Linije (dis)kontinuiteta – kratki prikaz formi radničkog organiziranja i metoda borbe (1990. – 2014.), 2. dio

Marina Ivandić i Igor Livada daju prikaz radničkog organiziranja i metoda borbe od 1990.-2014. Analiziraju odnos civilnog društa spram radničkih borbi te na temelju štrajka u humantiranom razminiranju i Croatia airlinesu izvlače pouke dobre sindikalne prakse. Tekst izvorno objavljen u Zarezu 381 od 10. travnja 2014. donosimo u dva dijela (1. dio).Povezivanje organizacija civilnog društva u borbi za javna dobra i radnička prava


O razvoju i ulozi udruga civilnog društva[14] u Hrvatskoj od 1990-ih godina naovamo kao i njihovom odnosu spram itekako postojeće i aktivne civilne scene u Jugoslaviji zasad nisu proizvedene analize koje bi na temelju obrade veće količine relevantne građe postavile teren za jasnije sagledavanje dinamike razvoja njihovih organizacijskih i programskih aspekata te smještanje njihova djelovanja u neki politički i društveni kontekst, što znači da u ovom trenutku nije moguće jednoznačno odrediti poziciju tog dijela civilnog društva prema procesima privatizacije i propadanja radničkih prava u razdoblju nakon osamostaljenja Hrvatske. Međutim, izostanak jasnog definiranja kategorije ekonomskih prava u dostupnoj literaturi i iskazi pojedinih aktivista i aktivistkinja udruga civilnog društva o aktivnostima udruga u prvih deset do petnaest godina nakon raspada Jugoslavije sugeriraju da je angažman tog dijela civilnog društva, ali i društva u cjelini, oko pitanja vezanih uz sukob rada i kapitala umnogome izostao. Je li uzrok tome načelno zauzimanje udruga civilnog društva za vrijednosti liberalne demokracije koja fokus postavlja na neke druge teme, poglavito one političke demokratizacije i ljudskih prava, ili neuvrštavanje pitanja radničkih prava i antiprivatizacijskog diskursa u programe udruga počiva na njihovoj realnoj procjeni danog političkog trenutka i vlastitih kapaciteta, čvrstoj vjeri u još nedosegnutu demokraciju koja će biti u stanju pod kontrolu staviti devijantne tranzicijske procese i/ili nekim drugim, pa i egzistencijalnim prioritetima koje je nametnula ratna i poslijeratna stvarnost Hrvatske, pitanja su koja nadilaze okvire ovog teksta. Namjera teksta nije da proizvede sudove o ulozi udruga u zadnjih 25 godina ili preispita “ispravnost” njihova djelovanja, već prije da ocrta neke tendencije razvoja civilne scene u Hrvatskoj – osobito u kontekstu (izostanka) zajedničkog djelovanja udruga, sindikata i društvenih pokreta – kao i uvjete koji su na formiranje tih tendencija utjecali.

Pri vrednovanju uloge civilnog društva tijekom 1990-ih godina osobito treba uzeti u obzir kontekst radikalno nacionalističke atmosfere i rata, koji su nesumnjivo do velike mjere odredili krug tema i područja aktivnosti i udruga i sindikata

Pritom želimo ukazati na dva polazišna momenta:

1. da se udruge civilnog društva u razdoblju od osamostaljenja Hrvatske uslijed djelovanja raznih faktora načelno nisu bavile odnosom rada i kapitala i da na tom području izostaje njihova suradnja sa sindikatima za što odgovornost, dakako, snose obje strane,
2. da se u periodu od zadnjih nekoliko godina takvo stanje do određene mjere mijenja, odnosno da pitanje radničkih prava među udrugama civilnog društva polako postaje prepoznato kao bitno područje borbe, a udruge se otvaraju prema eksplicitnoj kritici privatizacijske agende i borbi za zaštitu javnih dobara te se spremnije uključuju u podršku radničkim akcijama i stvaranje širih saveza sa sindikatima.

Nekoliko faktora koji zaslužuju da ih se uzme u obzir pri pokušaju razumijevanja pozicije u kojoj se civilno društvo u Hrvatskoj našlo na razmeđu ’80-ih i ’90-ih jesu, kako navodi Stipe Ćurković,

1. tijekom ranijeg procesa industrijalizacije stvorena i od novih generacija možda i pomalo olako shvaćena situacija socijalne sigurnosti unutar realsocijalističkih društava,

2. dužnička kriza i kriza legitimiteta jugoslavenskog projekta u opreci s vrhuncem države blagostanja zapadnog kapitalizma u kojem se kriza tada nije činila izvjesnom,

3. otklon prema neoliberalnoj teoriji u akademskim krugovima i

4. atmosfera nacionalizma i kršenja elementarnih ljudskih prava za vrijeme rata i nakon njegova završetka.[15]

Pri vrednovanju uloge civilnog društva tijekom 1990-ih godina osobito treba uzeti u obzir spomenuti kontekst radikalno nacionalističke atmosfere i rata, koji su nesumnjivo do velike mjere odredili krug tema i područja aktivnosti i udruga i sindikata. Ratna i poratna zbivanja utjecala su na usmjeravanje aktivnosti udruga prvo u humanitarnom, a zatim i u smjeru obrane prava manjina i suočavanja s neposrednom ratnom prošlošću, zbog čega su u medijskom prostoru počesto označavane kao antidržavni elementi. Stoga ne čudi da je područje bavljenja pitanjima vezanima uz rad i radna prava u potpunosti prepušteno sindikatima, koji su jednim svojim dijelom podržavali dominantnu ideologiju, ali i uglavnom ostajali po strani u privatizacijskim previranjima, osobito kad bi se zadrlo u pitanje prava vlasništva.

Mario Iveković to razdoblje komentira sljedećim riječima:

“Generalni stav tih godina bio je da u privatizaciji nema ništa loše. Otpor je eventualno kretao u smjeru modela po kojem se ona odvijala, a bilo je i zahtjeva da se pričeka da završi rat, no sindikatima je općenito nametana teza da pitanje vlasništva nije pitanje kojim se oni trebaju baviti. U prvim godinama postojalo je generalno nerazumijevanje toga što ti procesi zapravo znače i najorganiziraniji otpor zapravo su pružile udruge malih dioničara pojedinih poduzeća koje su se počele osnivati i naslanjati na sindikate, ali u principu nisu prepoznate i podržane od širih sindikalnih struktura.”[16]

Godine 1997./98. u Koordinaciji Saveza samostalnih sindikata Hrvatske, koju je u tom razdoblju vodio Iveković, djelovalo je 100-tinjak udruga malih dioničara, no u trenutku kad je sazrela ideja da se formira krovna udruga malih dioničara koja bi i dalje surađivala sa sindikatima, ali djelovala potpuno samostalno, od strane SSSH-a je, prema Ivekovićevim riječima, izostala bilo kakva daljnja podrška tom projektu.

Međutim, jednako kao što udruge civilnog društva ne uvrštavaju pitanje rada u područje ljudskih prava kojima se bave, ni sindikati se u tom periodu načelno ne upuštaju u bilo kakva djelovanja izvan striktnih granica sporova iz radnog odnosa. Jedna od rijetkih zajedničkih akcija neke udruge i sindikata, smještena negdje na rubnom području djelovanja jednih i drugih, bila je suradnja na sprečavanju deložacije stanara iz zagrebačkog samačkog hotela Sahara 1997. godine. Nakon što je poduzeće Končar privatizirano, pokrenuta je inicijativa prodaje nekretnine u kojoj su stanovali radnici te firme koji nisu imali riješeno stambeno pitanje i krenulo se s nizom pokušaja njihove deložacije iz tog prostora, koja se zajedničkim medijskim pritiscima Hrvatskog helsinškog odbora i zagrebačkog ureda Saveza samostalnih sindikata Hrvatske iz mjeseca u mjesec uspješno odgađala.

Jednako kao što udruge civilnog društva ne uvrštavaju pitanje rada u područje ljudskih prava kojima se bave, ni sindikati se u tom periodu načelno ne upuštaju u bilo kakva djelovanja izvan striktnih granica sporova iz radnog odnosa

1999. godina donijela je prvu opsežniju koordinaciju organizacija čitavog civilnog društva u obliku kampanje Glas 99, koja je u kontekstu tada već skoro desetogodišnje vladavine HDZ-a bila usmjerena prema predstojećim izborima zakazanima za siječanj 2000. Kampanjom je rukovodila Građanska koalicija za slobodne i poštene izbore, u kojoj su sudjelovale brojne društvene skupine (ženske grupe, zeleni, mladi, umirovljenici,…) vlastitim tematskim kampanjama koje su integrirane u jednu zajedničku. Premda su organizacije svojim ulaskom u Koaliciju pristajale na određena pravila djelovanja koja su uključivala i načelo stranačke nepristranosti, neposredni cilj kampanje u suštini jest bila smjena tadašnje HDZ-ove vlade; ipak, u javnom djelovanju kampanja je u središte svog interesa stavljala opće načelo smjenjivosti vlasti, a kao ciljeve djelovanja navodila razvoj civilnog društva, jačanje parlamentarne demokracije te izgradnju pravne države i tolerantnog društva.[17]

Premda su pojedini sindikati i središnjice javno podržali ovu kampanju te u određenom opsegu i sudjelovali u njezinim aktivnostima, posebno ondje gdje je bila potrebna podrška njihovih distribucijskih mreža[18], sindikalne centrale su ipak neposredno prije izbora potpisale socijalni sporazum s vodećom strankom opozicije. Nakon toga, suradnja sindikata i udruga bazirala se uglavnom na sudjelovanju sindikalnih središnjica u edukativnim programima pojedinih udruga (jedan od najkonkretnijih programa u tom smislu bio je MIRamiDA – Partnerstvo za suradnju udruga i sindikata Centra za mirovne studije 2000. – 2002.) i povremenim suradnjama (npr. ženskih sekcija sindikalnih središnjica i Ženske mreže Hrvatske) na temama od zajedničkog interesa kao što je pitanje kvota.

Dio civilne scene koji je u tom periodu prepoznao potrebu povezivanja s radnicima i sindikatima formirao je početkom dvijetisućitih nekoliko uzastopnih alterglobalističkih neformalnih inicijativa. Njihovo ishodište možemo naći u akcijama udruge Attack – Autonomna tvornica kulture još iz 1998., koje su izrasle u Inicijativu protiv ekonomske globalizacije (2000.), prelile se u njezin nastavak Drugačiji svijet je moguć (2002.) i kulminirale u inicijativi Dosta je ratova (2003.), širokoj mobilizaciji protiv rata u Iraku.[19]

Osim anarhističkih kolektiva, inicijative su okupljale udruge poput Zelene akcije i Multimedijalnog instituta/MaMe u otvorenoj kritici kapitalizma, komodifikacije javnih dobara i obrazovanja, uloge MMF-a i Svjetske banke u globalnoj ekonomiji te rastuće militarizacije i siromaštva, a pridružili su joj se pojedinci iz udruga, sindikata i javnog života, pri čemu se neformalna suradnja sa sindikatima zasnivala prvenstveno na kontaktima s pojedincima i pojedinkama sa sindikalne scene koji su bili voljni sudjelovati u edukacijama i akcijama koje je organizirala inicijativa. Iz iskaza aktivista koji su u tom razdoblju činili kolektive udružene u ovu i slične inicijative može se zaključiti da je suradnja ovog dijela aktivističke scene sa sindikatima i njihova solidarna podrška radnicima do velike mjere bila određena uzajamnom skepsom i nepovjerenjem: iako su se pridruživali sindikalnim akcijama poput prvomajskih prosvjeda, sa strane aktivista bilo je prisutno izrazito nepovjerenje spram sindikalnih lidera koje je a priori postavljalo jasne granice bilo kakve suradnje sa sindikatima[20], dok su radnici – često prepušteni sami sebi tijekom borbi za vlastita radna mjesta – u trenucima susreta s aktivistima nerijetko pokazivali sumnjičavost ne shvaćajući motive koji su ih k njima doveli. Međutim, i u slučajevima kad je podrška aktivista radničkim štrajkovima i prosvjedima nailazila na srdačan prijam među radnicima, ona nije uspijevala nadići dimenziju jednokratne deklarativne ili humanitarne pomoći i proizvesti šire implikacije. Osim uzajamnog povjerenja koje izrasta iz kontinuiteta zajedničkog bavljenja temama od zajedničkog interesa, nedostajalo je strateškog promišljanja i organizacijske kompaktnosti obiju strana – i radničke i aktivističke – koja bi za taj kontinuitet stvorila preduvjete, tj. prepoznala potencijal međusobne suradnje, pravilno ga usmjerila i ozbiljno radila na njegovom osnaživanju, ponajprije traženjem načina za stavljanje u pogon postojeće sindikalne infrastrukture i logistike te razvojem koordinacije s postojećom logistikom alterglobalističkih grupa. Riječima aktivista i sociologa Dražena Šimleše, aktivnog u alterglobalističkom pokretu:

“Ono što je posebno karakteristično za Hrvatsku je “dijalog gluhih” između sindikata, farmera i civilne scene. Dok u gotovo svim zemljama gdje pokret ima ikakve uspjehe te skupine čine temelj pokreta i usmjerene su na međusobnu suradnju, u Hrvatskoj ukoliko ne računamo neke zajedničke seminare, konferencije ili slično, nije bilo značajnije suradnje između ovih društvenih aktera. To dovoljno govori i o samim tim akterima. Nezavisni hrvatski sindikati (NHS) su krajem 2001. godine ispred zgrade MMF-a organizirali prosvjed “za globalizaciju dostojanstva i blagostanja” uz poruku “ne lancima MMF-a i Svjetske banke”. Doduše, bilo je pokušaja od strane anarhističkih grupacija da pomognu radnicima u štrajkovima pa se kroz kolektiv Hrana ne oružje donosila hrana radnicima i radnicama za vrijeme štrajka u tvornici NIK, Croatiabusu, a organizirana je i tribina s radnicima iz PPK Valpova. Premda je svaki od tih susreta bio pun nade i međusobnog poštivanja te zahvaljivanja od strane radnika i radnica, nema kontinuiranog i vidljivog nastavka. Nekakvoj suradnji sigurno neće pomoći ovogodišnje[21] sramotno prihvaćanje svih sindikalnih središnjica (osim NHS-a) odluke Sanaderove vlade o zabrani prosvjedovanja 100 metara od zgrada Sabora i Vlade. U tom kontekstu trebamo i pohvaliti vrijednu inicijativu civilne scene Matija Gubec, gdje su svoj doprinos i dali ljudi iz NHS-a, a koja je 2005. godine organizirala prosvjede protiv gore spomenute vladine odluke o zabrani prosvjedovanja pod njihovim prozorima.”[22]

2006. godine pokrenuta je neformalna inicijativa organizacija civilnog društva, bliska Multimedijalnom institutu/MaMi, protiv pogodovanja krupnom kapitalu i upravljanja prostorom na štetu javnog interesa u slučaju projekta izgradnje trgovačkog centra i garaže kojim bi se ukinuo dio zagrebačke pješačke zone. Inicijativa je tri godine kasnije formalizirana u udrugu Pravo na grad, koja će u suradnji sa Zelenom akcijom i lokalnim udrugama zelenih do danas ostvariti niz kampanja po cijeloj Hrvatskoj, stavljajući pod povećalo proces okupiranja javnog prostora od strane krupnog kapitala uz pomoć i podršku politike. O razvoju aktivističke jezgre okupljene oko Mulitmedijalnog instituta/MaMe Tomislav Medak kaže sljedeće:

“Iako smo bili dosta uključeni u alterglobalistička zbivanja, genealogiju ili kontinuitet specifično našeg interesa za tematiku javnog dobra i rada treba prije tražiti u ova dva fokusa našeg djelovanja:
1. problematici slobodnog softvera i povezanoj problematici organizacije zadružne proizvodnje zajedničkih dobara, koja je na historijsko-idejnoj ravni bila vezana i s iskustvima samoupravljanja, premda su naš interes primarno bile tehnologije, zajednička proizvodnja i otpor procesima ograđivanja pravima intelektualnog vlasništva;
2. lišenosti kulturnog sektora potrebnih resursa za rad, što je kroz djelovanje u suradnji s drugim organizacijama i inicijativama dovelo do suradnje na Operaciji grad, povezivanju nezavisne kulture, mladih i Zelenih, a kasnije do Prava na grad i širih pitanja javnih dobara. Riječ je o aktivnostima čiji je temeljni faktor bio poboljšanje uvjeta za rad u nezavisnoj kulturi.”[23]

Osim populariziranja teme borbe za javna dobra, značajno je za ove udruge da će se nakon 2010. sve više približavati području radnog aktivizma, prvenstveno kroz podrške radničkim akcijama i suradnju sa sindikatima, o čemu će više riječi biti u nastavku.

Ono što je posebno karakteristično za Hrvatsku je “dijalog gluhih” između sindikata, farmera i civilne scene. Dok u gotovo svim zemljama gdje pokret ima ikakve uspjehe te skupine čine temelj pokreta i usmjerene su na međusobnu suradnju, u Hrvatskoj ukoliko ne računamo neke zajedničke seminare, konferencije ili slično, nije bilo značajnije suradnje između ovih društvenih aktera

U proljeće 2009. godine val studentskih okupacija fakulteta diljem Hrvatske uveo je u javni prostor opsežnu raspravu o komercijalizaciji obrazovanja. Zahtjev za javno financiranim visokim obrazovanjem podržao je cijeli niz sindikata i širok spektar udruga civilnog društva, koji su metodu borbe – zauzimanje fakulteta – prepoznali kao legitiman vid otpora galopirajućoj tendenciji komercijalizacije. Ozbiljnije savezništvo sa sindikatima tijekom te je akcije izostalo ponajviše zbog nevoljkosti sindikalnih središnjica da borbu za dostupno i kvalitetno visoko obrazovanje prepoznaju kao područje vlastitog djelovanja i uvrste na popis svojih zahtjeva bok uz bok materijalnim pravima akademskih i drugih radnika koje učlanjuju. Uslijed ograničenja koja su se javila tijekom pokušaja razvoja suradnje sa sindikalnim središnjicama, studentska inicijativa za besplatno obrazovanje u idućim se mjesecima okrenula izravnom radu s radničkim kolektivima i sindikatima na terenu, podržavajući radničke akcije i fizički i pismima podrške te pokušavajući u područje obrane stečenih socijalnih i političkih prava uz borbu za obrazovanje kao javno dobro uključiti i druga pitanja i procese koji se na njega direktno vezuju, kao što su borba za radnička prava, borba protiv privatizacije poduzeća i drugih javnih dobara itd. Ta je tendencija svoju vidljivost, artikulaciju i zamah dobila tijekom drugog vala okupacija fakulteta u jesen 2009., kada je na zgradi Filozofskog fakulteta u Zagrebu središnje mjesto zauzeo transparent „Studenti uz radnike“, a studentski alternativni obrazovni program uz problematiku obrazovanja na dnevni red uvrstio i problem brodogradnje kao jedne od nekad najprosperitetnijih gospodarskih grana te rijetko uspješan primjer borbe radnika Petrokemije protiv privatizacije svog poduzeća.

Studentsko povezivanje s radničkim kolektivima svoj operativni nastavak dobilo je u okviru Radne grupe za širenje direktne demokracije, jedne od radnih grupa Plenuma Filozofskog fakulteta, koja je okupljala aktiviste iz nekoliko gradova Hrvatske i koja je do kraja godine u suradnji s podružnicom sindikata Energije, kemije i nemetala u poduzeću Petrokemija izdala publikaciju „Radnici i radnička prava“ uz dodatak transkripta predavanja Željka Klausa, glavnog sindikalnog povjerenika EKN-a Petrokemije, održanog na Filozofskom fakultetu tijekom jesenske blokade. Ta je publikacija zatim distribuirana radnicima i seljacima u prosvjedima i štrajkovima, čije su se akcije nastavile redovito pratiti i podržavati pismima podrške[24], organizacijom javnih tribina, projekcijama filmova i terenskim posjetima lokalnih grupa iz Rijeke, Splita i Zagreba (među podržanim radničkim grupama bili su, primjerice, radnici Salonita, Željezare Split, Uzora, Montera, Peveca, Poljoprerade, Jadrankamena, 3. maja, Diokija, Kamenskog…).

Premda je u svom gotovo trogodišnjem radu grupa svakako polučila određene uspjehe, prvenstveno u smislu artikulacije problema radničke klase i njihova stavljanja u širi kontekst, ubrzo su uočena i ograničenja koja proizlaze iz takve vrste neformalnog i stihijskog djelovanja s krajnje ograničenim, gotovo i nepostojećim, financijskim sredstvima. Prije svega, radi se o nemogućnosti stvaranja izvjesnog kontinuiteta suradnje s radničkim kolektivima i sindikatima koji bi vodio do pravodobne pripreme svrsishodnije podrške radničkim akcijama, a u velikoj mjeri ovisi o infrastrukturnoj konsolidaciji do koje u zatečenoj situaciji bez nekog oblika institucionalizacije nije moglo doći.

Upravo je tijek kampanje podrške radnicama tekstilne tvornice Kamensko odredio daljnji smjer razvoja Radne grupe za širenje direktne demokracije. U rujnu 2010. skupina od dvadesetak radnica ovog nekadašnjeg tekstilnog diva, suočena s uništavanjem svojih radnih mjesta radi vrijednih nekretnina u samom centru Zagreba, započinje štrajk glađu ispred tvornice zbog višemjesečne neisplate plaća. Bez podrške sindikata i bez medijske pozornosti, radnice nakon odrađene smjene danima ostaju noćiti u parku ispred poduzeća gdje im, nakon što saznaju za njihov prosvjed, podršku dolaze iskazati studenti. Ubrzo nakon toga aktiviraju se mediji, a zatim i sindikalne strukture te radnice prekidaju štrajk glađu i ulaze u legalan štrajk tijekom kojeg uz pomoć udruga i studenata organiziraju prosvjedne marševe po gradu i niz drugih aktivnosti kojima još dugo zadržavaju prisutnost u medijima.

Uslijed ograničenja koja su se javila tijekom pokušaja razvoja suradnje sa sindikalnim središnjicama, studentska inicijativa za besplatno obrazovanje u idućim se mjesecima okrenula izravnom radu s radničkim kolektivima i sindikatima na terenu

Udruge koje su se uključile u kampanju – Kuća ljudskih prava, Pravo na grad i Zelena akcija – dotad se nisu bavile pitanjima iz područja rada, no u ovom se slučaju ono ispreplelo s još barem dva pitanja koja jesu u središtu njihova interesa, a to su propitivanje odnosa između društvene funkcije prostora i interesa spekulativnog kapitala te činjenica da je riječ o «ženskoj» industriji koja u Hrvatskoj što uništavanjem, što gašenjem za sobom ostavlja na tisuće nezbrinutih žena i njihovih obitelji. Pitanje mešetarenja nekretninama, koje su u ovom slučaju bile prostor rada i ostvarivanja egzistencije za oko 400 radnica, nakon opsežnog istraživanja udruga i pojedinih novinara pokazalo se kao jedna od ključnih i najpotentnijih ulaznih točaka u temu budući da je razotkrilo do danas nekažnjenu, kako ju je novinar Ilko Ćimić nazvao, simbiozu politike, medija i krupnog kapitala.

Premda zbog zaštite koju uživaju predstavnici vlasti i krupnog kapitala ova kampanja (još uvijek) nije polučila željeni cilj – obeštećenje radnica i kažnjavanje odgovornih za propast tvornice koja je do tada uspješno poslovala, proizvela je nekoliko važnih efekata na razvoj aktivističke scene u širem smislu. Neposredni rezultat kampanje svakako je novost aktivnog uključenja udruga civilnog društva u jednu radničku akciju uvođenjem perspektive odnosa između rada i kapitala u analizu tema kojima se svakodnevno bave (ženska prava i javna dobra), a podrška udruga nije tek deklarativna nego uključuje golem istraživački, pravni, organizacijski i aktivistički rad kojim se akcije radnica poput marširanja po gradu, štrajka, podnošenja kaznenih prijava i stvaranja medijskog pritiska podižu na novu razinu organizacije i javne percepcije.

Međutim, dugoročno gledajući, najvažniji efekt koji je ovom kampanjom proizveden svakako je iskorak udruga civilnog društva u područje radnog aktivizma, koji će se u naredne dvije godine razvijati na dvije razine: stvaranjem novih organizacija primarno okrenutih pitanjima rada te otvaranjem komunikacijskog kanala između sindikata i udruga čije područje interesa nije u prvom redu vezano uz rad. U prvom smislu, iz Radne grupe za širenje direktne demokracije indirektno su se profilirale dvije udruge koje se bilo na teorijskoj bilo na praktičnoj razini bave radničkim pravima: Centar za radničke studije i Baza za radničku inicijativu i demokratizaciju (BRID), dok u kontekstu uključenja postojećih udruga civilnog društva u radna pitanja treba izdvojiti program Mirovnih studija Centra za mirovne studije, koji od 2012. godine uključuje kolegij «Ekonomska nejednakost i radnička prava» razvijen u suradnji s BRID-om, a sam Centar za mirovne studije počinje se baviti istraživanjem migrantskog rada.

Tijekom 2013. intenzivira se solidarna podrška udruga civilnog društva radničkim akcijama, ali i suradnja udruga i sindikata, koja svoj prvi značajniji korak doživljava javnom podrškom 19 udruga velikom prvomajskom prosvjedu u organizaciji svih pet sindikalnih središnjica

Tijekom 2013. intenzivira se solidarna podrška udruga civilnog društva radničkim akcijama, ali i suradnja udruga i sindikata, koja svoj prvi značajniji korak doživljava javnom podrškom 19 udruga velikom prvomajskom prosvjedu u organizaciji svih pet sindikalnih središnjica, da bi ubrzo nakon toga Predsjedništvo Saveza samostalnih sindikata Hrvatske na sjednici održanoj u lipnju 2013. donijelo organizacijske i akcijske smjernice među kojima se nalaze i suradnja i zajedničko djelovanje sa sindikalnim središnjicama i udrugama građana u aktivnostima i akcijama u kojima se postigne «zajednički interes na transparentnim osnovama»[25].

Nešto više od dva mjeseca nakon podrške udruga prvomajskom prosvjedu tri udruge i dvije sindikalne središnjice organizirale su zajedničku tribinu pod nazivom «Sindikati i udruge: širenje područja suradnje» na kojoj su se otvorile različite teme koje svojom važnošću traže zajednički angažman na stvaranju šire društvene mobilizacije. Neke od tih tema su monetizacija hrvatskih autocesta i privatizacija komunalnih usluga u Zagrebu, koje su okupile koalicije udruga, sindikata i sindikalnih središnjica u zajedničkoj borbi za ove resurse, a među važnijim zajedničkim inicijativama je i oformljavanje Ženske fronte za radna i socijalna prava, koalicije sekcija žena triju sindikalnih središnjica i 10-ak mahom ženskih udruga, okupljene radi proizvodnje analize i reakcije na sve nepovoljniji položaj žena u kontekstu nedavnih i predstojećih promjena radnog, mirovinskog i socijalnog zakonodavstva.

Prema nadilaženju strukovnog sindikalizma: iskustva sindikalnog organiziranja u Croatia Airlinesu


U nacionalnom avioprijevozniku Croatia Airlines djeluje šest sindikata, od čega pet strukovnih, koji organiziraju i predstavljaju kabinsko osoblje, pilote, aviomehaničare, zemaljsko osoblje i inženjere, te jedan opći: Novi sindikat. Pet strukovnih sindikata nije formirano zbog animoziteta bilo koje vrste nego logikom obrane interesa i specifičnosti pojedinih struka, što je u praksi značilo da se do 2009. godine u poduzeću Croatia Airlines sklapalo pet kolektivnih ugovora s vrlo neujednačenim pravima. Ta se praksa silom prilika mijenja 2009., kada se uprava s ciljem destabilizacije sindikata poziva na odredbu članka Zakona o radu prema kojem poslodavac može sklopiti kolektivni ugovor samo s predstavnicima svih sindikata koji djeluju u firmi; sindikati su upućeni na dogovor, a ako se ne mogu dogovoriti, tražit će se posredovanje Gospodarsko-socijalnog vijeća da prema broju članova pojedinog sindikata (metodom koja je slična današnjem Zakonu o reprezentativnosti) odredi njihovu brojnost, a time i prisutnost u pregovaračkom odboru. U takvoj situaciji predstavnici Sindikata kabinskog osoblja zrakoplova (SKOZ) kontaktiraju Novi sindikat, koji potiče sindikate na međusindikalni dogovor o članovima pregovaračkog odbora i tako 2009. godine posredno, putem sporazuma sa SKOZ-om, ulazi u pregovarački odbor u svojstvu člana za stranu SKOZ-a, a iduće tri godine sudjeluje u pregovorima kao jedan od sada šest sindikata koji u Croatia Airlinesu učlanjuju radnike. Stupanjem na snagu Zakona o reprezentativnosti 2013. godine, koji je umnogome otežao ili potpuno anulirao mogućnost djelovanja sindikata s manjim brojem članova u pojedinoj firmi ili djelatnosti, ni Novi sindikat kao opći, ali – paradoksalno – ni sindikati pilota, aviomehaničara i inženjera kao strukovni sindikati nisu imali reprezentativnost unutar poduzeća, tako da ponovno dolazi do sklapanja međusindikalnog sporazuma na razini Croatia Airlinesa.

Za razumijevanje dinamike sindikalnog rada u Croatia Airlinesu bitno je uzeti u obzir nekoliko faktora koji na nju znatno utječu. Kao prvo, prije bilo kakve procjene dometa sindikalnog djelovanja u ovoj kompaniji, treba krenuti od činjenice da je dugogodišnje loše upravljanje i neodgovorno poslovno ponašanje poslodavca, na koje su sindikati u Croatia Airlinesu sustavno upozoravali, uvelike uvjetovano običajem pretakanja javnog novca u privatne džepove i pripremom poduzeća za privatizaciju. Kao i u mnogim drugim državnim poduzećima, i u slučaju Croatia Airlinesa uprave su postavljane prema diktatu interesa stranačkih kadrova, neovisno o tome koja se politička opcija u danom trenutku zatekla na vlasti, što uvjete za borbu unutar poduzeća čini znatno nepovoljnijima, a bilo kakav uspjeh teže dostižnim jer se pritisak države spretno prilagođava pritisku sindikata. Takav odnos moći u praksi se jasno reflektira kroz, primjerice, arbitražnu odluku iz 2010. godine o poslovima koji se ne smiju prekidati za vrijeme trajanja štrajka[26] u Croatia Airlinesu, kojom se na rad tijekom štrajka obavezuje veći broj radnika negoli u periodu normalnog funkcioniranja poduzeća. Time je radnicima praktički onemogućeno ustavno pravo na štrajk, što dobiva na značenju ako se zna da se u ovom poduzeću za novi kolektivni ugovor pregovara ciklički, svake godine, pri čemu su u zadnjih pet godina samo jedni pregovori za sklapanje kolektivnog ugovora završili bez štrajka.

Kada govorimo o koordiniranom djelovanju sindikata unutar Croatia Airlinesa, izgradnja i razvoj konkretne međusindikalne suradnje u zadnje četiri godine odvijali su se na dvije razine: povezivanjem strukovnih sindikata, prvenstveno SKOZ-a, s općim Novim sindikatom te generalnim jačanjem suradnje među strukovnim sindikatima

Kada govorimo o koordiniranom djelovanju sindikata unutar Croatia Airlinesa, izgradnja i razvoj konkretne međusindikalne suradnje u zadnje četiri godine odvijali su se na dvije razine: povezivanjem strukovnih sindikata, prvenstveno SKOZ-a, s općim Novim sindikatom te generalnim jačanjem suradnje među strukovnim sindikatima. Primjer koji dobro ocrtava dinamiku razvoja na prvoj razini i ujedno daje doprinos sve potrebnijoj raspravi o razvoju strategija borbe protiv agencijskog zapošljavanja jest akcija agencijskih radnika i sindikatâ iz 2012. godine, kojoj je prethodio štrajk upozorenja s desetak zahtjeva kabinskog osoblja među kojima se našao i onaj za uvrštavanje zabrane agencijskog rada u novi kolektivni ugovor. Štrajk je završio bez ispunjenja ovog sindikalnog zahtjeva, nakon čega su grupi radnika s višegodišnjim ugovorima na određeno vrijeme za radno mjesto člana kabinske posade ponuđeni ugovori preko agencije za privremeno zapošljavanje. O tom iskustvu Jelena Križan iz SKOZ-a kaže sljedeće:

“Nas je tamo bilo jedanaest koji smo djelatnici pet godina i koji pet godina znamo svoja prava koja imamo u toj kompaniji, na tom radnom mjestu. Ugovor koji smo dobili bio je krajnje sramotan: kao prvo, dolazi do izmjene radnog mjesta i dolazi do manje plaće. Kako zakon kaže, radnik na istom radnom mjestu ne može imati manju plaću od djelatnika kod korisnika; nama je plaća smanjena na način da je izmijenjeno radno mjesto, tako da nismo bili “član kabinske posade zrakoplova”, nego “član kabinske posade zrakoplova za privremeno povećanje obujma posla”. U tom trenu kontaktiramo sindikat koji je cijelo vrijeme u cijeloj toj priči s nama bio stvarno aktivan, oni su rekli da je to nemoguće, da kompanija to radno mjesto nema. No, kako mi nismo mislili na to, oni su u roku od dva sata promijenili sistematizaciju radnih mjesta i uveli to radno mjesto, na plaću koja je manja od minimalne plaće u Croatia Airlinesu.”[27]

Radnicima je na potpisivanje dan ugovor o namjeri kojim bi se pod pritiskom plaćanja 10.000 HRK obvezali da šest mjeseci neće raditi nigdje drugdje osim kod korisnika, pri čemu nije bilo utvrđeno kada će ih korisnik uopće angažirati. Nakon prvotnog odbijanja radnika da potpišu ugovore s agencijom, u međuvremenu dolazi do spoznaje da je Croatia Airlines angažirala još 50 novih sezonskih radnika preko agencije za privremeno zapošljavanje. Konzultiravši se sa sindikatom, deset od jedanaest radnika potpisuje ugovor s agencijom i dva sindikata dogovaraju da će se agencijski radnici prebaciti iz Sindikata kabinskog osoblja u Novi sindikat, koji raspolaže boljom pravnom i aktivističkom infrastrukturom za početak kolektivnog pregovaranja s agencijom za privremeno zapošljavanje, što je predstavljalo prvi takav pokušaj u Hrvatskoj.

Zahtjev agencijskih radnika, kojima se pridružilo i 50 novozaposlenih kolega, bio je jednostavan: tražili su da im se kolektivnim ugovorom regulira jednaka razina prava kao radnicima zaposlenima u Croatia Airlinesu, a nakon opetovanih poziva na početak kolektivnog pregovaranja koje je agencija ignorirala pod izlikom da ona ne može biti strana u pregovorima za kolektivni ugovor, sindikat je zaprijetio štrajkom i zatražio mirenje. Permanentni pritisak sindikata i radnika naposljetku je natjerao agenciju na uzmak i potpisivanje sporazuma kojim ustupljeni radnici zadržavaju ista prava kao i oni zaposleni kod korisnika, a nakon štrajka u Croatia Airlinesu iduće (2013.) godine u kolektivni ugovor napokon će ući i zabrana agencijskog zapošljavanja u tom poduzeću.

Dometi i kvaliteta sindikalnog organiziranja uvelike ovise o resursima koji sindikatu stoje na raspolaganju, što je posebno ograničavajuće u kontekstu malih strukovnih sindikata koji pretežno nemaju prostora za daljnje širenje i značajniju nadogradnju vlastite infrastrukture
Iskustvo ove akcije pruža nam dva važna uvida: prvi, da bez akcijske spremnosti i podrške zaštićenih radnika borba onih nezaštićenih svakako ima znatno suženiji manevarski prostor, a to se ponekad može pokazati odlučujućim za uspjeh, i drugi, naizgled trivijalan ali nesumnjivo još uvijek često podcjenjivan u svojoj važnosti, da dometi i kvaliteta sindikalnog organiziranja uvelike ovise o resursima koji sindikatu stoje na raspolaganju, što je posebno ograničavajuće u kontekstu malih strukovnih sindikata koji pretežno nemaju prostora za daljnje širenje i značajniju nadogradnju vlastite infrastrukture.

Kako nas povijest uvijek iznova uči, u situaciji supostojanja nekoliko manjih strukovnih sindikata unutar jednog poduzeća ili djelatnosti povezivanje i suradnja postaju ključni ukoliko se želi uopće i pokušati izbjeći upadanje u mlinac formule “podijeli pa vladaj”. Suradnja sindikata unutar Croatia Airlinesa ozbiljne konture poprimila je već u štrajku upozorenja 2012. godine u kojem su koordinirano sudjelovala četiri sindikata, no dosad najvažniji rezultati ostvareni su u osmodnevnom štrajku iz svibnja 2013. solidarnim djelovanjem kabinskog osoblja i pilota.

Okolnost koja je bitno utjecala na dinamiku, ali i medijsku recepciju tog štrajka potaknutog stavljanjem letačkog i kabinskog osoblja pred drastično odricanje od materijalnih prava bila je njegova opterećenost masovnim bolovanjem kabinskog osoblja s početka mjeseca; premda je nadležna inspekcija utvrdila da su bolovanja bila opravdana i znajući da se samim time iznimno povećava vjerojatnost da će otkazi na sudu biti proglašeni nezakonitima, uprava je svejedno pokrenula proceduru za uručenje 42 otkaza ugovora o radu među kojima je bio i onaj za sindikalnu povjerenicu. Cinično računajući na sporost pravosuđa, uprava je u internoj prepisci, koja je u međuvremenu procurila u javnost, predložila da se sve radnice kojima će biti uručen otkaz stave na manje plaćene poslove kako bi “potencijalna financijska izloženost CA” nakon gubitka sudskog spora bila što manja te da im se ponudi nastavak rada preko agencije za privremeno zapošljavanje. U idućim danima retorika uprave se zaoštrila i započela je hajka dotad rijetko viđenih razmjera na radnike i radnice Croatia Airlinesa uz znakovitu podršku Vlade Republike Hrvatske, koja je javno i nedvosmisleno stala iza uprave u namjeri otkazivanja ugovora o radu radnicama koje su otvorile bolovanje – ministar rada tako je još nezapočeti štrajk proglasio nezakonitim, a ministar pomorstva, prometa i infrastrukture izjavio da će uprava naprosto zamijeniti dio kabinskog osoblja. U trenutku kad je vlada najavila cijelu seriju restrukturiranja značajnih državnih poduzeća, moguće sindikalno “miniranje” jednog takvog projekta zadobilo je punu pozornost vladajućih, a demonstracija moći otišla je toliko daleko da je za vrijeme trajanja štrajka uprava Croatia Airlinesa u suradnji s vladom uspostavila oko 75 posto zračnog prometa Croatia Airlinesa unajmljivanjem aviona i osoblja drugih avioprijevoznika iako je glavni argument uprave za nemogućnost zadržavanja materijalnih prava letačkog i kabinskog osoblja bio upravo nedostatak novca.

Koordinacija sindikata u Croatia Airlinesu prepoznala je da se radi o direktnom napadu na sindikalno organiziranje i krenula u organizaciju vala podrške kabinskom osoblju među širim civilnim društvom. Novi sindikat pozvao je javnost na solidarnost s kabinskim osobljem slanjem pisama podrške Sindikatu kabinskog osoblja zrakoplova, slanjem protestnih pisama na adrese uprave Croatia Airlinesa, premijera, ministra rada i mirovinskog sustava te ministra pomorstva, prometa i infrastrukture, organiziranjem protestnih akcija i najavama štrajkova solidarnosti.

Kao rezultat, više od 20 sindikata javilo se SKOZ-u pismima podrške, sve sindikalne središnjice oštro su osudile istupe ministara, premijera i uprave, 20-ak nevladinih udruga različitih područja interesa zajedničkim pismom podrške i javnim istupima pružilo je podršku kabinskom osoblju, a izrazi podrške stigli su i iz inozemstva. Budući da je u to vrijeme trajao i štrajk radnica tekstilnog poduzeća Domaća tvornica rublja, tijekom jedne od njihovih svakodnevnih prosvjednih šetnji organiziran je susret i iskazivanje međusobne podrške radnika i radnica tih dviju firmi. No jedan od najvažnijih rezultata akcije organiziranja solidarnosti s radnicima Croatia Airlinesa nesumnjivo je bilanca od jednog najavljenog i dva održana štrajka solidarnosti, prvenstveno stoga što je u okviru Hrvatske štrajk solidarnosti bio organiziran još samo jednom, 2009. godine, a sudska presuda njegove nezakonitosti zasigurno nije ohrabrila sindikate na intenzivnije korištenje ovog alata čija je osnovna prednost to što ne ograničava mogućnost štrajka na neisplatu plaća ili zastoj u kolektivnom pregovaranju kao što to čini štrajk u užem smislu.[28]

Indikativno je i ne čudi da su se s radnicima Croatia Airlinesa solidarizirali radnici dvaju državnih poduzeća kojima se u neposrednoj budućnosti također bliži vrlo izvjesna privatizacija: tako su u štrajk solidarnosti od nekoliko sati ušli radnici Zagrebačkog holdinga – podružnice Zagrebparking, a posebno je zanimljiva podrška Sindikata strojovođa Hrvatske, koji je u tom trenutku vodio i vlastitu borbu za uključenje u restrukturiranje poduzeća te neposredno prije najave štrajka solidarnosti bio spriječen u zakonitoj najavi vlastitog štrajka. U osvrtu na netom održani štrajk solidarnosti, Sindikat strojovođa Hrvatske objavio je na svojoj internetskoj stranici sljedeću poruku:

“Danas, u 12:00 sati strojovođe su, u znak solidarnosti s pilotima i kabinskim osobljem Croatia Airlines, “prizemljili” sve vlakove u Hrvatskoj – 104 vlaka za prijevoz putnika, 26 teretnih vlakova i 42 kolodvorske manevre. “Zračni prostor” hrvatskih željeznica bio je potpuno pust do 14.00 sati. Nered na “željezničkom nebu” nastavit će se do kasnih večernjih sati kada bi moglo doći do normalizacije. Ispričavamo se svim putnicama i putnicima “Croatia Railways”, no nikako nismo mogli i SMJELI ostati gluhi i slijepi na ono što čine vrijednim i poštenim radnicima Croatia Airlines, i to baš onima o čijoj vještini, znanju i sposobnosti, o čijem osmjehu i strpljivosti ovisi sigurnost i udobnost svakog putnika.”[29]

Već idući dan Sindikat strojovođa postigao je s poslodavcem sporazum oko svih pitanja zbog kojih je pokušavao stupiti u štrajk, čime su prestali postojati razlozi za daljnje najave štrajka u Hrvatskim željeznicama.

Rezultati koje je postigao štrajk radnica i radnika Croatia Airlinesa značajni su na više razina. U kontekstu borbe za kolektivni ugovor i radna mjesta, štrajk je polučio potpisivanje garancije da 42 radnice Croatia Airlinesa neće biti otpuštene, a kolektivnim ugovorom koji je potpisan materijalna prava kabinskog i letačkog osoblja doduše nisu u potpunosti obranjena, ali nisu ni smanjena do one mjere koju je uprava planom restrukturiranja predvidjela prije početka štrajka i svih događaja koji su ga pratili. No, od tih neposrednih rezultata još je daleko važnija njihova pozadina u koordinaciji i solidarnoj suradnji između sindikata pilota i sindikata kabinskog osoblja, čime je u dobroj mjeri izbjegnuta zamka partikularizma koju sama logika sindikalne organiziranosti prema strukovnom ključu gotovo neminovno postavlja, a koja se i u ovom slučaju – kao mnogo puta ranije – mogla pokazati presudnom s obzirom na to da materijalna prava i radna mjesta pilota nisu bila ugrožena do te mjere kao ona kabinskog osoblja.

Organizacijom štrajkova solidarnosti sindikalizam u Hrvatskoj na trenutak je pronašao zajednički pravac, zorno pokazujući kakvi mogu biti dometi solidarne akcije čak i kad se ona odvija na razmjerno maloj skali, a za buduće akcije pritom je možda najznačajnije prepoznavanje upravo štrajka solidarnosti kao alata kojim se uz iskazivanje podrške istovremeno mogu postići i partikularni rezultati

Organizacijom štrajkova solidarnosti sindikalizam u Hrvatskoj na trenutak je pronašao zajednički pravac, zorno pokazujući kakvi mogu biti dometi solidarne akcije čak i kad se ona odvija na razmjerno maloj skali, a za buduće akcije pritom je možda najznačajnije prepoznavanje upravo štrajka solidarnosti kao alata kojim se uz iskazivanje podrške istovremeno mogu postići i partikularni rezultati. Napokon, važnim i potrebnim za buduće djelovanje pokazalo se i uključenje civilnog društva, čija je medijska aktivnost zasigurno utjecala na javnu percepciju zbivanja u Croatia Airlinesu, kao što su to činili i članovi akademske zajednice udruženi u sindikat Akademska solidarnost, koji su najavili štrajk solidarnosti[30] te aktivno sudjelovali u ispunjavanju medijskog prostora komentarima o situaciji u tom avioprijevozniku.

Međutim, svaki daljnji korak u smjeru jačanja sindikalne koordinacije u Croatia Airlinesu nesumnjivo je uvjetovan ograničenjima koja proizlaze iz strukovnog karaktera sindikata koji u poduzeću djeluju. Naime, već sama logika funkcioniranja procesa kolektivnog pregovaranja u praksi gotovo pa automatski eliminira vjerojatnost da će se strana čiji su zahtjevi prihvaćeni nakon postizanja cilja solidarizirati sa stranama koje u pregovorima ostaju. A budući da je usmjerenost na partikularni interes ovakvom tipu sindikalizma imanentan, samim time ga stavlja u koliziju s biti sindikalizma sadržanoj u ujedinjavanju, okrupnjavanju i jačanju kapaciteta te ostavlja otvorenim pitanje mogućnosti stvarnog povezivanja na zajedničkoj platformi. Realno je stoga pretpostaviti da će upravo o sposobnosti nadilaženja strukturnih ograničenja strukovnog sindikalizma ovisiti buduća razina prava u Croatia Airlinesu, a možda i ostanak poduzeća u državnom vlasništvu.

Organiziranje odozdo: štrajk radnika u humanitarnom razminiranju


Djelatnost humanitarnog razminiranja za Hrvatsku bi nedvojbeno trebala biti od golemog značaja: naime, prema podacima Hrvatskog centra za razminiranje s početka 2014. godine, osamnaest godina nakon završetka rata minski su još uvijek sumnjiva 633,3 četvorna kilometra u dvanaest županija i 90-ak općina i gradova, a razminirano je tek nešto više od trećine minski sumnjivog područja.[31] Usporedbom s podacima iz siječnja 2013. godine, kada je zabilježeno 684,5 četvornih kilometara minski sumnjivog područja[32], dolazimo do nevjerojatne brojke od 51 četvornog kilometra razminiranog u razdoblju od jedne godine. Ti pokazatelji upućuju na dva zaključka: niti će razminiranje Hrvatske završiti do 2019. godine, kako je planirano Nacionalnim programom protuminskog djelovanja, niti je Vladi Republike Hrvatske to pitanje visoko na listi prioriteta kada je u prošloj godini za razminiranje izdvojila tek 44 posto iznosa predviđenog vlastitim, već spomenutim, strateškim dokumentom.

Budući da humanitarno razminiranje po samoj svojoj naravi ne predstavlja tržišnu kategoriju nego socijalni projekt i, gledano kao ekonomski proces, u principu nije dugoročno pogodno za direktno stvaranje profita zbog svoje jednokratnosti i nemogućnosti da generira daljnju dobit, kad je početkom dvijetisućitih država u minska polja pripustila privatne firme koje su se s jedinim državnim poduzećem prisutnim u djelatnosti počele natjecati na natječajima za dodjelu sredstava financiranim uglavnom iz državnog budžeta, uvijek prisutnom problemu premale količine novca koja se izdvaja za razminiranje pridružio se problem nastojanja poslodavaca da svoje firme učine konkurentnijima i ostvare profit spuštanjem cijene rada i povećanjem efikasnosti.[33] No uvođenje profitne logike u djelatnost sa strukturno ograničenim izvorima financiranja uz pritisak na egzistenciju radnika nosi i rizik po sigurnost ne samo pirotehničara nego i budućih korisnika razminiranih područja; tako je, primjerice, zahtjev za što većim brojem očišćenih kvadrata u što kraćem vremenskom roku generirao metodu ispitivanja minski sumnjivih terena po principu slučajnog uzorka, što u budućnosti nedvojbeno može utjecati na porast broja minskih incidenata.

Prije početka kolektivnog pregovaranja u veljači 2013., u djelatnosti je djelovalo 36 poduzeća (od kojih jedno državno) s ukupno aktivnih oko 500 pirotehničara. Velika većina tvrtki bila je učlanjena u Hrvatsku udrugu poslodavaca i time imala pravo sudjelovanja u procesu kolektivnog pregovaranja, a među mnoštvom privatnih poduzeća raznih vlasničkih struktura našlo se i nekoliko malih firmi koje su osnovali i kojima upravljaju sami radnici, što će se kasnije pokazati vrlo značajnom okolnošću. Razina materijalnih prava od firme do firme izrazito je oscilirala uz zajedničku poveznicu u tendenciji pada, što je samo po sebi ojačavalo poziciju poslodavaca pri nametanju trenda daljnjeg smanjenja prava i povećanja efikasnosti sa stanovišta profita te prikazivanju tog procesa kao neosporne nužnosti s obzirom na veliku konkurenciju unutar djelatnosti. Sindikalno organiziranje na razini nekoliko pojedinačnih poduzeća u takvim okolnostima nije davalo značajnije rezultate, tako da se kao jedini način za očuvanje sigurnosnih standarda i sprečavanje međusobnog rušenja cijene rada nametnula potreba za unifikacijom materijalnih prava na razini cijele djelatnosti.

Pripremnim obilascima terena i izravnom komunikacijom s radnicima željelo se uključiti radnike u proces donošenja odluka i planiranje idućih akcija, ali i dodatno profilirati sindikalne povjerenike, koji su kao ljudi iz baze na taj način preuzeli odgovornost za poticanje i održavanje dijaloga s kolegama, njihovo sindikalno aktiviranje i, naposljetku, komuniciranje prijedloga, uputa i općeg raspoloženja baze prema sindikalnim profesionalcima

No takva unifikacija prava koja bi dovela do jednakih startnih pozicija svih radnika u razminiranju nije se mogla izboriti bez jake organizacije, dok je, s druge strane, prepreka za oformljivanje i okrupnjivanje takve organizacije počivala u razmjerno niskoj stopi sindikaliziranosti radnika u privatnim firmama u odnosu na one državnog poduzeća, prvenstveno zbog njihova straha od gubitka radnih mjesta. Osim toga, na povezivanje je negativno djelovala tendencija podjele između tih dviju skupina, uzrokovana uvijek nešto boljim položajem zaposlenika državne firme, kao i generalna nemogućnost radnika da izađu iz okvira razmišljanja na partikularnoj razini i povežu se na solidarnim osnovama.

Prilika za stvaranje čvršće baze otvorila se u trenutku kad je postalo jasno da će pregovori za sklapanje kolektivnog ugovora propasti i da će na raspolaganju kao zadnje sredstvo pritiska ostati štrajk. U tom razdoblju započela je konsolidacija triju sindikata prisutnih u djelatnosti u zajedničku koordinaciju i intenzivirao se terenski rad po većem dijelu zemlje budući da su radilišta pirotehničara geografski međusobno raspršena, što također stvara ograničenja u organizacijskom smislu. Pripremnim obilascima terena i izravnom komunikacijom s radnicima željelo se uključiti radnike u proces donošenja odluka i planiranje idućih akcija, ali i dodatno profilirati sindikalne povjerenike, koji su kao ljudi iz baze na taj način preuzeli odgovornost za poticanje i održavanje dijaloga s kolegama, njihovo sindikalno aktiviranje i, naposljetku, komuniciranje prijedloga, uputa i općeg raspoloženja baze prema sindikalnim profesionalcima.

U trenutku kad je procijenjeno da je velik broj radnika spreman podržati štrajk, koordinacija sindikata donijela je odluku da će se zbog disperziranosti radnih mjesta pirotehničara štrajk održavati u Zagrebu, na jednom od gradskih trgova, gdje će biti podignut centralni šator u kojem će se okupiti radnici iz cijele države i ondje boraviti do postizanja dogovora s Hrvatskom udrugom poslodavaca. Prije početka štrajka ustanovljeni su krugovi komunikacije i obavještavanja, koje su činili uži štrajkaški odbor (glavni povjerenici i predstavnici sindikata) i širi štrajkaški odbor (povjerenici ili predstavnici u pojedinim firmama, od kojih je svaki bio zadužen za komunikaciju s po maksimalno deset kolega iz svog poduzeća). Formulirani su zahtjevi i usuglašeni s bazom (14.000,00 HRK bruto plaća pirotehničara za puni radni mjesec, 5.000,00 HRK bruto plaća za neradni mjesec), definirana pravila ponašanja tijekom štrajka i režim svakodnevnih prosvjednih šetnji s trga na kojem je postavljen kamp do glavnog zagrebačkog trga. Svaki je čovjek po dolasku u kamp registriran, na temelju čega je izrađen popis ljudi koji su trebali smještaj, ali i stvoren osnovni uvid u strukturu štrajkaškog tijela te prikupljene informacije o tome koliko je ljudi iz pojedinih firmi pristupilo štrajku.

Jednom kad se sudjelovanjem u demokratskim procesima izgradi koherentnost grupe i podigne razina svijesti o snazi kolektiva, mogućnost utjecaja sindikalnih struktura sklonih kompromiserstvu postaje daleko manja

U lipnju 2013. započeo je prvi štrajk na razini djelatnosti humanitarnog razminiranja, u kojem su sudjelovali pirotehničari 23 od 27 poduzeća članica Hrvatske udruge poslodavaca kao i radnici još nekoliko firmi koji su se kolegama pridružili u štrajku solidarnosti jer nisu imali zakonsko pravo na štrajk po istoj osnovi budući da njihovi poslodavci nisu sudjelovali u kolektivnom pregovaranju. Štrajk je trajao trinaest dana, a uključivao je gotovo svakodnevne sastanke užeg štrajkaškog odbora s predstavnicima Hrvatske udruge poslodavaca. Nakon svakog sastanka s poslodavcima uži štrajkaški odbor održao bi u kampu i sastanak s bazom, koja je prema ranije utvrđenim krugovima informiranja i odlučivanja raspravljala i glasala o svakoj novoj ponudi poslodavaca. Svakodnevno participiranje baze u odlučivanju o svakom idućem koraku u jednom trenutku dovelo je do situacije u kojoj je premoćnom većinom odbijeno prihvaćanje jedne od posljednjih ponuda poslodavaca iako je na terenu njeno prihvaćanje zagovaralo i vodstvo jedne od pripadajućih sindikalnih središnjica, što upućuje na to da jednom kad se sudjelovanjem u demokratskim procesima izgradi koherentnost grupe i podigne razina svijesti o snazi kolektiva, mogućnost utjecaja sindikalnih struktura sklonih kompromiserstvu postaje daleko manja.

Time nužno dolazimo do uloge koju je u stvaranju kohezije imao bazni kamp u kojem su se radnici različitih firmi družili, izmjenjivali radna iskustva, održavali borbeni moral, a sindikalisti provodili vrijeme u razgovoru sa štrajkašima i sindikalnoj edukaciji baze. Cjelokupan rad uložen u osnaživanje kolektiva i izgradnju povjerenja prvi se put materijalizirao u trenutku kad su krenuli pritisci poslodavaca prema radnicima. Za premošćivanje straha od sankcija i ustrajanje radnika u štrajku ključnim se pokazalo povjerenje ljudi u procjenu sindikalnih povjerenika, a ono je proizlazilo iz poštovanja prema golemom radu koji su uložili u sve segmente organizacije i pregovaranja, ali ponajprije iz sigurnosti u njihovu odanost bazi. Uz to, značajan doprinos redukciji straha dali su sudionici iz firmi u vlasništvu radnika, koji su kolegama koji eventualno izgube posao zbog ostanka u štrajku ponudili mogućnost zapošljavanja u svojim firmama, a njihova prisutnost potakla je razmišljanje o sadašnjoj organizaciji radnih mjesta i rasprave o tome kakva bi ona trebala biti. Osim konsolidirane i disciplinirane baze, predanog rada sindikalnih povjerenika te podrške sindikalnih profesionalaca usmjeravanjem i savjetom a ne preuzimanjem i diktatom, prilikom ocjene faktora koji su utjecali na ishod akcije ne treba zanemariti važnost logističke podrške braniteljskih udruga koje su se uključile donacijama hrane i osiguravanjem smještaja za dio ljudi koji nije noćio u kampu, što je znatno pojeftinilo troškove akcije i nesumnjivo utjecalo na opću atmosferu, a posljedično i na krajnji rezultat.

Procjenjujući učinke koje je štrajk proizveo, možemo reći da su sama akcija, njena priprema i okolnosti u kojima se održala utjecali na početak formiranja svijesti među radnicima da se tu ne radi o borbi za veće plaće nego prije svega za jednake startne pozicije i konsolidaciju unutar djelatnosti koja je neophodna za bilo kakvu vrstu ozbiljnijeg otpora u budućnosti, i da je osnovni uzrok problema to što u djelatnosti od strateškog državnog interesa djeluju privatnici kojima je cilj generiranje profita. Da je do određenog pomaka u stvaranju svijesti o kolektivnom interesu doista i došlo dokazuje nesavitljivost i solidarnost radnika nekoliko privatnih poduzeća koji su, neovisno o tome što su njihova prava već tada bila povoljnija u odnosu na ostale firme, prepoznali važnost sudjelovanja i ustrajali u borbi za zajednički kolektivni ugovor. Kao rezultat toga, kolektivni ugovor s većim materijalnim pravima naposljetku je i izboren te odlukom ministra protegnut na razinu cijele djelatnosti što je samo po sebi vrijedno ostvarenje u vremenima kad se pod izlikom krize prava uglavnom smanjuju, no trajna vrijednost ove akcije počiva prije svega u značajnom proširenju baze sindikalno organiziranih radnika koje bi moglo uroditi povećanjem njihove akcijske i organizacijske spremnosti u budućim akcijama.

Završna razmatranja


Analizirane akcije u pravilu su inicirane i organizirane na nižim razinama sindikalne strukture, pri čemu su ciljevi i metoda određeni razinom poduzeća. Iskorak u smjeru stvaranja šire fronte predstavljaju organizacija borbe za Petrokemiju i prošlogodišnji štrajk pirotehničara te opisane tendencije u odnosu udruga spram radničke problematike. Nasuprot aktivnostima na izgradnji jedinstvenog fronta odozdo stoji strukturna sindikalna razjedinjenost – strukovna organizacija sindikata i grupiranje oko pet sindikalnih središnjica – te (ne)aktivnost na izgradnji jedinstvenog fronta odozgo. Dosadašnji uvidi u aktivnosti organizirane i/ili inicirane od strane sindikalnih središnjica ostavljaju dojam sporadičnih, strateški često nedomišljenih akcija. Više kao sugestiju mogućih ulaznih točaka u temu, a u manjoj mjeri kao ilustraciju djelovanja, navest ćemo za kraj nekoliko značajnijih.

1993. godine Savez samostalnih sindikata Hrvatske (SSSH) uz podršku Hrvatske udruge sindikata (HUS) organizira generalni štrajk upozorenja u trajanju od četiri sata, dakle simbolično. Štrajku se odazvalo više od 80 posto članstva SSSH-a i preko 90 posto članstva HUS-a.

Prosvjed organiziran 1998. u Zagrebu okuplja oko deset tisuća radnika iz cijele zemlje. Prosvjed se trebao održati na glavnom zagrebačkom trgu, no pristup trgu onemogućilo je za tu priliku iz raznih dijelova zemlje pristiglih dvanaest tisuća naoružanih i dobro opremljenih pripadnika temeljne i specijalne policije Ministarstva unutarnjih poslova, pripadnika Vojne policije, vatrogasaca i Prvog gardijskog zdruga.[34]

U smislu razvoja akcionog jedinstva možda najveći dugoročni potencijal sadržavao je rad na organiziranju Mreže solidarnosti na razini grada Zagreba 1999. godine. Nakon što je na sjednici županijskog povjereništva Saveza samostalnih sindikata Hrvatske za Zagreb donesena odluka o uspostavi Mreže, tadašnji povjerenik SSSH-a za Grad Zagreb Mario Iveković nastavlja na terenu primjenjivati već implementiranu metodu okupljanja povjerenika i radnika nekoliko poduzeća radi koordinacije i zajedničkog djelovanja, no sada u institucionalnom okviru. Uslijedilo je nekoliko početnih koraka u smjeru uspostavljanja organizacijske strukture, no istovremeno Iveković dobiva otkaz u Savezu, nakon čega su obustavljene sve daljnje aktivnosti.

Iz razdoblja nakon dvijetisućite vrijedi izdvojiti prikupljanje potpisa za referendum protiv nacrta Zakona o radu 2010. godine. Aktivacijom i izuzetnim zalaganjem nižih razina sindikalne strukture prikupljeno je više od 800.000 potpisa – gotovo dvostruko od zakonom propisanog broja, no referendum nije raspisan. Iako su zakonski uvjeti za raspisivanje referenduma bili zadovoljeni, čelnici sindikalnih središnjica upustili su se u pregovore s vladom, isključivši pritom iz procesa sve ostale razine – od sindikalista koji su na terenu organizirali i provodili prikupljanje potpisa do građana koji su potpisali zahtjev. Nizom kompromisa odustalo se od referenduma, a zakon je tek privremeno povučen iz procedure. Potencijal ostvarene mobilizacije i legitimiteta osiguranog brojem potpisa, u smislu stvaranja šire fronte i organiziranja novih akcija, izgubljen je.

Bilješke:

[14] Kad u tekstu koristimo termin “udruge civilnog društva“, on se odnosi isključivo na registrirane nevladine organizacije, no ne obuhvaća udruge malih dioničara i braniteljske udruge kao poseban tip udruživanja fokusiran na obranu nekog središnjeg interesa koji je često, a u slučaju udruga malih dioničara i isključivo, vezan upravo uz problematiku sukoba rada i kapitala. S druge strane, korištenje sintagme „civilno društvo“ prema općeprihvaćenoj kategorizaciji, pa tako i u ovom tekstu, uz udruge svih tipova obuhvaća i sindikate i društvene pokrete.
[15] Izlaganje Stipe Ćurkovića na tribini Civilno društvo – novi prostori za suradnju 12. travnja 2012., dostupno na http://www.youtube.com/watch?v=myyCqOnKPZo (posjećeno 1. veljače 2014.)
[16] Razgovor s Mariom Ivekovićem vodili autori 7. listopada 2013. u prostorijama Novog sindikata.
[17] Tin Gazivoda, Uloga civilnog društva u drugoj demokratskoj tranziciji u Hrvatskoj: 1990. – 2000. (doktorska disertacija), Zagreb 2012., str. 227–244.
[18] isto, str. 239.
[19] Dražen Šimleša, Četvrti svjetski rat, Pokret u Hrvatskoj, Što čitaš, Zagreb 2006. U elektroničkom izdanju dostupno na http://www.elektronickeknjige.com/simlesa_drazen/cetvrti_svjetski_rat/index_page_000.htm (posjećeno 1. veljače 2014.)
[20] Poistovjećivanje sindikalnog organiziranja na terenu s aktivnostima sindikalnih središnjica i odlukama njihovog vodstva često se pokazuje kao uzrok postavljanja barijere prema povezivanju i suradnji sa sindikatima uopće.
[21] Misli se na 2005. godinu.
[22] Dražen Šimleša, Četvrti svjetski rat, Pokret u Hrvatskoj, dostupno na http://www.elektronickeknjige.com/simlesa_drazen/cetvrti_svjetski_rat/index_page_000.htm (posjećeno 1. veljače 2014.)
[23] Iz prepiske autora s Tomislavom Medakom.
[24] Pisma podrške i drugi materijali dostupni su na internetskoj stranici Plenuma FF-a Slobodni Filozofski: http://www.slobodnifilozofski.com/search/label/podr%C5%A1ka?max-results=20 (posjećeno 1. veljače 2014.)
[25] Sindikalna akcija, glasilo SSSH-a, broj 422, 15. srpnja 2013.
[26] Prema Zakonu o radu, među poslove koji se ne smiju prekidati za vrijeme trajanja štrajka spadaju isključivo oni poslovi čiji je nastavak prijeko potreban da bi se spriječilo ugrožavanje života, sigurnosti ili zdravlja i da bi se omogućilo obnavljanje rada neposredno nakon završetka štrajka.
[27] Iz izlaganja Jelene Križan na tribini Nepokoreni rad u organizaciji Mladih antifašista i antifašistkinja Zagreba, 16. studenog 2013., dostupno na http://www.youtube.com/watch?v=IFZsEjKrBHM (posjećeno 1. veljače 2014.)
[28] Prema Zakonu o radu, prije najave štrajka solidarnosti ne treba provesti postupak mirenja, jedino je ograničenje to što on ne smije započeti prije isteka roka od dva dana od dana početka štrajka u čiju se potporu organizira.
[29] Internetska stranica Sindikata strojovođa Hrvatske, objavljeno 16. svibnja 2013., http://www.ssh.hr/opsirnije.php?subaction=showfull&id=1368711863&archive=&start_from=&ucat=6& (posjećeno 1. veljače 2014.)
[30] Štrajk solidarnosti Akademske solidarnosti naposljetku nije održan zbog prestanka štrajka u Croatia Airlinesu.
[31] Minska situacija u RH – siječanj 2014., Ured za razminiranje Vlade Republike Hrvatske, http://www.mine.vlada.hr/clanak.asp?pageID=36&subID=44&lang=hr (posjećeno 7. siječnja 2014.)
[32] Nema novca za čišćenje Hrvatske od ratnih mina, Novi list, 2. ožujka 2013., preneseno na stranici Ureda za razminiranje Vlade RH: http://www.mine.vlada.hr/iz_medija_opsirno.asp?nID=6&lang=hr (posjećeno 7. siječnja 2014.)
[33] lazak privatnog sektora u djelatnost razminiranja pravdan je nalogom Svjetske banke, koja je jedino pod uvjetom postojanja tržišnog natjecanja bila spremna kreditirati projekte u razminiranju, no u razdoblju između 1998. i 2012. Svjetska banka je u cjelokupnom iznosu od 4,1 milijarde kuna izdvojene za razminiranje sudjelovala sa svega 7 posto pozajmica, dok su država i državna poduzeća financirali preko 75 posto tog iznosa. (Statistika iz teksta Financiranje aktivnosti razminiranja u RH, http://www.rtl.hr/vijesti/novosti/2008-protiv-mina/930922/financiranje-aktivnosti-razminiranja-u-rh/, posjećeno 7. siječnja 2014.)
[34] Ivica Đikić, Igor Lasić, Sanja Markušić, Trk Maršalu Titu, Feral Tribune br. 649; Vjeran Grković, Dobro došli u plavi pakao, Feral Tribune br. 651.

Marina Ivandić i Igor Livada

Vezani članci

  • 9. svibnja 2024. Antikapitalistički seminar Slobodni Filozofski i Subversive festival u sklopu Škole suvremene humanistike organiziraju četvrti po redu Antikapitalistički seminar, program političke edukacije koji će se i ove godine kroz predavanja, rasprave i radionice kritički osvrnuti na isprepletenost teorije i prakse te važnost proizvodnje kolektivnog znanja. Prijave traju do 26. svibnja 2024. godine, a program će se održavati u prostoru SKD „Prosvjeta“ u Zagrebu od 3. do 9. lipnja 2024. Vidimo se!
  • 23. prosinca 2023. Ima li Gaza budućnost? Nakon napada palestinskih oružanih snaga pod vodstvom Hamasa na izraelsko stanovništvo, uslijedila je odmazda Izraela. Sukob se dogodio u kontekstu pragmatičnih geopolitičkih nastojanja normalizacije odnosa Izraela s arapskim državama (pod palicom SAD-a), te u situaciji sve većeg pomicanja izraelskog političkog spektra udesno. Neki od motiva za napad su okupacija i kontinuirana represija nad palestinskim stanovništvom, neprekidno naseljavanje Židova na palestinskim teritorijima i izbacivanje Palestinaca s njihove zemlje te međunarodna normalizacija režima aparthejda. Odgovor Izraela, uz prešutno savezništvo Zapada, dosegnuo je strahovite razmjere ljudskih žrtava i razaranja gradova u Gazi. Autor nudi tri moguća scenarija.
  • 22. prosinca 2023. Vazduh koji dišemo na kapitalističkoj periferiji Zagađenje zraka i životne sredine ogromni su problemi u Srbiji i drugim zemljama kapitalističke (polu)periferije, ali se to ili zanemaruje ili se problematika smješta u kvazi politički neutralne narative. Knjiga Vazduh kao zajedničko dobro Predraga Momčilovića je pregledna publikacija ‒ o historiji zagađenja zraka, o trenutnoj kvaliteti zraka, ključnim zagađivačima te njihovom utjecaju na zdravlje, o društveno-ekonomskim uzrocima zagađenja zraka i dominantnim narativima kroz koje se to predstavlja, kao i o politikama te borbama za čist zrak. Budući da polazi od suštinske veze kapitalizma i zagađenja, autor borbu protiv zagađenja odnosno privatizacije zraka misli u antikapitalističkom ključu: za čist zajednički zrak i druga dobra kojima ćemo upravljati demokratski.
  • 4. prosinca 2023. Psihologija kao potiskivanje politike, teorije i psihoanalize Emocije, afekti i mentalni fenomeni ujedno su društvene i kulturne prakse, ali njihova sveopća psihologizacija i privatizacija gura ih u polje koje je omeđeno kao individualno i kojem se pretežno pristupa kroz psihološka razvrstavanja i tipologizacije. Pritom se određeni psihološki pristupi nameću kao dominantni, dok se drugi istiskuju kao nepoželjni (posebice psihoanaliza). Kada se psihologija prelije i na druga društvena polja, te nastoji biti zamjena za teoriju i politiku, onda i psihologizirani aktivizam klizi u prikrivanje političke i teorijske impotencije, nerazumijevanja, neznanja i dezorganiziranosti, a kolektivno djelovanje brka se s kvazi-kolektivnom praksom razmjene osobnih iskustava. Prikriva se i ključni ulog psihologije i psihoterapije u reprodukciji kapitalizma, osobito kroz biznis temeljen na obećanju „popravljanja“ psihe, a onda i radnih tijela, te uvećanju njihove funkcionalnosti, a onda i produktivnosti. Psihologija i psihoterapija ipak ne mogu nadomjestiti posvećeno političko djelovanje i rigoroznu teorijsku proizvodnju. Ljevica bi brigu o mentalnom zdravlju prvenstveno trebala usmjeriti u borbu za podruštvljenje zdravstva i institucija mentalne skrbi koje će biti dostupne svima.
  • 2. prosinca 2023. Nevidljivi aspekt moći: nijema prinuda proizvodnih odnosa Unatoč nerazrješivim kontradikcijama i krizama, kapitalizam 21. stoljeća nastavlja opstajati. Kako bismo razumjeli paradoksalnu ekspanziju i opstojnost kapitala usred kriza i nemira, potrebno nam je razumijevanje specifičnih povijesnih oblika apstraktne i nepersonalne moći koja je pokrenuta podvrgavanjem društvenog života profitnom imperativu. Nadograđujući kritičku rekonstrukciju Marxove nedovršene kritike političke ekonomije i nadovezujući se na suvremenu marksističku teoriju, Søren Mau u svojoj knjizi obrazlaže kako kapital steže svoj obruč oko društvenog života, na način da stalno preoblikuje materijalne uvjete društvene reprodukcije.
  • 30. studenoga 2023. Usta puna djetetine U kratkom osvrtu na vlastito iskustvo trans djeteta, autor razmatra aktualni val legislativne transfobije.
  • 20. studenoga 2023. Lezbijke nisu žene: materijalistički lezbijski feminizam Monique Wittig Recepcija materijalističkog feminizma kod nas, koji nastaje sintetiziranjem marksističkih i radikalnofeminističkih tumačenja naravi, granica i funkcije roda, sužena je uglavnom na eseje Monique Wittig. Marksistička terminologija u njima je dekontekstualizirana iz Marxovih i Engelsovih pojašnjenja, gubeći svoja značenja u metaforama i analogijama kojima se nastojala prevladati nekomplementarnost s radikalnofeminističkim atomističkim viđenjima roda. No Wittigini eseji predstavljaju i iskorak iz toga korpusa, ukazujući na potrebu za strukturiranijim razmatranjem roda (kao režima) i povijesnom analizom njegova razvoja te, najvažnije, pozivajući na aboliciju roda, što i danas predstavljaju temeljni zahtjev kvir marksističkog feminizma. Učeći iz lezbijstva i drugih oblika koje rod stječe, Wittig podsjeća na relevantnost obuhvatne i razgranate empirijske analize da bi se kompleksni fenomeni koji strukturiraju našu svakodnevnicu mogli razumjeti.
  • 10. studenoga 2023. Pozornica kao moralna institucija Predstava „Možeš biti sve što želiš“ na dramaturško-režijsko-izvedbenom planu donosi avangardističku i subverzivnu jukstapoziciju raznorodnih prizora u kojima likovi dviju zaigranih djevojčica razgovaraju o društvenim fenomenima, demontirajući pritom artificijelnost oprirodnjenih društvenih uloga, ali i konvencionaliziranu samorazumljivost kazališnog stvaranja. Podrivajući elitističke i projektno-orijentirane norme teatra, a na tragu Schillerova razumijevanja kazališta kao estetskog, moralnog i društveno-političkog aparata, kroz ovu se predstavu vraća i dimenzija totaliteta, težnja da se obuhvati cjelinu, kroz koju se proizvodi kritika, provokacija i intervencija, ali i didaktika brehtijanskog tipa, odozdo, iz mjesta govora potlačenih.
  • 8. studenoga 2023. Iran – kratka istorija revolucija i nade U sedamdesetogodišnjici od iranskog puča i svrgavanja s vlasti sekularno-nacionalističkog premijera Muhameda Mosadeka, analitičko-političku pažnju valja usmjeriti šire, na društveno-historijski okvir koji ga je odredio, kao i na veze s drugim neuralgičnim elementima iranske historije i sadašnjice. Nacionalizacija naftne industrije koja je poljuljala britanske ekonomske interese u vrijeme Mosadekove vlade, u hladnoratovskom je kontekstu poslužila i kao apologija za spašavanje Irana od mogućeg posrnuća u komunizam. Nakon svrgavanja Mosadeka, iranski Šah Muhamed Reza Pahlavi nastavio je svoju represivnu vladavinu, gušeći radničke štrajkove i borbe, kao i pobune drugih opozicijskih elemenata, sve do Iranske revolucije iz 1979. godine (poznate i pod nazivom Islamska revolucija). Međutim, islamska demokracija te revolucije ‒ zamišljena kao antiteza imperijalnom projektu liberalne demokracije ‒ u osnovi nije izmijenila socioekonomske odnose, već je u interesu novonastale vladajuće klase učvrstila neoliberalnu ekonomiju. Historijsko-sociološki pregled Irana podcrtava to da su se revolucionarni elementi pojavljivali u proplamsajima, otvarajući daljnji horizont nade.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve