Kako je počelo rušenje Jugoslavije?

U novoj knjizi Vladimira Unkovskog-Korice, „The Economic Struggle for Power in Tito’s Yugoslavia. From World War II to Non-Alignment“, profesor Srednjoeuropskih i istočnoeuropskih studija na Školi za društvene i političke znanosti Sveučilišta u Glasgowu, začetke raspada socijalističke Jugoslavije smješta puno ranije od većine autora, analizirajući društveno-ekonomsku zbilju tijekom prvih dvaju desetljeća nakon oslobođenja zemlje pri kraju Drugog svjetskog rata. Radi se o pokušaju dekonstrukcije obmanjujućih popularnih predodžbi zasnovanih na ahistorijskom tumačenju događaja i procesa relevantnih za ovaj period. U nastavku pročitajte kratki prikaz navedene knjige.

Tvornica staklenih proizvoda, 2. prosinca, 1960., Slovenska Bistrica (izvor: commons.wikimedia.org).

Zbog čega se raspala Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija? Bez obzira na to što se ideološki konsenzusi u većini država (ako ne i u svima) koje su iz njenog raspada nastale u dobroj meri temelje na nekoj verziji nacionalističkog i antikomunističkog argumenta koji nudi odgovor na to pitanje, teško da se može reći da je ono izgubilo svoj značaj i centralno mesto u političkoj svakodnevici dvadesetak miliona ljudi koji naseljavaju današnjih sedam „nezavisnih“ republika koje su nekad činile Jugoslaviju.

Na pojavnom nivou i u svakodnevnom razgovoru, očigledno je da se glavna podela ogromnog broja odgovora i analiza o uzrocima i povodima raspada SFRJ svodi na one koji raspad tumače kao pozitivan i na one koji ga tumače kao negativan istorijski događaj. Svakako, budući da se radi o najopštijoj podeli mišljenja na ovu temu, i u jednom i u drugom „taboru“ može se naći sijaset nijansi, kao i ozbiljnijih i trivijalnijih pokušaja da se uhvati u koštac
Ogromna većina stavova iznesenih o raspadu Jugoslavije pati od težih ili lakših oblika istorijske dekontekstualizacije, odnosno ahistoričnosti
sa socioistorijskim fenomenom raspada zajedničke države.
 
No, bez obzira na to kakav presek skupa ovih odgovora i argumenata pravili, ogromna većina stavova iznesenih o raspadu Jugoslavije pati od težih ili lakših oblika istorijske dekontekstualizacije, odnosno ahistoričnosti. U atmosferi gde političke rasprave o Jugoslaviji karakteriše veoma nizak nivo kritičkog promišljanja jugoslovenskog iskustva i države – kako među njenim pristašama, tako i među njenim kritičarima – knjiga Vladimira Unkovskog-Korice The Economic Struggle for Power in Tito’s Yugoslavia (Ekonomska borba za moć u Titovoj Jugoslaviji) predstavlja ne samo osveženje, već i kritičku analizu do sada neobrađenih istorijskih izvora koja produbljuje i obogaćuje raspravu o jugoslovenskom nasleđu.
 

Ovo delo nastalo je kao elaboracija doktorata Vladimira Unkovskog-Korice, aktiviste i teoretičara poznatog po značajnom doprinosu oživljavanju i osnaživanju vanparlamentarne i revolucionarne levice u Srbiji. Objavljivanjem ove knjige, on se upisao u još uvek relativno ograničenu skupinu levih intelektualaca svoje generacije čija dela doprinose osavremenjivanju i osnaživanju levog i kritičkog odnosa spram SFRJ.

Kao što je navedeno u nekoliko komentara o ovoj knjizi (npr. u recenziji Gorana Musića), njena najveća vrednost leži u tome što uzroke krize jugoslovenske ekonomije traži i analizira čitavu generaciju ranije nego što je to slučaj sa većinom studija. Unkovski-Korica svoje drugo poglavlje koje se bavi periodom od 1948. do 1953. godine otpočinje sledećom rečenicom:

„Ovo poglavlje opisuje jednu od najbitnijih prekretnica u istoriji Titove Jugoslavije na kojoj su jugoslovenski komunisti odlučili da zemlju okrenu ka zapadnoj strani Hladnog rata, da državni sistem okrenu više ka ‘tržišnom socijalizmu’ i da teritorijalno decentralizuju zemlju kako bi odgovorili na ogromne pritiske kojima su bili izloženi nakon raskola između Tita i Staljina 1948. godine.“

Hronološki, knjiga je podeljena u četiri glave koje se bave različitim fazama procesa određivanja jugoslovenskog kursa, počevši od prvog perioda koji je trajao od kraja Drugog svetskog rata do sukoba Komunističke partije Jugoslavije s ostalim članicama Komunističkog informacionog biroa (Kominform ili Informbiro), a završavajući Velikom privrednom reformom iz 1964. godine koja je označila pobedu federalističko-decentralističkih snaga u Jugoslaviji. U ovih dvadesetak godina autor identifikuje četiri ključna perioda koji su uticali na varijacije kursa koji je KPJ (preimenovana 1952. godine u Savez komunista Jugoslavije – SKJ) zauzimala prema ekonomiji, spoljnoj politici i narodu.

U analizi prvog perioda opisane su okolnosti u kojima je među partijskim rukovodstvom vladao veliki optimizam o mogućnostima razvoja i diverzifikacije ekonomije usled povoljne geopolitičke klime.

Drugi period, odnosno kriza koja prati izbacivanje jugoslovenske partije iz Kominforma i zahlađenje odnosa sa SSSR-om, lociran je kao kontekst u kom se javljaju dva fenomena koji se u kolektivnom sećanju najčešće vezuju za SFR Jugoslaviju
Centralna logika posmatranog procesa, kao i okviri u kojima se on kreće, oivičeni su društvenom strukturom, makroekonomskim te političkim odnosima i trendovima koji se odvijaju na svetskom nivou u specifičnom hladnoratovskom kontekstu
– radne akcije obnove i izgradnje te samoupravljanje.
 
Treći period, koji otpočinje Staljinovom smrću 1953. godine, obeležen je tendencijom ka normalizaciji odnosa sa SSSR-om, ali i ka učvršćivanju ideje nesvrstanosti. Istovremeno, dotad sprovođena ekonomska politika rezultira padom životnog standarda i rastom otpora na radnim mestima, što će imati duboke posledice po stabilnost i jedinstvo države.
 

Ključan događaj koji označava među između trećeg i četvrtog perioda jeste štrajk u Trbovlju 1958. godine – prva radnička pobuna u Jugoslaviji nakon raskola s Kominformom. Taj poslednji prikazani period obeležila je, u konačnici neuspešna tendencija vrhovnog vođstva da održi ravnotežu u partiji koja je ozbiljno narušena događajima koji su prethodili.

U metodološkom smislu, Unkovski-Korica ostaje dosledan najboljim kritičko-analitičkim tekovinama marksizma i istorijskog materijalizma. Centralna logika posmatranog procesa, kao i okviri u kojima se on kreće, oivičeni su društvenom strukturom, makroekonomskim te političkim odnosima i trendovima koji se odvijaju na svetskom nivou u specifičnom hladnoratovskom kontekstu – kontekstu političko-ekonomskog i imperijalističkog sukoba između „Zapada“ i „Istoka“. Međutim, najveći deo izlaganja autor posvećuje svesnim akterima koji se kreću u okviru kategorija koje im strukture zadaju. Najveštiji i (čak i neupućenom čitaocu) najrazumljiviji primer primene ovog nedeterministički marksističkog metoda svakako se može naći u četvrtom i poslednjem poglavlju knjige (čiji naslov bi se mogao prevesti kao „Odgonetanje samoupravljanja: Razvoj, nacionalno pitanje i Hladni rat, 1958-64“) u kom se, tokom prikaza tajne proširene sednice Izvršnog komiteta CK SKJ iz 1962. godine pruža uvid u stavove pojedinih aktera iz samog jugoslovenskog političkog vrha i njihove pozicije u sukobu na relaciji federalizam-centralizam. Uz to, pomena je vredan i prikaz aktera iz sistema jugoslovenske sindikalne birokratije i njihovog ambivalentnog odnosa sa partijskom i državnom strukturom.

No, ako zaobiđemo faktografski i metodološki doprinos koji ova studija pruža istorijskoj nauci postjugoslovenskog prostora, postavlja se pitanje – koji značaj ona ima za promenu stav(ov)a prema Jugoslaviji?

Stoga valja pomenuti da ova knjiga produbljuje argument koji je Unkovski-Korica iznosio i ranije, a koji se odnosi na ekonomsku i političku funkciju ideje i prakse samoupravljanja u Jugoslaviji. Za razliku od velikog broja levih analitičara i analitičarki jugoslovenskog iskustva samoupravljanja, on ovaj fenomen smatra centralnim mehanizmom kontrole nad radništvom, a ne kontrole radništva.
Za razliku od velikog broja levih analitičara i analitičarki jugoslovenskog iskustva samoupravljanja, Unkovski-Korica fenomen samoupravljanja smatra centralnim mehanizmom kontrole nad radništvom, a ne kontrole radništva
Na primer, u tekstu Jugoslovensko samoupravljanje: upravljanje radništva ili upravljanje radništvom? iz maja 2015. godine tvrdi da je „[u]vođenje samoupravljanja […] bilo neposredno vezano za razbijanje solidarnosti radništva i jačanje moći partijskog aparata, zarad razvoja, zarad akumulacije.“
 

Uzevši u obzir činjenicu da na postjugoslovenskoj levici (i šire) postoji „zdravorazumska“ pozicija o izuzetnosti „jugoslovenskog puta u socijalizam“, ovakav, kritički pristup omogućiće novoj generaciji aktivista i aktivistkinja da izgrade teorijski i kritički otklon ka istoriji ovih prostora, koja, iako slavna i umnogome progresivna, ne sme predstavljati konačni domet stremljenja novog talasa socijalističkog delovanja koji će zapljusnuti ove prostore. Zapravo, od odnosa ka prošlosti i budućnosti, zavisiće i kvalitet tog talasa.

Najveći nedostatak knjige leži u ograničenjima koja joj nameću stroga pravila akademskog stila pisanja. Otpočinjanje svakog poglavlja najavom teorijskih i istoriografskih doprinosa koji se u njemu mogu očekivati i zaključivanje svakog od njih pocrtavanjem tih doprinosa izrazito remeti tok istorijskog narativa koji je hronološki prikazan u četiri etape, a celokupno delo čini relativno nepristupačnim čak i za čitalaštvo naviknuto na ovakav stil. Nažalost, to znači i da ova knjiga najverovatnije neće dopreti do naročito velikog broja ljudi van miljea humanističkih nauka.

Konačno, trebalo bi naglasiti i to da je Vladimir Unkovski-Korica zagovornik teorija birokratskog državnog kapitalizma prema kojima se ni jedna od zemalja Istočnog bloka, uključujući Jugoslaviju, ne može smatrati socijalističkom, te da je njegova knjiga jedna od prvih ozbiljnih studija pisanih sa takvom polazišnom pretpostavkom o prirodi jugoslovenskog društva. Ova činjenica (iako je priklonjenost autora pomenutoj teorijskoj tradiciji tek veoma suptilno nagoveštena) knjigu čini izrazito bitnim oruđem za aktiviste i aktivistkinje sa Balkana i šire koji žele da na ovim prostorima ožive tradiciju socijalizma odozdo. Nažalost, njen pun potencijal za ispunjenje tog zadatka ostaće neostvaren sve dok ne postane dostupna i u prevodu na što više jezika Balkana, za čije sve narode je razumevanje suštine jugoslovenskog iskustva od izuzetne važnosti.

Tekst je financiran sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija Agencije za elektroničke medije za 2017. godinu.

Vezani članci

 • 9. rujna 2014. Radikalni krivi zaključci
 • 30. srpnja 2010. Sedam teških pitanja
 • 11. ožujka 2017. Klasno cvijeće U osvrtu na revolucionarni historijat Osmog marta, autorica evaluira njegova suvremena obilježavanja koja više nego ikad moramo jasno pozicionirati kroz antikapitalističku optiku te ekonomski i politički angažman žena kako bismo nadišli/e liberalno konceptualiziranje oslobođenja žena oprimjereno individualnim uspjesima snažnih pojedinki. O socijalističkom nasljeđu obilježavanja Osmog marta te važnosti dugoročnih strategija obrane reproduktivnih i drugih prava piše Andreja Gregorina, koordinatorica obrazovnog programa Centra za ženske studije i članica feminističkog kolektiva FAKTIV.
 • 2. prosinca 2016.
  Featured Video Play Icon
  Elitistički pasijans Latinke Perović
  Dosadašnja recepcija nove knjige beogradske historičarke Latinke Perović, objavljene prošle godine pod naslovom Dominantna i neželjena elita. Beleške o intelektualnoj i političkoj eliti u Srbiji (XX-XXI vek) u pravilu se svodila na pohvale autorici. Prvi glas neslaganja stigao je prošlog mjeseca, kada je sociologinja Mira Bogdanović u srbijanskom Le Monde diplomatiqueu objavila članak „Elitistički pasijans Latinke Perović“, u kojemu je prikazala dimenzije Perovićinog povijesnog revizionizma te njezino stvaralaštvo stavila u kontekst antikomunističke histerije prisutne posljednjih četvrt stoljeća. Donosimo snimku razgovora koji je povodom tog članka i nadolazeće knjige Mire Bogdanović o Latinki Perović održan 25. studenog u Zagrebu, navedeni članak iz srbijanskog LMD-a te kratki osvrt Luke Matića.
 • 29. prosinca 2016. Pet sekvenci iz povijesti socijaldemokracije Parlamentarna koalicija njemačkih socijaldemokrata (SPD) s konzervativnim CDU/CSU-om i plebiscitarna podrška britanskih Laburista Jeremyju Corbynu, svaka na svoj način, govore o idejno-političkoj potrošenosti „trećeputaške“ Blair-Schröderove inačice socijaldemokracije. S druge strane, uspon partija poput SYRIZA-e ili Podemosa nagovještavaju potrebu osmišljavanja novih lijevih parlamentarnih politika i strategija, dočim njihovi promjenjivi rezultati i ideološka vrludanja impliciraju da nove lijeve pozicije još nisu usidrene u političkom polju. O lekcijama iz historije socijaldemokracije koje bi mogle biti korisne za takvo sidrenje razgovarali smo s historičarem Stefanom Treskanicom.
 • 15. listopada 2016. Uloga sećanja i zaborava u postsocijalizmu Zagovornici uobičajenog narativa o kulturi sjećanja naglašavaju potrebu za suočavanjem s traumatičnom historijskom prošlošću. Nakon sloma socijalizma i restauracije kapitalizma kasnih 1980-ih nisu privatizirane isključivo tvornice, nego i samo pravo na sjećanje. Proizvodnjom nove, revizionističke kolektivne memorije nastao je ideološki paravan koji stoji ispred procesa primitivne akumulacije kapitala i sustavnog uništavanja radničkih prava. Postali smo, naime, svjedocima redefiniranja društvenih odnosa koje počiva na relegitimaciji nejednakosti, do koje zasigurno ne bi došlo bez svojevrsnog kolektivnog – zaborava.
 • 27. rujna 2016. Da je Tito živ, vjerojatno bi se sastajao s Junckerom U procesima okoštavanja režima tijekom druge polovice dvadesetog stoljeća, te nakon propasti realnih socijalizama u 1990-ima, naše je društvo raskinulo s partizanskim sjećanjem. No i partizanska praksa predstavlja raskid – na temeljnoj razini ona je ponudila emancipatornu projekciju transnacionalne antifašističke solidarnosti otvorene prema svim dijelovima društva, osim onim fašističkim. Emancipatorni potencijal sjećanja na partizanske prakse danas se razbija o nacionalističke i liberalne revizije. Prve im odriču transnacionalnost, a druge revolucionarnu emancipatornost. O političkim potencijalima partizanstva razgovarali smo s Galom Kirnom.
 • 19. svibnja 2016.
  Featured Video Play Icon
  Ustav je posthistoricistička bajka
  Pročitajte prilagođenu, skraćenu verziju intervjua s filozofom i publicistom Borisom Budenom, u kojem smo razgovarali o odnosu liberalizma i fašizma, o rehabilitaciji ustaštva, različitim varijantama nacionalizma, o revizionizmu te anakronom, historicističkom tumačenju društvenih kretanja, o pitanju posttranzicijskih implikacija na sektor kulture unutar i izvan konteksta jezične politike, a osvrnuli smo se i na aktualni sukob oko klerikalizacije visokog obrazovanja, naročito vidljive u prijedlozima integracije FFZG-a i KBF-a. Cjelovitu snimku intervjua možete pogledati u video prilogu.
 • 5. svibnja 2016.
  Featured Video Play Icon
  Promocija zbornika „Bilans stanja: doprinos analizi restauracije kapitalizma u Srbiji“
  Bojan Nonković izvještava o nedavnoj promociji zbornika analitičkih radova (pdf) s centralnom temom restauracije kapitalizma u Srbiji te njegovih razornih socioekonomskih posljedica. Saznajte na koji su način valovi privatizacije javnog sektora stvorili materijalne uvjete za (ponovno) jačanje masovne ultranacionalističke histerije koja je dovela do raspada bivše države. Autori zbornika ocrtavaju smjer u kojem se odvija(la) daljnja degeneracija radnih prava, mirovinskih sustava, visokog obrazovanja, poljoprivrede te javnih poduzeća. Također, pogledajte snimku promocije na kojoj govore Vladimir Simović, Jelena Veljić, Marko Grdešić i Marko Kostanić.
 • 26. studenoga 2015. Na krivoj strani povijesti u Lisinskom Prije nešto manje od mjesec dana, na pitoresknom festivalu ekstremne desnice u punoj dvorani Lisinski, okupilo se Hrvatsko nacionalno etičko sudište kako bi izreklo presudu Josipu Brozu Titu: „Riječ je o skupu koji se može promatrati i kao nastavak dugog pohoda tuđmanističkih revizionista tijekom kojeg je u ovih 25 godina izgrađen mitsko-simbolički kompleks koji vrši funkciju konstitutivnog političkog mita neke skupine, u ovom slučaju nacionalne. Hrvatski državotvorni mit isti je kao i svaki drugi – njegovim graditeljima nisu bile bitne činjenice, već samo površne slike i narativi kojima je glavna svrha politička instrumentalizacija.“
 • 27. prosinca 2013. Klase, klasna borba i povijesni determinizam
 • 7. prosinca 2011. Jugoslavenska ekonomska teorija
 • 30. kolovoza 2013. Snimka regionalne konferencije “Mišljenje revolucije nakon izdane revolucije – odnos između teorijske, aktivističke i stranačke ljevice u zemljama Jugoslavije”, 15-16.6.2012.

Događanja

pogledaj sve

Bookmarks

pogledaj sve

Fusnote

pogledaj sve

Natječaji i prijave

pogledaj sve

Plenum FFZG-a

pogledaj sve