa Sarkozya, među kojima je i poziv na razvijanja računovodstva ne-tržišnih proizvoda kako bi se mogao mjeriti i doprinos države BDP-u, nastao je OECDE-ov ekonomski parametar za mjerenje društvenog razvoja (Better Life Indexa) koji uključuje elemenata poput kvalitete stanovanja, okoliša i obrazovanja, osjećaj sigurnosti i zadovoljstva itd. Predavač je podsjetio kako se pokazalo da mainstream ekonomiji, koja je izbacila sve sociološke elemente u korist apstraktnih matematičkih modela, u trenutku izbijanja krize nije bila u mogućnosti izvršiti mjerenja povezana s, primjerice, javnim uslugama i kućanstvom te državi pružiti potrebne informacije o stanju ekonomije.

Međutim, Prug je, referirajući na knjigu Matthiasa Schmelzer “Hegemony of Growth: the OECD and the Making of the Economic Growth Paradigm” (2016), upozorio kako je OECD još 1970ih počeo razvijati alat sličan BLI, no da odustao iz političkih razloga jer takav analitički alat u tom trenutku nije bilo u interesu razvijenih zapadnih zemalja. Institucije poput OECD Schmelzer je nazvao geopolitičkim platformama koje reprezentiraju ekonomske interese kapitalističkog zapada, a predavač smatra da makromjerila i statistike EUROSTAT-a također predstavljaju politički alat koji može pronaći svoj put do akademskih i političkih rasprava samo ako podržava ekonomski model koji zagovara Europa. Na kraju je predavač zaključio kako su udžbenici ekonomije s vremenom su očišćeni svih kontroverza povezanih s neoklasičnom ekonomijom te danas predstavljaju hegemonijski alat zapadnih europskih zemalja koje u praksi ne provode teorije koje zastupaju.

Andreja Gregorina

Tekst je financiran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije za 2018. godinu.

Vezani članci

  • 31. prosinca 2018. Institucionalni patrijarhat kao zakonitost kapitalizma Donosimo kratak pregled knjige „Restavracija kapitalizma: repatriarhalizacija družbe,“ autorice Lilijane Burcar, koja uskoro izlazi i u hrvatskom prijevodu. Razmatrajući niz tema, od pojma patrijarhata, uloge i strukture obitelji, statusa žena u društvu, do analize institucionalnih mjera koje uokviruju reproduktivnu sferu, Burcar naglašava da su odnosi moći unutar obitelji i društva ovisni o materijalnoj podlozi na kojoj se društvo temelji i poručuje da je „institucionalni patrijarhat jedna od središnjih operativnih zakonitosti kapitalističkog sistema“.
  • 31. prosinca 2018. Bogdan Jerković: nekoliko crtica o sistemskom brisanju Slabljenje društvenog značaja kreativnih umjetničkih disciplina velikim je dijelom posljedica njihove hermetičnosti koju, u svijetu kazališne proizvodnje, možemo pripisati konzervativnom karakteru tzv. kazališne aristokracije. O svrsi kazališnog stvaralaštva te njegovu političkom i radikalno-demokratskom potencijalu, pročitajte u tekstu Gorana Pavlića koji problematizira sistemski (akademski i politički) zaborav Bogdana Jerkovića, avangardnog zagrebačkog kazališnog redatelja i ljevičara, čija se karijera od 1946. godine bazirala na pokušaju deelitizacije vlastite struke i kreiranja društveno angažiranog teatra, odnosno približavanja kazališne umjetnosti radničkoj klasi.
  • 31. prosinca 2018. Ekonomski liberalizam u sukobu s principima demokracije Brojni zagovaratelji liberalizma i dalje sugeriraju postojanje idealtipskog kapitalističkog tržišnog društva unatoč jasnoj diskrepanciji s praksom realno postojećih kapitalizama. O definicijama i historizaciji liberalizma, pretpostavkama i račvanju njegovih struja, odnosu slobode i demokracije u kapitalizmu te liberalnom i socijalističkom guvernmentalitetu razgovarali smo s Mislavom Žitkom.
  • 31. prosinca 2018. Noć i magla: Bio/nekropolitika koncentracijskih logora i strategije njihova filmskog uprizorenja Kolektivna sjećanja na traumatična iskustva holokausta nastavljaju, i više od 70 godina nakon oslobođenja zadnjih preživjelih zatvorenika_ica iz koncentracijskih logora, prizivati snažne emotivne reakcije i etičko-moralna propitivanja uloge pojedinca u modernom industrijskom dobu. No, istovremeno je ozbiljno zanemaren političko-ekonomski pristup koji bi nam pomogao shvatiti puni kontekst u kojemu nastaju genocidne politike, poput nacističkog projekta uoči i tijekom Drugog svjetskog rata. Koristeći primjere iz tzv. kinematografije holokausta autor teksta oživljava već djelomično zaboravljenu tezu prema kojoj holokaust nije tek neponovljiva anomalija, nego sasvim logična posljedica razvoja suvremenog kapitalističkog sustava.
  • 31. prosinca 2018. Transfobija i ljevica Za kapitalističke države u posljednje je vrijeme karakterističan uspon ultrakonzervativnih pokreta koji, u skladu s neoliberalnom ekonomskom logikom izvlačenja profita iz reproduktivne sfere, naglasak stavljaju na tradicionalne oblike obitelji i teže održavanju jasnih rodno-spolnih kategorija. Lijeva bi borba stoga neminovno trebala uključivati i borbu onih koji odstupaju od heteropatrijarhalne norme. O problemu transfobije na ljevici pročitajte u tekstu Mie i Line Gonan.
  • 31. prosinca 2018. Ne svatko za sebe, nego svi zajedno – Organiziranje na radnom mjestu: zašto i kako? Današnjem duboko prekariziranom radništvu prijeko su potrebne snažne sindikalne strukture. No, one mogu biti uspostavljene samo kroz dugoročno organiziranje na terenu. Donosimo prijevod teksta skupine istraživača iz kranjskog Centra za društveno istraživanje - kratke upute za sindikalne organizatore i one koji se tako osjećaju.
  • 31. prosinca 2018. Le citoyen de souche* U tekstu o političkim pravima pojedinaca u građanskom društvu, Stefan Aleksić tvrdi da je model ograničenog državljanstva na ograničeno vrijeme, kojeg predlaže ekonomist Branko Milanović kao način dugoročnog adresiranja globalnih migracija, savršen za izgradnju administrativne arhitekture koja će migrante_ice ekonomski instrumentalizirati, a istovremeno odstraniti njihov politički kapacitet, zadovoljivši pritom potrebu za jeftinom radnom snagom, karakterističnu za proces akumulacije kapitala.
  • 31. prosinca 2018. Umjetnost ne može biti svedena na društvenu funkciju U neoliberalnom svijetu u kojem dominira umjetnost neosjetljiva na vlastite uvjete proizvodnje, nužno je uvidjeti da kultura, u koju su lijeve snage uglavnom stjerane, ne može biti surogat za političko-ekonomske promjene. Donosimo vam intervju u kojem Miklavž Komelj govori o politizaciji i transformativnim potencijalima umjetnosti, nadrealističkom pokretu, partizanskom umjetničkom stvaralaštvu, problemu svođenja umjetnosti na njenu deklarativnu intenciju te položaju umjetnosti u procesu restauracije kapitalizma u Jugoslaviji.
  • 31. prosinca 2018. Lekcije jugoslavenskih samoupravnih praksi „Ne treba previše da se oslanjamo na prošlost kao izvor borbe, već na trenutnu snagu i trenutne pozicije onih koji mogu da promene svet, a to je i dalje radnička klasa, koja se transformisala i ima neke nove elemente, ali koja suštinski još uvek živi od svoga rada, kao i stotinama godina u kapitalizmu. Trenutak kad shvati svoju snagu i moć da svrgne političke elite, trenutak je kome treba da se nadamo i na kom treba da radimo. Da li je u tom kontekstu sećanje na jugoslavenske samoupravne prakse instruktivno? Mislim da je, ali u relativno limitiranom smislu. Ukoliko pokazuje da neoliberalizam nije večan, utoliko je korisno kao pozitivna lekcija. Ukoliko koči stremljenja za idejom samoemancipacije radničke klase, utoliko je negativna lekcija.“

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve